KSKE 5 Sd 18/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200214 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200214.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky M.. J. Š. Č. O. M. B. Y. B. D. J. N., U. H. D. Y.Š.V., G.Á. Č.. XXXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 6. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 06.12.2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 21.11.2011 s tým, že podľa posudku Posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka v Košiciach zo dňa 21.11.2011 menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u nej určená v rozsahu 20%.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že záver posudkového lekára sa neopiera o jej skutočný zdravotný stav. Po dopravnej nehode dňa 20.04.2010 nepretržite trpí bolesťami krížov, bedrových kĺbov a kolien, pričom bolesť jej neustupuje ani pri chôdzi a dlhodobom sedení. Podľa vyjadrenia ortopéda a neurológa bola a je u nej natrvalo narušená symetria kostrového podporného aparátu a artróza. Po troch operáciách pravej ruky, kde jej časť kosti s kĺbom tvorí umelá náhrada, nevie vykonávať činnosť pod záťažou ako predtým. Nakoľko na Slovensku boli vykonané iba asi 3 alebo 4 takéto operácie, ani sám traumatológ nevedel odhadnúť, do akej miery môže ruku zaťažiť. Pokiaľ ide o poruchy brušného listu / následky poškodenia brušnej dutiny a orgánov /, musí si dávať pozor na stravovanie a výber potravín a dokonca aj na výber oblečenia. V záujme zlepšenia zdravotného stavu chodí na finančne náročné rehabilitácie. Uvedené skutočnosti nepriaznivo ovplyvňujú aj jej psychický stav. Uviedla, že jej zdravotný stav jej neumožňuje vrátiť sa k práci, ktorú vykonávala predtým, čo posudkový lekár nezohľadnil. Na ilustráciu psychotraumy, ktorú utrpela, pripojila k návrhu výstrižok z novín, dokumentujúci predmetnú dopravnú nehodu.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 13.03.2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového

lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 21.11.2011, 06.02.2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 28.02.2012, vypracovaného pre účely odvolacieho konania, miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 20% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jej zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľka v konaní predloženými dôkazmi nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje invaliditu. Preto má odporkyňa za to, že vo veci bolo rozhodnuté správne a v súlade so zisteným skutkovým stavom.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 04.01.2012 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka žiadosťou spísanou dňa 21.11.2011 požiadala o priznanie invalidného dôchodku od 09.03.2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 21.11.2011, menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. U menovanej bola zistená zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti, zlomenina IV. - IX. rebra vľavo, zlomenina III. a IV. rebra vpravo, hemopneumotorax obojstranný, pohmoždenie oboch pľúc, ruptúra tenkého čreva a nekróza mezentéria, vykĺbenie pravého lakťového kĺbu, obojstranná koxartróza, epizodická depresívna porucha a postraumatická stresová porucha. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. G, pol. 19, písm. b. 2 prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20%. Posudkový lekár dospel k záveru, že v apríli 2010 menovaná ako spolujazdkyňa pri havárii utrpela polytraumu. Prvotne ošetrená a liečená bola v Maďarsku v Miškolci, odtiaľ bola preložená na Kliniku úrazovej chirurgie do Košíc. Naposledy bola operovaná v novembri 2010 - revízia, implantovaná protéza pravej kosti. Aktuálne podľa objektívneho rehabilitačného a ortopedického funkčného nálezu je stav priaznivý, bez výraznejšieho funkčného obmedzenia. Prvýkrát bola psychiatricky vyšetrená 14.09.2011, doteraz navštevovala psychiatrickú ambulanciu, žiadne lieky neužívala, až pri tomto vyšetrení jej bolo predpísané antidepresívum a podľa vyjadrenia psychiatra je možná dočasne nepriaznivá prognóza. Na základe doterajšieho priebehu zdravotného postihnutia a objektívneho nálezu uvedených odborných vyšetrení bola u nej určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 20%.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky dospel aj Posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 28.02.2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti, zlomenina IV. - IX. rebra vľavo, zlomenina III. a IV. rebra vpravo, hemopneumotorax obojstranný, pohmoždenie oboch pľúc, ruptúra tenkého čreva a nekróza mezentéria, vykĺbenie pravého lakťového kĺbu, obojstranná koxartróza RTG II. štádia, epizodická reaktívna depresívna porucha a postraumatická stresová porucha , ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu, pričom toto postihnutie začlenil do kapitoly XV, odd. G, pol. 19, písm. b.2 prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20%. V závere posudku konštatoval, že posudzovaná v roku 2010 ako spolucestujúca pri havárii utrpela polytraumu s prvotným ošetrením v Miškolci. Po mesiaci bola preložená na Kliniku úrazovej chirurgie do Košíc, kde bola opakovane hospitalizovaná v novembri 2010, kedy bola naposledy hospitalizačne vykonaná implantácia hlavičky ulny a pravého lakťa. Následne bola hospitalizovaná v Kováčovej. Podľa najnovších odborných lekárskych nálezov funkčné postihnutie pohybového ústrojenstva je ľahkého stupňa a nezdôvodňuje invaliditu. Posudkovým lekárom SP pobočka Košice bola stanovená 20% miera

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre postihnutie vyplývajúce z poúrazových zmien na pravom zápästí. Postihnutia vyplývajúce z eventuálnych funkčných zmien dýchacieho ústrojenstva ako stav po sériovej zlomenine rebier s pneumo aj hydrotoraxom, resp. pohmoždením oboch pľúc nie sú dokumentované. Postihnutie vyplývajúce z ruptúry tenkého čreva a nekrózy mezentéria sú bez porúch výživy, posudkovo nie sú významné. Posudzovaná bola prvýkrát psychiatricky vyšetrená v septembri 2011 pre epizodickú reaktívnu depresívnu poruchu s dočasne nepriaznivou prognózou, podľa jej vyjadrenia už medikamentóznu liečbu neužíva. Celkovým zhodnotením zdravotného stavu konštatoval, že z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu funkčné postihnutie podľa doložených odborných lekárskych nálezov nie je takého charakteru, že by zdôvodňovalo invaliditu.

Na tomto závere zotrval druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj po prehodnotení navrhovateľkou v priebehu konania predložených časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov z vyšetrení, ktorým sa podrobila po jej posúdení týmto posudkovým orgánom, v dopĺňacom posudku vyhotovenom dňa 10.07.2012. Druhostupňový posudkový orgán odporkyne v jeho závere uviedol, že tieto nálezy / rehabilitačný z marca 2012, neurologický zo dňa 30.04.2012 a psychiatrický zo dňa 18.05.2012 / posudkovo neprinášajú žiadne nové skutočnosti oproti zdravotnému stavu zhodnotenému PL SPÚ dňa 28.02.2012, pričom tieto u navrhovateľky nezdôvodňujú invaliditu.

V ďalšom doplňujúcom lekárskom posudku zo dňa 02.10.2012 druhostupňový posudkový orgán odporkyne uviedol, že opätovným zhodnotením zdravotného stavu posudzovanej konštatuje, že novodoložený ambulantný neurologický nález je funkčne bez zmien oproti zdravotnému stavu zhodnotenému PL SPÚ dňa 28.02.212 a 10.07.2012 a z hľadiska dlhoodbo nepriaznivého zdravotného stavu naďalej u menovanej nezdôvodňuje invaliditu. Novodoložené ambulantné ortopedické nálezy konštatujú nové skutočnosti a to MRI vyšetrením zistený typicky enchondróm dolnej časti pravej stehnovej kosti, ktorý t. č. vyžaduje len ďalšie sledovanie, dysplastickú koxartrózu oboch bedrových kĺbov, ktorá však funkčne z posudkového hľadiska tak isto nezdôvodňuje invaliditu. Podobne je to aj pokiaľ ide o funkčné postihnutie LS oblasti chrbtice, kde tak isto bol MRI vyšetrením zistený stav po abrupcii hrany stavca L2 a zlomenine procesus lateralis Th12 a L1 vľavo, ako aj prítomnú protrúziu disku v oblasti L5/S1. Z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu funkčne novodiagnostické morfologické zmeny zistené MRI vyšetrením posudkovo nie sú tak významné, že by zdôvodňovali u menovanej invaliditu.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 17.04.2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u nej pretrvávajú doposiaľ. Vzhľadom na zdravotné postihnutia, ktorými trpí v dôsledku traumy, ktorú prežila, nie je schopná vykonávať riadne prácu. Uviedla, že sa snažila zapojiť do pracovného procesu, hoci aj na skrátený úväzok, avšak po uplynutí troch mesiacov zistila, že fyzicky túto prácu nezvláda a preto ju musela prestať vykonávať. Problémy jej spôsobovala aj jej psychika, pretože s traumou, ktorú prežila, sa doposiaľ nevyrovnala. Ide o traumu, ktorá súvisí jednak so stratou zdravia, stratou blízkeho človeka, ako aj so stratou zamestnania. V tejto súvislosti poukázala na to, že nepriaznivá je aj jej finančná situácia, pretože zamestnaný v jej rodine je iba jej manžel a má dve deti, ktoré študujú, takže príjem, ktorý dosahovala v minulosti veľmi postráda. Domnievala sa, že vzhľadom na jej nepriaznivý zdravotný stav sa dočká istej pomoci od štátu, hoci len dočasnej, kým sa jej zdravotný stav nezlepší, avšak opak je pravdou. Pokiaľ ide o posudzovanie jej zdravotného stavu, v tejto súvislosti poukázala na to, že v žiadnom odbornom lekárskom náleze, ktorý sa nachádza v jej zdravotnej dokumentácii, ktorá bola hodnotená posudkovými lekármi, nie je zmienka o jej ťažkostiach s dolnými končatinami, ktoré sa začali u nej prejavovať a prejavujú sa čoraz častejšie a v značnej intenzite. V dôsledku týchto ťažkostí bola nútená obrátiť sa na odborného lekára neurológa a psychiatra. V tejto súvislosti uviedla, žeby sa mala podrobiť aj rehabilitačnej liečbe, avšak rehabilitačný lekár jej odporučil objednať sa až po obdržaní nálezu od neurológa, ktorý určí spôsob rehabilitácie. Zdôraznila, že nie je schopná vykonávať svoje doterajšie zamestnanie, nemôže sa venovať svojim koníčkom, ktoré mala a to orientálnemu tancu, z ktorého mala, keďže ho aj učila, určitý príjem, ktorým si vykrývala náklady na svoje koníčky. Podľa jej názoru posudkoví lekári berú posudzovanie zdravotného stavu benevolentne. Do pozornosti súdu dala tú skutočnosť, že až v poslednom období sa od odborníkov dozvedela, že ťažkosti, ktoré má v súvislosti s dolnými končatinami, môžu byť aj sekundárnym dôsledkom medikamentóznej liečby, ktorej

sa podrobovala, príp. ďalších skutočností, ako bol náraz pri dopravnej nehode a ďalšie s tým súvisiace záležitosti. Navrhovateľka poukázala aj na to, že maďarskí lekári nepremietli do lekárskych správ jej problémy s dolnými končatinami a z toho dôvodu ani odborní lekári tejto záležitosti nevenovali pozornosť a venovali pozornosť iba tým skutočnostiam, ktoré boli premietnuté v lekárskej správe.

K dopĺňacím posudkom navrhovateľka uviedla, že s ich závermi nesúhlasí a zdôraznila, že jej zdravotný stav nie je priaznivý a má pocit, že tento sa neustále zhoršuje. Uviedla, že na jej zdravotný stav negatívne vplýva počasie, ako aj stresy, v dôsledku ktorých ju bolia najmä nohy. Poukázala na to, že pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nevie nájsť žiadne vhodné zamestnanie. Odborní lekári, v starostlivosti ktorých je, tzn. neurológ, ortopéd a rehabilitačný lekár sa zhodne vyjadrili, že jej zdravotný stav lepší už nebude a tento sa bude len zhoršovať. Uviedla tiež, že sa bojí šoférovať a má problém nastupovať a vystupovať z prostriedkov MHD. Bolesti nôh pociťuje už aj bežne pri chôdzi a taktiež pri dlhodobejšom sedení. Predmetnú žiadosť podala aj vzhľadom na svoju nepriaznivú finančnú situáciu s tým, že jej psychický stav negatívne ovplyvňuje aj jej odkázanosť na najbližších.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na svojom pôvodnom stanovisku, v zmysle ktorého s poukazom na závery vo veci konajúcich posudkových orgánov a aj dopĺňacie posudky navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť, pretože posudkoví lekári dospeli k zhodným záverom, že navrhovateľka nespĺňa podmienku invalidity.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľky, vyplývajúce z jej zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 20% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka v konaní nepredložila také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok jej nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.