KSKE 5 Sd 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 15/2012

KS v Košiciach, dátum 04.03.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200174 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200174.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa Z.. A. X. P. O. Y. X. É. Y. G., trvale bytom Č. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 29. 12. 2011, doplneným podaním zo dňa 27. 01. 2012, sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí odporkyne zo dňa 25. 11. 2011, všetky č. XXX XXX XXXX, ktorými bol jeho starobný dôchodok zvyšovaný tak, ako je to ďalej uvedené.

1. Od 01. 01. 2010 bol navrhovateľovi v zmysle § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšený dôchodok o 3,05 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 22,20 eur mesačne (3,05 % zo 727,50) na 749,70 eur mesačne (727,50 eur + 22,20 eur) . Percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 413/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010.

2. Od 01. 01. 2011 bol navrhovateľovi v zmysle § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšený dôchodok o 1,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 13,50 eur mesačne (1,8 % zo 749,70) na 763,20 eur mesačne (749,70 eur + 13,50 eur) . Percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 404/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011.

3. Od 01. 01. 2012 bol navrhovateľovi v zmysle § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšený dôchodok o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 25,20 eur mesačne (3,3 % zo 763,20) na 788,40 eur mesačne (763,20 eur + 25,20 eur) . Percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012.

Navrhovateľ svojím písomným podaním zo dňa 27. 02. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa zo dňa 29. 12. 2011, doplnenom podaním zo dňa 27. 01. 2012 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.