KSKE 5 Sd 10/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200121 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200121.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa Š. N. L. T. Á. Š. Q. , trvale bytom K. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 08. novembra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 08. 11. 2011 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 17. 10. 2011 s tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky so sídlom v Košiciach zo dňa 17. 10. 2011 menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho predstavuje 25 %.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne tvrdiac, že jeho zdravotný stav sa nezhoduje so závermi, obsiahnutými v napadnutom rozhodnutí. Požiadal o opätovné prehodnotenie jeho celkového zdravotného stavu dvomi, resp. viacerými odborníkmi.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 09. 02. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť, pretože tento nespĺňa podmienku, stanovenú v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ako to vyplýva z posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 17. 10. 2011 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 09. 01. 2012, vypracovaného na účely odvolacieho konania s prihliadnutím na námietky navrhovateľa, vznesené v podanom odvolaní. Z oboch týchto posudkov vyplýva, že miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 25 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva, že nie je invalidný podľa citovaného zákonného ustanovenia.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 30. 11. 2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou spísanou dňa 17. 10. 2011 a tento žiadal priznať od 11. 08. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 17. 10. 2011, menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu - dorzopatia, degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. B, pod pol. 3. b. prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 %. U menovaného bola zistená bolesť chrbta - dorzalgia, vysoký krvný tlak, polytopný vertebrogénny algický syndróm chrbtice a krčno-ramenný syndróm. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 52-ročného posudzovaného, ktorý mal opakované punkcie ľavého kolenného kĺbu pre poškodenie chrupavky, neskôr liečené artroskopickým obrúsením. V popredí ťažkostí je viac ložiskový bolestivý syndróm chrbtice, bolesť kolena a ramena obmedzujúci posudzovaného v súčasnom zamestnaní vodár - kúrenár. Odborné vyšetrenia dokumentujú mierne funkčné postihnutie, poruchy statiky a dynamiky chrbtice s poruchou svalového korzetu. Pre toto zdravotné postihnutie bola určená podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 %.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 31. 01. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: bolesti chrbta - dorzalgia, vysoký krvný tlak, polytopný vertebrogénny algický syndróm chrbtice a krčno- ramenný syndróm, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa na základe ním absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu - dorzopatia, degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, ktoré začlenil do kapitoly XV, odd. B, pol. 3 písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 %. Zo záveru posudku vyplýva, že posudzovaný mal opakovane punkcie ľavého kolena pri degeneratívnych zmenách s vykonanou aj artroskopickou operáciou vo februári 2011, funkčne ľavé koleno je bez postihu, hybnosť je plná, koleno je stabilné. Ako rozhodujúce zdravotné postihnutie bola stanovená 25 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre bolesti chrbta pri degeneratívnych zmenách s miernym funkčným postihnutím, bez známok koreňového postihnutia, reflexologicky a motoricky funkčne bez chorobných zmien. Podľa doložených lekárskych nálezov nejde o postihnutie, ktoré by zdôvodňovalo invaliditu.

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 21. 02. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísal svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u neho pretrvávajú aj doposiaľ. Uviedol, že nerozumie, prečo mu posudkoví lekári zamietli jeho žiadosť o invalidný dôchodok, keď odborní lekári sa vyjadrili, že podmienky na priznanie invalidity spĺňa. Poukázal na to, že si nevie kľaknúť a ani ísť do drepu, vzhľadom na ktorú skutočnosť ho žiadny súkromník nezamestná. V súčasnosti je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaný.

Zástupca odporkyne zotrval na písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 25 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľ v konaní nepredložil také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.