KSKE 5 Sd 25/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/25/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200296 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200296.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa E. I. U. X. R. O. G. H. V. , trvale bytom v Košiciach, Jantárová č. 4, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Krajský súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 17. februára 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 17. 02. 2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a čl. 46 (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 24. 01. 2011 s tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne so sídlom v Košiciach dňa 24. 01. 2011 menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u neho určená v rozsahu 30 %.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Vyslovil svoj nesúhlas s posúdením jeho zdravotného stavu posudkovým lekárom, ktorý nezohľadnil všetky skutočnosti, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie, resp. tieto nesprávne vyhodnotil. Zastáva názor, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím je postihnutie, ktoré je dôsledkom úrazu hlavy, ktorý utrpel a nie v dôsledkom závislosti od alkoholu. Uvedené potvrdzuje aj správa z psychoterapie od N.. N. U., v ktorej sa uvádza, že v jeho prípade ide o ireverzibilnú poúrazovú poruchu osobnosti, ako aj diagnostický záver Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci, v ktorom sa popri syndróme závislosti od alkoholu uvádza aj porucha osobnosti - poúrazová. Navrhovateľ tiež konštatoval, že po úrazoch hlavy v roku 1997 a v roku 2009 sa jeho život radikálne zmenil k horšiemu. Uviedol, že vzhľadom na povahu ochorenia, ktorým trpí, sa nemôže riadne zamestnať. Poukázal aj na dekurz K.. O. C. zo dňa 22. 03. 2011, v ktorom sa uvádza, že menovaný sa lieči popri závislosti od alkoholu aj na poruchy správania sa s výraznou verbálnou a fyzickou agresivitou po opakovaných úrazoch hlavy. Zároveň sa v ňom uvádza, že musí byť ambulantne liečený a dlhodobo užívať psychiatrické lieky, následkom čoho nemôže vykonávať fyzicky namáhavú prácu, ako je napr. práca na nočné zmeny, práca vo výškach a podobne. S poukazom na uvedené navrhol, aby súd po zhodnotení dôkazov a analýze vzniknutého stavu napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie. Uviedol tiež, že sa nebráni posúdeniu zdravotného stavu dvomi nezávislými znalcami, ktorí by určili skutočnú mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 28. 12. 2011 navrhla preskúmavané rozhodnutie zo dňa 17. 02. 2011 ako vecne správne potvrdiť. S poukazom na ust. § 70 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zdôraznila, že zdravotný stav navrhovateľa bol opakovane hodnotený posudkovým lekárom prísl. pobočky i ústredia, pričom ako to vyplýva z ich posudkov zo dňa 16. 5. 2011 a 13. 12. 2011 u navrhovateľa nedošlo k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by zakladalo vznik invalidity. Posudkové orgány na základe odborných lekárskych nálezov i vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že zdravotný stav navrhovateľa odôvodňuje 30 % mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, preto nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona. Konštatovala, že v danom prípade bol dostatočne zistený skutkový stav veci a na jeho základe bol vyvodený aj správny právny záver.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 23. 03. 2011 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 24. 01. 2011 a tento žiadal priznať od 26. 07. 2010.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 24. 01. 2011, menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa tento posudkový lekár považoval duševné choroby a poruchy správania - duševné poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus, toxikománia) , pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole V, pol. 7, písm. a/ prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. U menovaného boli zistené poruchy psychiky a správania, zapríčinené užitím alkoholu - syndróm závislosti F-10.2 a schizoidná osobnosť. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 36- ročného posudzovaného, ktorý bol v roku 2008 prvýkrát hospitalizovaný na psychiatrickej klinike pre emočne nestabilnú poruchu osobnosti a agresívne prejavy. Vo februári 2010 bol prijatý na kliniku pre závažné poruchy správania, agresivitu a recidívu abúzu alkoholu pri nepriaznivej skladbe osobnosti. Následne od marca bol preliečený v OLÚP Predná Hora 3 mesiace na dobrovoľnej protialkoholickej liečbe. Po prepustení bol pravidelne kontrolovaný ambulantným psychiatrom s postupným zlepšovaním stavu, s obrazom zlepšujúcej sa nálady, zlepšených kognitívnych, exekutívnych funkcií a základných somatických parametrov pri abstinencii. Psychológ stav hodnotí ako trvalú poruchu osobnosti so sklonom k agresívnemu správaniu a zníženou schopnosťou znášať záťaž. Stav zodpovedá stredne ťažkej poruche a podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bola u neho určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v hornej polovici percentuálneho rozpätia, t. j. 30 %.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 13. 12. 2011 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu - syndróm závislosti a schizoidná osobnosť, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa na základe ním absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval duševné choroby a poruchy správania - duševné poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním psychoaktívnych látok (alkoholizmus, toxikománia) , začlenené v kapitole V, pol. pol. 7, písm. a/ prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorému zodpovedá miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. V závere tohto posudku posudkový lekár konštatoval, že posudzovaný bol opakovane hospitalizovaný pre nadmerný konzum alkoholu, naposledy prijatý na ochrannú PAL a psychiatrickú liečbu nariadenú Okresným súdom Košice II. Po adaptácii sa zaraďuje do edukačných aktivít, liečba upravovaná,

stopetylový pokus s dobrým efektom, režim dodržiaval, personál rešpektoval, svoje správanie dokázal korigovať, na terapeutických priepustkách abstinenciu neporušil. Vzhľadom na dlhodobý priebeh pobytu v Plešivci bol jeho stav zhodnotený ako poruchy psychiky a správania, zapríčinené užitím alkoholu so syndrómom závislosti od alkoholu s postihnutím hodnoteným ako stredne ťažká forma. Takémuto postihnutiu zodpovedá 20 - 35 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ponechaná je naďalej 30 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Na tomto závere zotrval druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj po prehodnotení navrhovateľom v priebehu konania predložených časovo aktuálnych lekárskych správ z vyšetrení, ktorým sa podrobil po pôvodnom posúdení zdravotného stavu (správa z psychoterapie a posúdenie psychického stavu zo dňa 16. 01. 2012 a dekurz z kontrolného psychiatrického vyšetrenia zo dňa 13. 01. 2012) , v dopĺňacom posudku vyhotovenom dňa 23. 02. 2012 na základe požiadavky súdu. Zdravotný stav navrhovateľa prehodnocoval v jeho prítomnosti, ako aj v prítomnosti odborného lekára - psychiatra, ako to vyplýva z lekárskej správy. Uviedol, že opätovným zhodnotením zdravotného stavu posudzovaného na základe jeho zdravotnej dokumentácie i vlastného vyšetrenia dospel k záveru, že zdravotný stav posudzovaného je stabilizovaný, syndróm závislosti od alkoholu - t. č. abstinuje, bez výraznejších prejavov porúch psychiky, naďalej u menovaného zdôvodňuje 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Na pojednávaní dňa 24. 1. 2012 navrhovateľ zotrval na podanom opravnom prostriedku. Poukázal na to, že hlavným dôvodom, pre ktorý tento návrh podal je to, že pre nepriaznivý zdravotný stav si nemôže nájsť zamestnanie. Neustále je v konflikte aj so svojimi rodičmi. Podľa vyjadrenia neurológa je jeho správanie, nervozita a neschopnosť ovládať sa dôsledkom poškodenia nervovej sústavy v rozsahu až 70 %. Práve uvedené mu znemožňuje nájsť si vhodné zamestnanie. V tejto súvislosti poukázal na to, že v minulosti sa opakovane pokúšal zamestnať, a aj sa zamestnal, avšak pracovný pomer mal iba krátke trvanie pre konflikty, ktoré vyvolával aj na pracovisku. Preto sa domnieva, že spĺňa podmienku invalidity.

Na pojednávanie dňa 06. 03. 2012, na ktoré bol riadne a včas predvolaný sa nedostavil, pričom svoju neprítomnosť vopred písomne neospravedlnil a ani nepožiadal o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. toto pojednávanie vykonal v jeho neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne s poukazom na zhodné závery konajúcich posudkových orgánov, v zmysle ktorých miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa nepresiahla 40 % v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery, pokiaľ ide o určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia i jeho začlenenia do prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľ v konaní nepredložil také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol. Vychádzajúc z uvedeného nepovažoval súd za odôvodnené nariadenie znaleckého dokazovania.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.