KSKE 5 Sd 27/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200330 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200330.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa J. Z. A. J. E. A. K. U. , trvale bytom V. Č.. XX, S., zastúpeného R. Z., trvale bytom V. Č.. XX, Košice, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o starobnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 27. 02. 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 31. 01. 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým mu táto podľa ust. § 67 ods. 1, § 68 ods. 2, § 112 ods. 3 a 6 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov odo dňa 10. 03. 2012 znížila predčasný starobný dôchodok na sumu 387,-- eur a zároveň rozhodnutia odporkyne zo dňa 02. 02. 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým mu táto podľa ust. § 236 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov uložila povinnosť vrátiť neprávom vyplatený predčasný starobný dôchodok v celkovej sume 15,94 eura.

Pred začatím pojednávania dňa 23. 10. 2012 navrhovateľ a jeho zástupkyňa zhodne oznámili tunajšiemu súdu, že na podanom návrhu zo dňa 27. 02. 2012 netrvajú, berú ho v celom rozsahu späť a žiadajú konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.