KSKE 5 Sd 2/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200024 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200024.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa X. Z. R. r I. Z. U., I. O. B. , Q. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 28. októbra 2011 č. XXXXXXX XXX .

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 28. 10. 2011 č. XXXXXXX XXX odporkyňa podľa § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 11. 05. 2011 v sume 128,30 € mesačne z dôvodu, že menovaný splnil všetky podmienky, ktoré pre priznanie invalidného dôchodku stanovuje citované zákonné ustanovenie. Invalidita bola navrhovateľovi priznaná od 11. 5. 2011 ako to vyplýva z posudku Posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Y. zo dňa zo dňa 04. 10. 2011 s tým, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho predstavuje 45%.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že nesúhlasí s posúdením svojho zdravotného stavu príslušným posudkovým lekárom. Poukázal na zdravotné problémy, v dôsledku ktorých sa musel podrobiť viacerým operáciám. Trpí ochorením pľúc, má astmu a vysoký krvný tlak. Je rýchlo unaviteľný. Požiadal o opätovné prehodnotenie jeho celkového zdravotného stavu iným posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie zo dňa 28. októbra 2011 ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 23. 11. 2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 11. 05. 2011 v sume 128,30 € mesačne.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Y. zo dňa 04. 10. 2011, menovaný je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa tento posudkový lekár považoval chronickú obštrukčnú chorobu pľúc II., pričom uvedené ochorenie je začlenené v kapitole VIII, odd. B, pol. 1 b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. U menovaného bol zistený aj stav po lobektómii a tracheotómii vpravo pre empyem, arteriálna hypertenzia II., ľahká polyneuropatia dolných končatín a koxartróza obojstranná II. stupeň. Posudkový lekár dospel k záveru, že u posudzovaného je preukázané asi rok zhoršenie zdravotného stavu po opakovaných infekciách dýchacieho aparátu, ktoré vyvrcholilo empyemom, následnou lobektomiou a tracheotomiou, v pooperačnom priebehu bulozny emfyzem, t.č. podľa posledných nálezov ide o chronickú obštrukčnú chorobu pľúc so stredne ťažkou ventilačnou poruchou. Stav zodpovedá uvedenému zaradeniu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45%. Dátumom vzniku invalidity bol určený deň 11. 05. 2011, kedy bola vyšetrením potvrdená hlavná diagnóza.

K rovnakému záveru pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj Posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v V. vo svojom posudku zo dňa 11. 01. 2012, vypracovanom pre účely súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: chronická obštrukčná choroba pľúc II, stav po lobektómii a tracheotómii vpravo pre empyem, arteriálna hypertenzia II., ľahká polyneuropatia dolných končatín a koxartróza obojstranná II. stupeň, ku ktorému dospel na základe časovo aktuálnych výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa navrhovateľ podrobil i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval chronickú obštrukčnú chorobu pľúc II., pričom toto postihnutie začlenil do kapitoly VIII, odd. B, pod pol. 1b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. V závere posudku konštatoval, že ide o 56-ročného posudzovaného, ktorý prekonal v roku 2010 hnisavé ochorenie v hrudníkovej dutine, v tom čase bola u neho vykonaná tracheostómia a lobektómia. Tracheostómia bola po zlepšení stavu zrušená. V súčasnej dobe u neho pretrváva chronická obštrukčná choroba pľúc stredne ťažká, ktorá je aj rozhodujúcim zdravotným postihnutím. Ochorenie vysokého krvného tlaku je doteraz bez zmien orgánového postihnutia, EMG nález dolných končatín je len ľahko abnormný, preto je posudkovo nevýznamný. Z tohto dôvodu vedľajšie ochorenia na základe posudkovej nevýznamnosti sa nepodieľajú na výške miery poklesu schopnosti posudzovaného. Menovaný je naďalej fajčiar, a to aj napriek prekonaným ochoreniam. Priznaná miera poklesu zodpovedá terajšiemu zdravotnému stavu a posudok posudkového lekára SP pobočky Y. je správny.

Navrhovateľ sa na pojednávanie dňa 07. 02. 2012, na ktoré bol riadne a včas predvolaný nedostavil, pričom svoju neprítomnosť vopred telefonicky, ako to vyplýva z úradného záznamu zo dňa 31. 01. 2012 ospravedlnil a zároveň súhlasil s tým, aby súd pojednával a rozhodol vo veci bez jeho prítomnosti. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. pojednávanie vykonal v jeho neprítomnosti.

Zástupca odporkyne vzhľadom na zhodnosť posudzovania zdravotného stavu navrhovateľa posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky i ústredia, navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Vzdal sa práva na náhradu trov konania.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 73 ods. 2 zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70%, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 82 ods. 2 zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa § 274 ods. 2 zákona suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitného predpisu. To platí aj vtedy, ak sa suma dôchodkov uvedených v prvej vete určuje na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku.

Podľa § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiy č. 404/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011, sa dôchodkové dávky v roku 2011 zvyšujú o 1,8%.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov znižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 45% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Ďalšie ochorenia, ktorými navrhovateľ trpí posudkoví lekári vyhodnotili ako nezávažné a posudkovo nevýznamné. Preto nemajú vplyv na určenú mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odporkyňa postupovala v súlade so zákonom aj pri výpočte výšky invalidného dôchodku, pričom zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia tak, ako to vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia navrhovateľa, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia. Pretože sa mu podľa § 274 zákona o sociálnom poistení zachovávajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do zvýhodnenej pracovnej kategórie a suma dôchodku nemôže byť nižšia, ako suma, určená podľa predpisov účinných do 31. 12. 2003, invalidný dôchodok odporkyňa vypočítala aj podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Keďže takto vypočítaná suma invalidného dôchodku /126.- eur mesačne/ je vyššia ako suma invalidného dôchodku, vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z.z. /108.- eur mesačne/, navrhovateľovi bol priznaný invalidný dôchodok v tejto vyššej sume a tento bol následne zvýšený podľa cit. § 82 ods. 2 cit. zák. o sociálnom poistení. Uvedené navrhovateľom spochybnené ani nebolo.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa §250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Súd navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.