KSKE 5 Sd 20/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200238 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200238.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky W. K. T. L. O. Á. G. K. T. O. S. V., G. Z. O. L. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 20. októbra 2011 Č.. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 20. 10. 2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a čl. 51 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že táto nezískala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. e/ cit. zákona o sociálnom poistení (ďalej len "zákon") . Navrhovateľka do dňa 08. 12. 2010, čiže do dňa vzniku invalidity, získala spolu 1 883 dní, t. j. 5 rokov a 58 dní dôchodkového poistenia, čím nesplnila zákonnú podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Namietala nesprávne vyhodnotenie počtu rokov jej dôchodkového poistenia pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok, a to predovšetkým s poukazom na obdobie dôchodkového poistenia v Českej republike. Požiadala odporkyňu o opätovné prehodnotenie splnenia podmienok pre nárok na invalidný dôchodok.

Odporkyňa vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 09. 12. 2011 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť. Navrhovateľka žiadosťou spísanou dňa 29. 04. 2011 požiadala Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku, ktorý žiadala priznať odo dňa 08. 12. 2010. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 29. 04. 2011, ktorý bol vypracovaný na základe podanej žiadosti o invalidný dôchodok, je navrhovateľka odo dňa 08. 12. 2010 invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Citujúc ustanovenia § 70 ods. 1 a § 72 zákona v znení neskorších predpisov konštatovala, že navrhovateľka medicínsku podmienku nároku na invalidný dôchodok splnila, avšak nesplnila podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia, ktorá vzhľadom na jej vek v zmysle citovaného § 72 ods. 1 písm. e) zákona je 8 rokov. Podľa § 72 ods. 2 zákona počet rokov dôchodkového poistenia na

vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. Navrhovateľka ku dňu vzniku invalidity, t. j. k 08. 12. 2010, dosiahla vek 35 rokov, preto splnenie zákonom stanovenej podmienky získania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok je v súlade s cit. ust zákona podmienené získaním najmenej 8 rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity. Doba poistenia navrhovateľky bola zhodnotená na základe spisového a evidenčného materiálu nachádzajúceho sa v evidencii Sociálnej poisťovne, ústredie. K námietkam navrhovateľky odporkyňa ďalej uviedla, že doba poistenia v Českej republike jej bola zhodnotená podľa formulára E 205, t. j. od 01. 01. 2000 do 31. 12. 2004, preto jej námietka týkajúca sa nezhodnotenia doby poistenia za rok 2000 je právne irelevantná. Odporkyňa zároveň uviedla, že obdobie vedenia v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich si zamestnanie od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2003, počas ktorého nebola navrhovateľke vyplácaná podpora v nezamestnanosti, nie je obdobím dôchodkového poistenia. Podľa § 255 ods. 1 zákona v znení zákona č. 310/2006 Z. z. sa za obdobie dôchodkového poistenia považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 01. 01. 2004 podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Do zamestnania sa na dôchodkové účely započíta aj v období pred 01. 01. 2001 doba vedenia v evidencii nezamestnaných a v období od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2003 doba vyplácania podpory v nezamestnanosti (§ 169c ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 446/2000 Z. z.) . Pretože vyššie uvedené obdobie trvalo po 31. 12. 2000 a počas neho nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, nemožno ho považovať za náhradnú dobu, ani za obdobie dôchodkového poistenia.

Z obsahu evidenčného listu a spisového materiálu nepochybne vyplýva, že navrhovateľka pred vznikom invalidity, t. j. 08. 12. 2010, získala celkovo 1 883 dní, t. j. 5 rokov a 58 dní dôchodkového poistenia, preto nesplnila zákonom stanovenú podmienku na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa ust. § 70 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie j e dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 29. 4. 2011 a tento žiadala priznať od 08. 12. 2010.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 29. 04. 2011 menovaná je invalidná podľa § 71 ods.1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval duševné poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním psychoaktívnych látok, ťažká forma, pričom toto postihnutie je začlenené do kapitoly V, položky 7 písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50%. U navrhovateľky bola zistená aj konverzná porucha, bolesť chrbta a diabetes mellitus nezávislý na inzulíne. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 36- ročnú posudzovanú, ktorá začala byť liečená psychiatrom, počas výkonu väzby. Vtedy prekonala akútnu psychotickú poruchu a bola liečená pre syndróm závislosti na heroíne a pervitíne. V roku 2010 bola ambulantne liečená psychiatrom, v decembri 2010 bola u nej psychiatrom popisovaná ľahká mentálna retardácia, iba reziduálne príznaky po prekonaní psychotickej poruchy. V januári 2011 sa jej psychický stav zhoršil, bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení s diagnózou akútna psychotická porucha. Klinický obraz a psychotické príznaky rýchle odzneli, stav bol uzavretý ako exogénne podmienená psychóza. Psychológom bolo vylúčené procesuálne ochorenie z okruhu schizofrénie. Bola zistená aj ľahká forma ľahkej duševnej zaostalosti. V marci 2011 bola preliečená v PL Plešivec pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu a konverzná porucha u simplexnej osobnosti. V laboratórnom skriningu je zachytený mierny vzostup pečeňových enzýmov. Posudzovaná bola vyšetrená neurológom pre bolesť chrbtice, reflexy na dolných končatinách sú obojstranne nízke, čo môže byť spôsobené polyneuropatickým syndrómom pri syndróme závislosti na alkohole. Zdravotné postihnutie posudzovanej je zaradené do kapitoly V, pol. 7, písm. b) s dolnou hranicou miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Tím splnila medicínsku podmienku nároku na invalidný dôchodok.

Ďalej súd zistil, že navrhovateľka ku dňu vzniku invalidity, t. j. k 08. 12. 2010, dosiahla vek 35 rokov, preto splnenie zákonom stanovenej podmienky získania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok je podľa § 72 ods. 1 písm. e) zákona podmienené získaním najmenej 8 rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity.

Z evidenčných listov dôchodkového poistenia, potvrdenia o histórii poistenia v Českej republike zo dňa 28. 4. 2011 ako aj potvrdenia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, navrhovateľka pred vznikom invalidity, t. j. pred 08. 12. 2010 získala celkovo 1 883 dní, t. j. 5 rokov a 58 dní dôchodkového poistenia.

Navrhovateľka sa na pojednávanie, na ktoré bola riadne a včas predvolaná nedostavila, pričom svoju neprítomnosť vopred písomne neospravedlnila a ani nepožiadala z vážneho dôvodu o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. pojednávanie vykonal v jej neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na stanovisku obsiahnutom v písomnom vyjadrení zo dňa 09. 12. 2011, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 cit. zákona a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 cit. zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 72 ods. 1 cit. zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku

a) do 20 rokov je menej ako jeden rok,

b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,

c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,

d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,

e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,

f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,

g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Podľa § 72 ods. 2 cit. zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

Podľa § 255 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak. Na hodnotenie náhradnej doby

ako obdobia dôchodkového poistenia od 1. augusta 2006 sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej jedného roka zamestnania.

Podľa čl. 51 bodu 1 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia, dosiahnutými iba vykonávaním špecifickej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, alebo v povolaní, ktoré podlieha osobitnému systému pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, príslušná inštitúcia tohto členského štátu zohľadní dosiahnuté doby podľa právnych predpisov iných členských štátov, iba ak sú dosiahnuté podľa zodpovedajúceho systému, alebo ak to nie je možné, v tom istom povolaní, alebo prípadne tej istej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb daná osoba nespĺňa podmienky na poberanie dávok osobitného systému, tieto doby sa zohľadnia na účely poskytovania dávok podľa všeobecného systému, alebo ak to nie je možné, podľa systému, ktorý sa týka manuálnych pracovníkov alebo úradníkov, podľa jednotlivých prípadov pod podmienkou, že daná osoba je účastníkom jedného alebo viacerých z týchto systémov.

Podľa bodu 2 citovaného článku doby poistenia dosiahnuté podľa osobitného systému členského štátu sa započítajú na účely poskytovania dávok všeobecného systému, alebo ak to nie je možné, systému ktorý sa vzťahuje na manuálnych pracovníkov alebo úradníkov, podľa jednotlivých prípadov, iného členského štátu, pod podmienkou, že daná osoba je účastníkom jedného alebo viacerých z týchto systémov, a to aj vtedy, ak tieto doby sa už započítali v inom členskom štáte podľa osobitného systému.

Podľa bodu 3 cit. článku ak právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky tým, že daná osoba bola poistená v čase, keď vznikla poistná udalosť, táto podmienka sa považuje za splnenú v prípade poistenia podľa právnych predpisov iného členského štátu, v súlade s postupom uvedenom v prílohe XI pre každý daný členský štát.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní a takto zisteného skutkového stavu dospel súd k záveru, že i keď navrhovateľka splnila jednu z podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a síce stala sa invalidnou odo dňa 8. 12. 2010, nesplnila podmienku ďalšiu, pretože vzhľadom na svoj vek pred vznikom invalidity nezískala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia ( 8 rokov ) na nárok na tento dôchodok podľa §72 ods. 1 písm. e) cit. zákona. Keďže všetky podmienky pre nárok na invalidný dôchodok stanovené v § 70 citovaného zákona musia byť splnené kumulatívne, nárok na priznanie invalidného dôchodku podľa citovanej právnej úpravy jej nevznikol. Navrhovateľka pred vznikom invalidity získala 1 883 dní, t. j. 5 rokov a 58 dní dôchodkového poistenia. Odporkyňa pre účely posúdenia nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok zhodnotila všetku preukázanú započítateľnú dobu dôchodkového poistenia, ako to vyplýva aj z osobného listu dôchodkového poistenia, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia, vrátane doby dôchodkového poistenia získanej v Českej republike ( od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004, t.j. 787 dní) . Obdobie vedenia navrhovateľky v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich si zamestnanie od 17. 06. 2010, počas ktorého jej nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, nie je obdobím dôchodkového poistenia. Podľa cit. § 255 ods. 1 zákona v znení zákona č. 310/2006 Z. z. sa za obdobie dôchodkového poistenia považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 01. 01. 2004 podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Do zamestnania sa na dôchodkové účely započíta aj v období pred 01. 01. 2001 doba vedenia v evidencii nezamestnaných a v období od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2003 doba vyplácania podpory v nezamestnanosti (§ 169c ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 446/2000 Z. z.) . Pretože navrhovateľka bola ako uchádzačka o zamestnanie evidovaná v období po 31. 12. 2000 a počas neho jej nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, uvedené obdobie nemožno považovať za náhradnú dobu, ani za obdobie dôchodkového poistenia. Navrhovateľka v konaní nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by závery odporkyne, týkajúce sa nesplnenia podmienok pre nárok na invalidný dôchodok spochybňovali.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p., napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.