KSKE 5 Sd 14/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200167 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200167.2

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa B.. E. E. O. R. O. M. Č. Í. L. K., trvale bytom H. L., Z. Č.. XX, zastúpeného advokátkou JUDr. Oľgou Kmeťovou, CSc., AK so sídlom v Košiciach, Važecká č. 4, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o zvýšenie predčasného starobného dôchodku takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 12. januára 2012 č. XXX XXX XXXX X a vec jej vracia na ďalšie konanie.

Navrhovateľovi p r i z n á v a právo na náhradu trov konania v sume 265,28 Eur, ktorú je odporkyňa povinná zaplatiť advokátke JUDr. Oľge Kmeťovej, CSc., do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 12. 01. 2012 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení žiadosť navrhovateľa o zvýšenie sumy predčasného starobného dôchodku za dobu povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby od 01. 03. 2006 do 26. 11. 2007.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že obdobie povinného dôchodkového poistenia navrhovateľa ako samostatne zárobkovo činnej osoby od 01. 03. 2006 do 26. 11. 2007 pre jeho nárok na predčasný starobný dôchodok nehodnotila, pretože nezaplatil včas a v správnej výške poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré bol povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie. Poukázala na to, že dňa 21. 02. 2009 bol na majetok navrhovateľa ako úpadcu vyhlásený konkurz zverejnením uznesenia Okresného súdu Košice I , sp. zn. 9K 55/2008 zo dňa 16. 02. 2009 o vyhlásení konkurzu na majetok navrhovateľa (dlžníka) v Obchodnom vestníku č. 35/2009 zo dňa 20. 02. 2009. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., ul. Mlynská č. 17, Košice. V zákonom stanovenej lehote si v konkurznom konaní veriteľ Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, pobočka v Košiciach, Festivalové námestie č. 1, Košice, IČO: 30 807 484, prihlásila pohľadávku v sume 46.655,-- Sk (1.548,66 eur) - dlžné poistné za dobu od 01. 03. 2006 do 05. 09. 2007 a penále za oneskorené príspevky na poistenie v nezamestnanosti v sume 2,22 eur, t. j. celkom v sume 1.550,88 eur. Podľa vyjadrenia odboru vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne, pohľadávky voči dlžníkovi (navrhovateľovi) , boli podpísaním Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-71090/2010 zo dňa 11. 10. 2010 uzatvorenej medzi postupcom Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 a postupníkom Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, postúpené na Slovenskú konsolidačnú a. s. Sociálna poisťovňa, Bratislava listom zo dňa 01. 12. 2010 oznámila správcovi konkurznej podstaty JUDr. Oľge Kmeťovej, CSc., postúpenie pohľadávky 1.550,88 eur na postupníka Slovenskú konsolidačnú, a. s. Momentom podpísania zmluvy Sociálnej poisťovne ako postupcu a tretej osoby ako postupníka a uhradením odplaty v súlade s § 149 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prestal existovať záväzok povinného vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

a Sociálna poisťovňa nemôže od povinného prijať žiadne plnenie. Správca konkurznej podstaty poukázal na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Košice 100 % prihlásenej pohľadávky, t. j. sumu 1.550,88 eur. V zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-71090/2010 zo dňa 11. 10. 2010 Sociálna poisťovňa dňa 14. 01. 2011 - 100 % výťažok z konkurzu v sume 1.550,88 eur zaslala na účet Slovenskej konsolidačnej, a. s. Vzhľadom na uvedené obdobie povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby od 01. 03. 2006 do 05. 09. 2007 pre nárok na predčasný starobný dôchodok nemôže odporkyňa na dôchodkové účely hodnotiť, pretože navrhovateľ nezaplatil včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré bol povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie. Súčasne nie je možné hodnotiť ani obdobie od 06. 09. 2007 do 26. 11. 2007 navrhovateľa, keďže bol dočasne práceneschopný bez nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia odporkyne považujúc podmienky pre zhodnotenie obdobia povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby od 01. 03. 2006 minimálne do 30. 09. 2007 za splnené, pretože podľa jeho názoru z jeho strany došlo k zaplateniu celej sumy dlžného poistného. Zdôraznil, že správca konkurznej podstaty odporkyňou prihlásenú pohľadávku z titulu nedoplatku na poistnom za predmetné obdobie vrátane penále v celom rozsahu uznal. Po speňažení majetku úpadcu na návrh správcu konkurznej podstavy zástupca veriteľov ČSOB, a. s., Bratislava listom zo dňa 01. 12. 2010 schválil konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. Na základe uvedeného správca konkurznej podstaty dňa 31. 12. 2010 poukázal na účet odporkyne, ktorá mu medzičasom oznámila bankové spojenie, sumu vo výške 100 % prihlásenej pohľadávky, t. j. 1.550,88 eur. Týmto považuje svoj dlh voči odporkyni za splnený, čo je základným predpokladom pre zápočet predmetného obdobia do obdobia dôchodkového poistenia v zmysle ust. § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Oznámenie o postúpení predmetnej pohľadávky bolo odporkyňou správcovi konkurznej podstaty oznámené listom dňa 16. 12. 2010. Zdôraznil, že podľa § 25 ods. 1 ZKR o vstupe nadobúdateľa pohľadávky prihlásenej do konkurzného konania, v priebehu ktorého dôjde k jej postúpeniu, rozhoduje na návrh nadobúdateľa súd, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. V zmysle § 25 ods. 5 citovaného zákona len čo uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnosť, súd oznam o tejto skutočnosti bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku, pričom až od uverejnenia uvedeného môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v konkurznom konaní vykonávať jej nadobúdateľ. V danom prípade bol predmetný oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia okresného súdu zo dňa 07. 02. 2011 sp. zn. 9K 55/2008 uverejnený v Obchodnom vestníku č. 47/2011 zo dňa 09. 03. 2011. Poukázal tiež na to, že odplata za postúpenú pohľadávku bola odporkyni, ako to vyplýva z jeho oznámenia uhradená dňa 11. 10. 2010, čo má taktiež za následok, že pri posudzovaní nároku na dávku nemožno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená, ako to vyplýva aj z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 9 So 178/208 zo dňa 31. 07. 2009, kde súd rozhodoval v obdobnej veci.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 15. 03. 2012 i v doplňujúcom vyjadrení zo dňa 29. 03. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť. Nezaplatenie poistného na dôchodkové poistenie včas a v správnej sume má podľa § 60 zákona č. 461/2003 Z. z. za následok, že časť obdobia povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, za ktoré nebolo zaplatené poistné alebo bolo zaplatené poistné v nižšej sume, nie je započítateľná ako obdobie dôchodkového poistenia. Obdobie dôchodkového poistenia navrhovateľa ako samostatne zárobkovo činnej osoby od 01. 03. 2006 do 26. 11. 2007 nebol pre nárok na predčasný starobný dôchodok navrhovateľa hodnotený, pretože navrhovateľ nezaplatil včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré bol povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie. Poukázala na to, že dňa 21. 02. 2009 bol na majetok úpadcu - navrhovateľa vyhlásený konkurz, zverejnením uznesenia Okresného súdu Košice I, sp. zn. 9K 55/2008 zo dňa 16. 02. 2009 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka v Obchodnom vestníku č. 35/2009 zo dňa 20. 02. 2009. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., Mlynská č. 17, Košice. V zákonom stanovenej lehote si v konkurznom konaní veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Košice, Festivalové námestie č. 1, Košice, IČO: 3 807 484, prihlásila pohľadávku v sume 46.655,-- Sk (1.548,66 eur) , dlžné poistné za dobu od 01. 03. 2006 do 05. 09. 2007 a penále za oneskorené príspevky na poistenie v nezamestnanosti v sume 2,22 eur, t. j. celkom v sume 1.550,88 eur. Podľa vyjadrenia odboru vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne, pohľadávky voči dlžníkovi (navrhovateľovi) , ktoré boli uplatnené v konkurze, boli podpísaním Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-71090/2010 zo dňa 11. 10. 2010 uzatvorenej medzi postupcom Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.

augusta č. 8, Bratislava, IČO: 30 807 484 a postupníkom Slovenská konsolidačná, a. s.. Bratislava, IČO: 35 776 005 postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a. s. V danom prípade nejde o pohľadávku podľa § 277b ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ale o pohľadávku podľa § 293s a § 293ak cit. zákona, ako to vyplýva z uvedenej zmluvy. Sociálna poisťovňa, Bratislava listom zo dňa 01. 12. 2010 oznámila správcovi konkurznej podstaty postúpenie pohľadávky 1.550,88 eur na postupníka Slovenskú konsolidačnú, a. s. Postúpením pohľadávky na poistnom tretej osobe zanikla pohľadávka Sociálnej poisťovni voči povinnému (fyzickej alebo právnickej osobe) a povinný nemá splnenú podmienku zaplatenia poistného za obdobie, za ktoré si neplnil povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Úhradu odplaty Sociálnej poisťovni za postúpené pohľadávky zo strany tretej osoby nemožno považovať za poistné, pretože nedošlo k 100 % úhrade pohľadávky Sociálnej poisťovne. Momentom podpísania zmluvy Sociálnej poisťovne ako postupcu a tretej osoby ako postupníka a uhradením odplaty v súlade s § 149 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prestáva existovať záväzok povinného vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a Sociálna poisťovňa nemôže od povinného prijať žiadne plnenie. Správca konkurznej podstaty dňa 31. 12. 2010 poukázal na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Košice 100 % prihlásenej pohľadávky, t. j. sumu 1.550,88 eur. V zmysle citovanej zmluvy o postúpení pohľadávok Sociálna poisťovňa dňa 14. 01. 2011 100 % výťažok z konkurzu v sume 1.550,88 eur, zaslala na účet Slovenskej konsolidačnej, a. s. Vzhľadom na uvedené obdobie povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby od 01. 03. 2006 do 05. 09. 2007 nemohlo byť pre nárok na predčasný starobný dôchodok hodnotené. K hodnoteniu obdobia samostatne zárobkovo činnej osoby, za ktorú nebolo uhradené poistné, je potrebné rozlišovať dva samostatné záväzkovo-právne vzťahy. Prvým záväzkovo-právnym vzťahom je poistná povinnosť, ktorú mal navrhovateľ ako samostatne zárobkovo činná osoba voči Sociálnej poisťovni. Túto povinnosť si navrhovateľ dobrovoľne nesplnil, preto Sociálna poisťovňa postúpila pohľadávku na poistnom tretej osobe. Druhým záväzkovo-právnym vzťahom je povinnosť navrhovateľa uhradiť postúpenú pohľadávku tretej osobe. Tým, že pohľadávka Sociálnej poisťovne na poistnom bola postúpená tretej osobe, zanikla povinnosť navrhovateľa zaplatiť poistné za uvedené obdobie, povinnosť navrhovateľa už prestala byť povinnosťou zaplatiť poistné. Splnenie druhého z uvedených záväzkovo- právnych vzťahov nie je možné považovať za splnenie prvého záväzkovo-právneho vzťahu, t. j. za uhradenie poistného, pretože podľa § 149 ods. 9 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na tretiu osobu táto prestáva byť pohľadávkou Sociálnej poisťovne a súčasne zaniká povinnosť fyzickej osoby splniť si záväzok voči Sociálnej poisťovni v rozsahu postúpenej pohľadávky. Z uvedeného vyplýva, že žiadny právny predpis neumožňuje hodnotiť obdobie poistenia z dôvodu, že pohľadávka na poistnom bola postúpená a tiež uhradenú odplatu za postúpenú pohľadávku alebo splnenie záväzku, ktorý vznikol postúpením pohľadávky na poistnom tretej osobe, nie je možné považovať za zaplatenie poistného na dôchodkové zabezpečenie. O nároku navrhovateľa bolo rozhodnuté v súlade splatnými právnymi predpismi o sociálnom poistení, pretože za hodnotenie doby samostatnej zárobkovej činnosti za uvedené obdobie sa aj po postúpení pohľadávky vyžaduje zaplatenie poistného za celé obdobie. Z uvedeného dôvodu nie je možné hodnotiť obdobie od 01. 03. 2006 do 26. 11. 2007 ako dobu dôchodkového poistenia. Súčasne nie je možné hodnotiť ani obdobie od 06. 09. 2007 do 26. 11. 2007, nakoľko navrhovateľ bol dočasne práceneschopný bez nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je d ô v o d n ý.

Z obsahu dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľ žiadosťou, doručenou SP, pobočka Košice dňa 09. 03. 2011, požiadal Sociálnu poisťovňu, ústredie Bratislava o zvýšenie predčasného starobného dôchodku za obdobie od 01. 03. 2006 do dňa 30. 09. 2007.

Z oznámenia SP, pobočka Košice zo dňa 12. 05. 2011 vyplýva, že navrhovateľ bol poistený v uvedenej pobočke od 01. 07. 2004 do 26. 11. 2007 ako SZČO, pričom evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) za obdobie od 01. 07. 2004 do 28. 02. 2006 sa nachádza u odporkyne. Za obdobie od 01. 03. 2006 ELDP vystavený nebol, pretože za toto obdobie poistné zaplatené nebolo. Od 06. 09. 2007 do 07. 01. 2008 bol na neplatenej PN.

Z právoplatného rozhodnutia SP, pobočka Košice zo dňa 05. 02. 2008 č. 700-3410085708-GC04/08 súd zistil, že navrhovateľovi bolo vyrubené poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za obdobie 3/2006 - 9/2007 v sume 46.655,-- Sk.

Z uznesenia Okresného súdu Košice I č. k.: 9K/55/2008-21 zo dňa 30. 12. 2008 vyplýva, že v právnej veci navrhovateľa - dlžníka B.. E.Í.U. E.Č.L., o návrhu na vyhlásenie konkurzu bol vyhlásený na jeho majetok konkurz.

Z písomného oznámenia Sociálnej poisťovne zo dňa 01. 04. 2009 súd zistil, že Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Košice, Festivalové námestie č. 1, Košice, v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prihlásila svoju pohľadávku na základe citovaného právoplatného rozhodnutia v sume 1.548,66 eur (46.655,-- Sk) a tiež 1 z penále za oneskorenú úhradu príspevku na poistenie v nezamestnanosti za obdobie 4/2003, 7/2003 - 12/2003 (4,44 eur -133,76 Sk) v sume 2,22 eur, t.j. v celkovej výške 1.550,88 eur do konkurzu 9K/55/2008 na majetok dlžníka.

Zo zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-71090/2010 zo dňa 11. 10. 2010 uzatvorenej medzi postupcom Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, IČO: 30 807 484 a postupníkom Slovenská konsolidačná, a. s., uzavretej podľa § 149 ods. 12, § 293s a § 293ak zákona o sociálnom poistení a § 269 Obchodného zákonníka vyplýva, že odporkyňa postúpila Slovenskej konsolidačnej, a. s., okrem iných aj pohľadávku voči navrhovateľovi vo výške 1550,88 eur (viď pol. č.150 príl. č. 1 zmluvy) . Z čl. IV bodu 1 zmluvy vyplýva, že postupník za každú pohľadávku podľa prílohy 1 zmluvy zaplatí postupcovi odplatu vo výške 0,03 eur.

Listom zo dňa 01. 12. 2010 oznámila Sociálna poisťovňa správcovi konkurznej podstaty JUDr. Oľge Kmeťovej, CSc., postúpenie pohľadávky 1.550,88 eur na postupníka Slovenskú konsolidačnú, a. s., s tým, že uhradením odplaty dňa 11. 10. 2010 nie je postupca oprávnený prijímať plnenie na úhradu postúpenej pohľadávky.

Z oznámenia uverejneného v Obchodnom vestníku pod č. K002637 vyplýva, že OS Košice I vo veci predmetného konkurzu uznesením zo dňa 07. 02. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 03. 2011 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa - odporkyne na Slovenskú konsolidačnú, a. s.

Listom zo dňa 01. 12. 2010 č. 1494/2010 oznámila ČSOB, a. s., Bratislava správcovi konkurznej podstaty schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v zmysle § 101 ZKR a konečnej správy o speňažení majetku podliehajúcemu konkurzu.

Správca konkurznej podstaty dňa 31. 12. 2010 poukázal na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Košice 100 % prihlásenej pohľadávky, t. j. sumu 1.550,88 eur.

V zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-71090/2010 zo dňa 11. 10. 2010 Sociálna poisťovňa dňa 14. 01. 2011 100 % výťažok z konkurzu v sume 1.550,88 eur zaslala na účet Slovenskej konsolidačnej, a. s.

Právna zástupkyňa navrhovateľa zotrvala na podanom opravnom prostriedku v celom rozsahu z dôvodov v ňom uvedených a napadnuté rozhodnutie žiadala zrušiť aj z dôvodu nepreskúmateľnosti, pretože v jeho odôvodnení odporkyňa uviedla skutočnosti, ktoré sú v rozpore s platnou právnou úpravou a náležitým spôsobom sa nevysporiadala so zisteným skutkovým stavom. Právna zástupkyňa navrhovateľa poukázala na znenie čl. 2 a čl. 13 ods. 1 Ústavy SR a v tejto súvislosti uviedla, že ak zákon ukladá povinnosť fyzickým alebo právnickým osobám platiť poistné, tak iný zákon ukladá fyzickým alebo právnickým osobám povinnosť postupovať určitým spôsobom v prípade, ak sa tieto dostanú do finančnej tiesne, odôvodňujúcej vyhlásenie konkurzu. V danom prípade ide o postup podľa zákona o sociálnom

poistení a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré majú rovnakú právnu silu. U navrhovateľa nastala takáto situácia a tento postupoval v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Pokiaľ odporkyňa rešpektovala to, že navrhovateľ bol v konkurze a správkyni konkurznej podstaty oznámila postúpenie predmetnej pohľadávky, ktorú si predtým v konkurznom konaní riadne prihlásila, bola povinná rešpektovať právnu úpravu týkajúcu sa konkurzu a reštrukturalizácie. Ak rešpektovala právny režim, v ktorom sa navrhovateľ nachádzal, musela rešpektovať aj postupy stanovené zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým bol viazaný navrhovateľ. Poukázala zároveň na ust. § 26 ods. 4 ZKR, v zmysle ktorého, správca konkurznej podstaty môže uspokojiť pohľadávku nového veriteľa, tzn. postupníka, ak došlo k postúpeniu pohľadávky v priebehu konkurzného konania, ak uznesenie o zmene vydané konkurzným súdom nadobudlo právoplatnosť, pričom v danom prípade takéto uznesenie sa stalo právoplatným dňa 01. 03. 2011. Preto správca konkurznej podstaty postupoval v súlade s platnou právnou úpravou, ak dňa 31. 12. 2010 poistné na základe predtým vydaného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť, ako prihlásenú pohľadávku poukázal pôvodnému veriteľovi, tzn. Sociálnej poisťovni. Zastáva názor, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, najmä v súvislosti s konštatovaním odporkyne, že táto nemôže prijať plnenie po tom, čo došlo k postúpeniu pohľadávky. Toto tvrdenie a okolnosti s tým súvisiace odporkyňa nevyhodnotila spôsobom súladným so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Rovnako zákonnej úprave nezodpovedá ani jej tvrdenie v písomnom vyjadrení, v zmysle ktorého postúpením pohľadávky zaniká povinnosť fyzickej osoby plniť pôvodnému veriteľovi. S poukazom už na citovanú právnu úpravu táto povinnosť správkyni konkurznej podstaty do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia konkurzného súdu o zmene veriteľa nezanikla. Správkyňa konkurznej podstaty postupovala relevantným spôsobom. Do pozornosti súdu dala tiež skutočnosť, že ešte dňa 27. 12. 2010 Sociálna poisťovňa oznámila správkyni konkurznej podstaty bankové spojenie za účelom prijatia plnenia z titulu poistného. Okolnosti konkurzného konania, na ktoré poukazovala v napadnutom rozhodnutí nedoviedla už k záveru, ktorý by bol v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Zdôraznila, že už samotná skutočnosť, že rozhodnutie je nepreskúmateľné je dôvodom pre jeho zrušenie. Konštatovala, že je nesporné, že na strane navrhovateľa existoval záväzok vo vzťahu k odporkyni, ktorý bol v predmetnom období zapríčinený nie subjektívne, ale nepriaznivým zdravotným stavom navrhovateľa. V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii samostatne zárobkovo činnej osobe vyplýva právo, ale aj povinnosť podať v prípade, že nie je schopná hradiť záväzky, návrh na vyhlásenie konkurzu. V danom prípade bol konkurz vyhlásený a jeho vyhlásením dlžník, tzn. navrhovateľ stratil oprávnenie nakladať so svojim majetkom. Dispozícia v tejto súvislosti prešla na správcu konkurznej podstaty. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade, ak by navrhovateľ mal záujem uhradiť pohľadávku Sociálnej poisťovne v priebehu konkurzného konania sám, takéto oprávnenie by nemal, pretože oprávnenie nakladať z majetkom bolo iba u správcu konkurznej podstaty. Nemohol to preto urobiť skôr a spôsobom ako v rámci rozvrhového konania v konkurznom konaní. V danom prípade v prihláške pohľadávok do konkurzného konania Sociálna poisťovňa vyhlásila, že ku dňu vyhlásenia konkurzu existuje pohľadávka vo vzťahu k navrhovateľovi. Táto so správkyňou konkurznej podstaty aj komunikovala, pričom tejto oznámila, že predmetná pohľadávka vo vzťahu k navrhovateľovi bola postúpená a následne aj oznámila bankové spojenie. Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností, s poukazom na to, že rozhodnutie orgánu verejnej správy má byť odôvodnené presvedčivo, podľa názoru navrhovateľa odôvodnenie napadnutého rozhodnutia odporuje tejto zásade a tomuto princípu, odporuje aj zákonu o konkurze a reštrukturalizácii, pretože odporkyňa sa náležitým spôsobom s uvedenými skutočnosťami v rámci napadnutého rozhodnutia nevysporiadala. Odporkyňa opomenula, že existujú dva právne režimy a síce v jednom prípade, ak tvrdila, že má vo vzťahu k navrhovateľovi pohľadávku, ktorú si aj prihlásila v predmetnej výške, na druhej strane tvrdila, že po postúpení pohľadávok už nemôže plnenie od navrhovateľa prijať. Tieto skutočnosti si navzájom odporujú, a keďže neboli náležitým spôsobom odôvodnené, rozhodnutie považuje za arbitrárne a nezákonné a pre nepreskúmateľnosť ho navrhuje zrušiť. Zdôrazňuje, že v čase rozvrhového konania bola veriteľom ešte stále Sociálna poisťovňa Bratislava, pretože nový veriteľ do konania vstúpil až oznámením rozhodnutia príslušného okresného súdu v Úradnom vestníku ku dňu 09. 03. 2011.

Navrhovateľ sa v celom rozsahu pripojil k prednesu svojej právnej zástupkyne.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na písomných vyjadreniach, ktoré boli súdu doručené a v ich zmysle navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť. Zdôraznila, že v danom prípade bol dostatočne zistený skutkový stav veci a z neho bol vyvodený aj správny právny záver, ktorý bol premietnutý do napadnutého rozhodnutia, ktoré považuje za odôvodnené v takom rozsahu, že zakladá

preskúmateľnosť. V danom prípade z vykonaných dôkazov jednoznačne vyplynulo, že navrhovateľ poistné za uvedené obdobie nezaplatil riadne a včas, bolo preukázané aj to, že došlo k postúpeniu predmetnej pohľadávky v súlade so zákonom , pretože zákon o sociálnom poistení umožňuje Sociálnej poisťovni pohľadávky postúpiť a tiež bolo preukázané, že v danom prípade v dôsledku postúpenia zo strany Sociálnej poisťovne už nebolo dôvodné prijať takéto plnenie ako plnenie z titulu poistného.

Podľa § 78 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, sa toto obdobie započíta na nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy ako obdobie dôchodkového poistenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie. To platí aj na nárok na vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete a na určenie ich sumy, ak vdova, vdovec alebo sirota zaplatili dlžnú sumu poistného na dôchodkové poistenie po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete. Na účely určenia sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené podľa druhej vety považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.

Podľa § 149 ods. 1 citovaného zákona pohľadávku okrem pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie pred rokom 1994 vrátane penále, ktoré súvisí s týmto poistným, a okrem pohľadávky na dávkach môže Sociálna poisťovňa za podmienok ustanovených týmto zákonom postúpiť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ods. 8 cit. zák. ustanovenia právo nakladať s postúpenou pohľadávkou prechádza na tretiu osobu uzatvorením zmluvy a uhradením odplaty za postúpenú pohľadávku na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Podľa ods. 9 cit. zák. ustanovenia od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na tretiu osobu táto pohľadávka prestáva byť pohľadávkou Sociálnej poisťovne a súčasne zaniká povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 6 splniť záväzok voči Sociálnej poisťovni v rozsahu postúpenej pohľadávky.

Podľa ods. 12 citovaného zákonného ustanovenia pohľadávku vrátane pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie pred rokom 1994 a penále, ktoré súvisí s týmto poistným, voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v odseku 6, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii, môže Sociálna poisťovňa postúpiť len na právnickú osobu so 100% majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií. Na postúpenie pohľadávky podľa prvej vety sa nepoužije odsek 2 písm. b) a odsek 5. Právnická osoba uvedená v prvej vete môže pohľadávku, ktorú jej Sociálna poisťovňa postúpila podľa prvej vety, postúpiť len inej právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom.

Podľa § 293ak Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 12 aj pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom príspevku za obdobie pred 1. novembrom 2002, pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu a na podporách v nezamestnanosti za obdobie pred 1. januárom 2004, pohľadávky, ktoré jej vznikli podľa zákonov účinných do 31. decembra 2003, pohľadávky na sume plnení podľa § 279 ods. 4 a pohľadávky podľa § 149 ods. 13 účinnom do 31. decembra 2007 za obdobie pred 1. januárom 2008 voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a vyhodnotiac vykonané dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že toto rozhodnutie nebolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Podľa názoru súdu odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci, avšak z tohto nevyvodila správny právny záver.

V zmysle nálezu Ústavného súdu SR č. k. : IV. ÚS 92/2012-36 zo dňa 10. 05. 2012, k výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v takom prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona, ako aj v záujme ochrany ústavnoprávnych princípov vrátane ochrany základných práv. Jazykový výklad môže totiž v zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu predstavovať len prvotné priblíženie sa k obsahu právnej normy, ktorej nositeľom je interpretovaný právny predpis; na overenie správnosti či nesprávnosti výkladu, resp. na jeho doplnenie či spresnenie potom slúžia ostatné interpretačné prístupy postavené na roveň gramatickému výkladu, najmä teleologický a systematický výklad vrátane ústavne konformného výkladu, ktoré sú spôsobilé v kontexte racionálnej argumentácie predstavovať významný korektív pri zistení obsahu a zmyslu aplikovanej právnej normy (I. ÚS 351/2010, m. m. I. ÚS 306/2010) . Namietaný prístup zároveň odporuje základnému právu na súdnu ochranu a právu na spravodlivé súdne konanie. Požiadavka spravodlivosti osobitne zvýraznená v čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj v § 1 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého má byť v rámci súdneho konania zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, je totiž kritériom ukladajúcim každému všeobecnému súdu ústavnú povinnosť hľadať také riešenie prerokúvanej právnej veci, ktoré nebude možné vyhodnotiť ako extrémne nesúladné s princípom spravodlivosti a popierajúce zmysel a účel príslušných zákonných ustanovení.

Citované ust. § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení viaže u povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie zhodnotenie tohto obdobia na nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy ako obdobia dôchodkového poistenia na jedinú podmienku, a síce že uvedené osoby zaplatia celú suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie.

Je nesporné, že navrhovateľovi za predmetné obdobie vznikol dlh na poistnom v už uvedenom rozsahu, ako aj to, že na jeho majetok bol vyhlásený konkurz a že odporkyňa ako veriteľ prihlásila túto svoju pohľadávku v konkurznom konaní. Nesporné je aj to, že odporkyňa v priebehu konkurzného konania túto pohľadávku na základe vyššie špecifikovanej zmluvy postúpila Slovenskej konsolidačnej, a.s., ktorá jej za ňu zaplatila odplatu. Nepochybne bolo preukázané aj to, že na základe schválenia konečného rozvrhu výťažku bola predmetná pohľadávka v celom rozsahu uspokojená poukázaním uvedenej sumy na účet odporkyne.

V danom prípade je potrebné mať na zreteli, že predmetný nárok navrhovateľa vo vzťahu k odporkyni, vyplývajúci zo zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení má verejnoprávny charakter, pričom vzťah odporkyne a Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava na základe citovanej zmluvy o postúpení pohľadávok má charakter obchodnoprávny. Z hľadiska ústavne konformného výkladu na vec sa vzťahujúcich zákonných ustanovení je podľa názoru súdu vylúčené, aby realizáciou oprávnenia z tohto vzťahu bolo znemožnené realizovať oprávnenia zo vzťahu verejnoprávneho, t.j. aby postúpením pohľadávky odporkyňou v zmysle citovanej právnej úpravy bolo navrhovateľovi znemožnené splniť jedinú podmienku pre zápočet doby dôchodkového poistenia, stanovenú v cit. § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Uvedené by odporovalo základnému princípu spravodlivosti. Preto ak zo strany navrhovateľa prostredníctvom správcu konkurznej podstaty po schválení rozvrhu výťažku v rámci konkurzného konania bola na účet odporkyne dňa 31. 12. 2010 poukázaná celá suma dlžného poistného za predmetné obdobie, dňom jej zaplatenia je potrebné považovať podmienku pre započítanie tohto obdobia do obdobia dôchodkového poistenia pre nárok na predčasný starobný dôchodok v zmysle citovaného § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení za splnenú.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne pre nesprávne právne posúdenie (250j ods. 2 písm. d) s použitím § 250l ods. 2 O. s. p.) zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie s tým, že v zmysle § 250r O. s. p. je správny orgán pri novom prejednaní veci viazaný právnym názorom súdu.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorého úspešnému navrhovateľovi priznal právo na náhradu trov konania, pozostávajúcich z trov právneho zastupovania v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení, a to za 4 úkony právnej pomoci realizované v roku 2012 (prevzatie a prípravu zastúpenia, podanie opravného prostriedku, účasť na pojednávaní dňa 26. 06. 2012 a dňa 11. 09. 2012) , t. j. 4 x 58,69 eur (§ 11 ods. 4) a režijný paušál ku každému z úkonov, t.j. 4 x 7,63 eur (§ 16 ods. 3) , t. j. celkom 265,28 eur, ktorú je odporkyňa povinná zaplatiť na účet právnej zástupkyni navrhovateľa JUDr. Oľgy Kmeťovej, CSc., vedený v Tatra banke. a. s., pobočka Košice, č. ú.: 2625770303/1100, do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.