KSKE 5 Saz 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Saz 1/2012

KS v Košiciach, dátum 06.02.2012, sp.zn. KSKE 5 Saz 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Saz/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200044 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200044.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: C. R., O.. XX.XX.XXXX X. U. N., U., U. Š. P., U. O., P. X., E., Č. N.B. Y. R. F. P. Y. XX.XX.XXXX, P. Z. P. X. K. X. U. N., Č. Č. /. V. D., U., t. č. Ú. O. X. X. V. V., F. E. (Ď. G. .) , zastúpeného advokátom JUDr. JCLic. Tomášom Majerčákom, PhD., F. F. L. Z. XX, XXX XX M., proti odporcovi: Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, P. X, V., o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo dňa 19.12.2011 ČAS: MU-515-13/PO-Ž-2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-515-13/PO-Ž-2011 zo dňa 19.12.2011 v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o azyle ) neudelil navrhovateľovi azyl a neposkytol doplnkovú ochranu v zmysle § 13c ods. 1 a § 20 ods. 4 zákona o azyle.

Proti uvedenému rozhodnutiu odporcu podal splnomocnený zástupca navrhovateľa v zákonnej 30- dňovej lehote opravný prostriedok a žiadal v ňom rozhodnutie odporcu zo dňa 19.12.2011 ČAS: MU-515-13/PO-Ž-2011 zrušiť a vec odporcovi vrátiť na nové konanie.

Splnomocnený zástupca navrhovateľa však v následnom podaní zo dňa 25.01.2012, odoslanom na poštovú prepravu dňa 25.01.2012 a doručenom Krajskému súdu v Košiciach dňa 27.01.2012, uviedol, že návrh, ktorým podal opravný prostriedok berie v celom rozsahu späť a žiada, aby súd konanie o opravnom prostriedku zastavil.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že splnomocnený zástupca navrhovateľa vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.