KSKE 5 Saz 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Saz 6/2012

KS v Košiciach, dátum 02.07.2012, sp.zn. KSKE 5 Saz 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Saz/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200542 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200542.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľky: P. P., E.. XX.XX.XXXX K. H., Z. Y., Č. Ľ. X. (Ď. P. .) , Č. Š. Z., T. E., I.G. K., S., I. B. J., Z. J. Z. K. Y. K. H., A. Č. G., B. G. Č.. X, Z. Y., Č., J. Č. A. Z. Z. J.I. F. E. K., E. B. Z. F. B. XX.XX.XXXX E. W.: Š. XX, XXX XX I., doručovacia adresa: O.. O. Z., F. XX, XXX XX I. proti odporcovi: Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad, Z. Q.. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia odporcu ČAS: MU-31-19/PO-Ž-2012 zo dňa 19.04.2012, takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Bratislave.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 14.05.2012, doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 21.05.2010 (odoslaným dňa 17.05.2012 na poštovú prepravu) sa navrhovateľka domáhala preskúmania napadnutého rozhodnutia odporcu ČAS: MU-31-19/PO-Ž-2012 zo dňa 19.04.2012.

Krajský súd v Košiciach na prejednanie tejto veci nie je príslušný.

V zmysle ustanovenia § 103 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže vo veci konať (podmienky konania) . Jednou z podmienok konania je aj miestna príslušnosť.

Podľa ustanovení tejto hlavy (tretia hlava piatej časti O.s.p.) sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov. Pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a. (ustanovenie § 250l O.s.p.)

Podľa § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Ustanovenie § 246a ods. 2 O.s.p. stanovuje, že v konaní podľa tretej hlavy tejto časti (správne súdnictvo) je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa alebo krajský súd, v ktorého obvode je tento súd.

Všeobecným súdom účastníka je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje (§ 85 ods. 1 O.s.p.) .

Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia (§ 11 ods. 1 O.s.p.) . V zmysle § 82 ods. 1 O.s.p. konanie ja začaté dňom, keď došiel súdu návrh na jeho začatie.

Podľa § 14 písm. a) zákona č. 371/2004 Z. z., o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o azyle podľa osobitného predpisu je príslušný Krajský súd v Bratislave pre územné obvody:

1/ Krajského súdu v Bratislave,

2/ Krajského súdu v Trnave,

3/ Krajského súdu v Trenčíne a

4/ Krajského súdu v Nitre.

Krajský súd v Košiciach zistil, že navrhovateľka odoslala opravný prostriedok dňa 17.05.2012 z I. a v čase podania opravného prostriedku mala Pobytovým táborom v F. E. K. udelenú dlhodobú priepustku a zdržiavala sa dlhodobo na adrese: Š. XX, XXX XX I..

Z povahy konania o udelenie azylu vyplýva, že navrhovateľka nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, preto v jej prípade za miesto, kde sa v čase začatia konania zdržiavala treba považovať mesto I., ktoré sa nachádza v územnom obvode Okresného súdu Bratislava II., ktorý v zmysle citovaných zákonných ustanovení je jej všeobecným súdom. Z dôvodu, že všeobecný súd navrhovateľky je v obvode Krajského súdu v Bratislave, na konanie a rozhodovanie o predmetnom opravnom prostriedku v zmysle citovaného § 14 písm. a) zákona č. 371/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je príslušný Krajský súd v Bratislave.

Z uvedených dôvodov a vzhľadom na skutočnosť, že súd ešte nezačal konať vo veci samej s prihliadnutím na § 105 ods. 1 O.s.p. bola vec v súlade s ustanovením § 250d ods. 2 O.s.p. postúpená vecne a miestne príslušnému Krajskému súdu v Bratislave.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.