KSKE 5 Sd 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200130 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200130.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa M. I. Q. L. F. Š. C. F., trvale bytom O. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19. októbra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 19. 10. 2011 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 04. 10. 2011 s tým, že menovaný podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves zo dňa 04. 10. 2011, nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho predstavuje 30 %.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že sa lieči na ochorenie krčnej, driekovo-krížovej chrbtice, má intenzívne bolesti dolných končatín. Bol na ortopedickom aj neurologickom vyšetrení, navštevuje obvodného aj LSPP lekára, ktorí mu pravidelne podávajú injekcie proti bolesti. Pre bolesti bol aj hospitalizovaný v nemocnici v Gelnici, kde mu boli podávané infúzie, avšak bez výsledného efektu. Poukázal aj na to, že trpí nespavosťou, musí užívať lieky na spanie. Má sťažené dýchanie pri záťaži a chôdzi, pre ktoré chodí pravidelne na pľúcne vyšetrenia, kde mu bolo povedané, že trpí chronickým zápalom priedušiek.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 13. 02. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie zo dňa 19. 10. 2011 ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť, pretože tento nespĺňa podmienku, stanovenú v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ako to vyplýva z posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 04. 10. 2011 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 18. 01. 2012, vypracovaného na účely odvolacieho konania s prihliadnutím na námietky navrhovateľa, vznesené v podanom odvolaní. Z oboch týchto posudkov vyplýva, že miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30 %, z čoho vyplýva že nie je invalidný podľa citovaného zákonného ustanovenia.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 22. 11. 2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 04. 10. 2011 a tento žiadal priznať od 03. 08. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 04. 10. 2011 menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, s prejavmi nervového a svalového dráždenia, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. E, pod pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. U menovaného bola zistená aj lymfadenopatia, artériová hypertenzia, chronická bronchitída, hepatosplenomegália, chronická refluxná ezofagitída, Hiátová hernia, neurastenia, obezita a porucha metabolizmu purínov. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 46-ročného posudzovaného, ktorý je roky liečený pre bolesti driekovej chrbtice. CT vyšetrením v roku 2008 bola u neho zistená iba minimálna centrálna protrúzia medzistavcovej platničky L4-5. Objektívne neurologicky nie sú prítomné výpadky rr., nie je prítomná ani ťažká porucha hybnosti. Počas hospitalizácie na ODCH napriek analgetickej a rehabilitačnej liečbe nedochádzalo k zlepšovaniu subjektívneho stavu, preto bol vyšetrený aj psychiatrom, ktorým bola zistená fixovaná neurasténia a abúzus anxiolytík. Posudzovaný je od roku 2000 dispenzarizovaný pľúcnym lekárom pre zväčšenie mediastinálnych lymfatických uzlín, bolo vyslovené podozrenie na sarkoidózu. Bol hospitalizovaný aj v Kvetnici, odmietol však odporučené vyšetrenia, takže ochorenie nebolo dodiagnostikované. V súčasnosti spirometria je v norme, RTG hrudníka je bez progresie, pretrváva zväčšenie mediastinálnych LU, CT vyšetrením brucha je popisovaná hepatosplenomegália a retroperitoneálna lymfadenopatia. Biochemickým skríningom bola zistená porucha metabolizmu tukov a purínov. Zdravotné postihnutie bolo zaradené do kapitoly XV, odd. E, pol. 3, písm. b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20 %. Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u neho zvýšená o 10 % pre ostatné ochorenia, takže výsledná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje u neho 30 %. .

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj Posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Prešove vo svojom posudku podanom dňa 01. 02. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: bolesť chrbta, lymfadenopatia, artériová hypertenzia, chronická bronchitída, hepatosplenomegália, chronická refluxná ezofagitída, Hiátová hernia, neurasténia, obezita a porucha metabolizmu purínov, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa na základe ním absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s prejavmi nervového a svalového dráždenia, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. E, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. Zo záveru posudku vyplýva, že posudzovaný je dlhé roky liečený pre bolesti driekovej chrbtice. Ostatné CT vyšetrenie bolo vykonané v roku 2008, kedy bola zistená iba minimálna centrálna protrúzia medzistavcovej platničky L4-5. V objektívnom neurologickom náleze nie sú žiadne známky zánikového syndrómu. Podľa dnešného vyšetrenia posudkového lekára sú reflexy na oboch horných a dolných končatinách správne vybavné, bez poruchy hybnosti, bez atrofie svalov, bez porúch citlivosti. Na základe toho, že objektívny nález nekoreloval so subjektívnymi ťažkosťami, bol vyšetrený aj psychiatrom, bola zistená fixovaná neurasténia a abúzus anxiolytík, nález na chrbtici t. č. zodpovedá miere poklesu iba 20 %

podľa príslušnej kapitoly a položky, nakoľko objektívny neurologický nález je v norme. Od roku 2000 je v dispenzarizácii pľúcneho lekára pre podozrenie na sarkoidózu, ktorá doteraz nebola definitívne potvrdená, nakoľko posudzovaný odmietol požadované vyšetrenia. T. č. je bez ventilačnej poruchy, spirometrické vyšetrenie je v norme, na RTG hrudníka nie je zaznamenaná progresia prítomných uzlín v medzihrudí - stav je stacionárny. CT vyšetrenie brucha zaznamenáva zväčšenie pečene a retroperitoneálnych uzlín. Pri dnešnom pojednávaní nepopiera aj používanie alkoholu. Biochemickým skríningom bola zistená aj porucha metabolizmu tukov a purínov. Pre tieto uvedené vedľajšie diagnózy bola u neho navýšená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %, na celkovú hodnotu 30 %, ktorá plne vystihuje aktuálny zdravotný stav. Posudzovaný t. č. nespĺňa podmienky invalidity.

Navrhovateľ v priebehu súdneho pojednávania dňa 21. 02. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísal svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u neho pretrvávajú aj doposiaľ. Poukázal aj nato, že trpí bolesťami, ktoré mu znemožňujú riadny pohyb a v ich dôsledku trpí aj nespavosťou a musí užívať veľké množstvo liekov. Nebolo mu zrejmé, prečo na jednej strane mu odborní lekári odporučili podať si žiadosť o invalidný dôchodok a na druhej strane posudkoví lekári mu invaliditu nepriznali.

Zástupca odporkyne zotrval na písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo

nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľ v konaní nepredložil také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.