KSKE 5 Sd 31/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/31/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010220705 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010220705.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa H. F. K. r W. F. G., trvale bytom Š. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 05. mája 2010 v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 01. apríla 2011, obe č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 05. 05. 2010 č. XXX XXX XXXX zamietla odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že tento nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. g/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) . Navrhovateľ ku dňu 29. 01. 2010, čiže ku dňu vzniku invalidity, získal spolu 4674 dní, t. j. 12 rokov a 294 dní dôchodkového poistenia, čím nesplnil zákonnú podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. V ňom žiadal o opätovné prehodnotenie počtu rokov jeho dôchodkového poistenia pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok s tým, že podľa jeho názoru mu do uvedeného obdobia neboli započítané roky 1991 až 1996, za ktoré obdobie poistné zaplatil. Ako to vyplýva z pripojených poštových poukážok..

V písomnom vyjadrení zo dňa 09. 08. 2010, ako aj zo dňa 25. 11. 2010 navrhla odporkyňa preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že navrhovateľ požiadal o invalidný dôchodok žiadosťou zo dňa 05. 03. 2010. Za invalidného podľa § 71 ods. 1 zákona bol uznaný posudkom Posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Spišskej Novej Vsi zo dňa 24. 03. 2010 od 29. 01. 2010 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 %. Po posúdení nároku na invalidný dôchodok bolo zistené, že navrhovateľ nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pred 29. 01. 2010 získal 4674 dní obdobia dôchodkového poistenia (podľa OLDP) , čo je 12 rokov a 294 dní. Z uvedeného vyplýva, že podmienky nároku na invalidný dôchodok nesplnil a preto bola jeho žiadosť zamietnutá. K námietkam navrhovateľa uvedeným v jeho opravnom prostriedku odporkyňa

uviedla, že Sociálna poisťovňa, pobočka v Spišskej Novej Vsi listom zo dňa 11. 10. 2010 oznámila, že navrhovateľ má poistné uhradené iba čiastočne, v mesiacoch marec, máj a júl 1995 má uhradené poistné, v mesiacoch jún, august, september, október, november a december 1995 nemá uhradené poistné. Podľa § 78 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení povinne dôchodkovo poistenej SZČO a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, sa toto obdobie započíta na nárok na starobný, predčasný starobný a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy ako obdobie dôchodkového poistenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie. Navrhovateľ tak i naďalej nespĺňa podmienky pre priznanie invalidného dôchodku.

Dňa 01. 04. 2011 vydala odporkyňa rozhodnutie, ktorým zmenila napadnuté rozhodnutie v časti odôvodnenia, v rámci ktorého sa nad rámec dôvodov, uvedených v napadnutom rozhodnutí vysporiadala s námietkami navrhovateľa uvedenými v jeho opravnom prostriedku. V tejto súvislosti uviedla, že obdobie dôchodkového poistenia od 23. 06. 2008 do 28. 01. 2010, kedy bol evidovaný na príslušnom úrade práce ako nezamestnaný nebolo možné pre nárok na invalidný dôchodok hodnotiť, pretože v tomto období nebol prihlásený do poistenia ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba v zmysle § 60 ods. 1 zákona. Taktiež nebolo možné ako obdobie dôchodkového poistenia hodnotiť obdobie od 01. 08. 1991 do 31. 12. 1995, kedy bol SZČO, pretože z vykonaných dôkazov vyplýva, že nemal zaplatené poistné za celé uvedené obdobie tak, ako to špecifikovala v rozhodnutí, vychádzajúc z § 72 ods. 1 vyhl. č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonával zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení, účinnom v uvedenom období.

V písomnom vyjadrení zo dňa 03. 08. 2011 v spojení s vyjadrením zo dňa 08. 08. 2011 odporkyňa zotrvala na svojich predošlých záveroch. Uviedla, že pobočka Sociálnej poisťovne oznámila listom zo dňa 21. 06. 2011, že navrhovateľ bol v období od 09. 01. 2007 do 25. 09. 2007 práceneschopný, avšak nárok na nemocenskú dávku mu nevznikol z dôvodu dlžného poistného. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ bol SZČO, pričom aj v prípade, že by mu bolo uvedené obdobie započítané do obdobia dôchodkového poistenia, nezískal by potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok.

V písomnom vyjadrení zo dňa 07. 11. 2011 odporkyňa zotrvala na svojich predchádzajúcich stanoviskách. Opätovne zdôraznila, že obdobie dôchodkového poistenia od 23. 06. 2008 do 28. 01. 2010, kedy bol navrhovateľ evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves nebolo hodnotené pre účely dôchodkového poistenia, pretože menovaný nebol prihlásený do poistenia ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba. Podľa § 60 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. obdobie dôchodkového poistenia je obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona. Podľa § 72 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 260/1990 Zb. sa na činnosť samostatne zárobkovo činných osôb do 31. 12. 1995 prihliadne ako na dobu zamestnania, ak sa zaplatilo poistné za celú dobu trvania zabezpečenia, ak sa poistné za túto dobu nezaplatilo do dňa, od ktorého sa priznáva alebo zvyšuje dôchodok, prihliadne sa na ňu ako na dobu zamestnania až do dňa zaplatenia poistného. Obdobie od 01. 08. 1991 do 31. 12. 1995, kedy bol navrhovateľ osobou samostatne zárobkovo činnou, nebolo hodnotené pre nárok na invalidný dôchodok, pretože za mesiace marec 1995, máj 1995 a júl 1995 bolo poistné uhradené len čiastočne, za mesiace jún 1995, august 1995, september 1995, október 1995, november 1995 a december 1995, poistné vôbec nebolo uhradené. Obdobie od 01. 08. 1991 do 31. 12. 1995 bude možné hodnotiť pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. g/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a v súlade s ustanovením § 72 ods. 1 zákona č. 149/1988 Zb., len ak bude poistné zaplatené za celú dobu trvania zabezpečenia. Tieto skutočnosti boli zistené z podania Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves z 11. 10. 2011. Žiadne nové dôkazy navrhovateľ nepredložil a preto nie je možné v súlade s vyššie uvedeným predmetné obdobie započítať. Odporkyňa zotrvala na správnosti jej rozhodnutí zo dňa 05. 05. 2010 a 01. 04. 2011 a tieto žiadala ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 08. 06. 2010 nie j e dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o invalidný dôchodok žiadosťou zo dňa 05. 03. 2010 a tento žiadal priznať od 29. 01. 2010. Z citovanej žiadosti tiež vyplýva, že tento bol ako SZČO do poistenia prihlásená od 01. 08. 1991 do 15. 06. 2008, pričom neuhradené poistné odmietol uhradiť s tým, že žiadal zhodnotiť dobu dôchodkového poistenia bez uvedenej doby. Toto vyhlásenie i žiadosť vlastnoručne podpísal. Za invalidného bol uznaný posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia SP, pobočka Spišská Nová Ves zo dňa 24. 03. 2010 od 29. 01. 2010 s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 55 % pre rozhodujúce zdravotné postihnutie - ischemickú chorobu srdca s poklesom výkonu pri stredne ťažkom zaťažení, začlenené do kapitoly IX, oddielu A pod pol. 1, písm. b/ prílohy č. 4 zákona, so zohľadnením ďalšieho postihnutia, ktorým je hypertenzia, začlenená do kapitoly č. IX, oddielu A pod pol. Č. 10 cit. prílohy.

Ku dňu vzniku invalidity bola u navrhovateľa posúdená aj podmienka potrebnej doby dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, ktorá podľa § 72 ods. 1 písm. g/ citovaného zákona, keďže tento dosiahol vek nad 45 rokov, je najmenej 15 rokov. Z predložených dokladov - potvrdení a evidenčných listov dôchodkového poistenia, nachádzajúcich sa v administratívnom spise odporkyne bolo zistené, že navrhovateľ ku dňu 29. 01. 2010, t. j. ku dňu vzniku invalidity bol dôchodkovo poistený celkom 4674 dní, t. j. 12 rokov a 294 dní .

Z potvrdenia SP pobočka Spišská Nová Ves zo dňa 07. 03. 2011 súd zistil, že navrhovateľ je v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, vedenom SP ako samostatne zárobkovo činná osoba vedený od 01. 08. 1991 do 15. 06. 2008 a ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba od 30. 06. 2006 do 08. 07. 2006.

Z potvrdenia tej istej pobočky zo dňa 02. 03. 2011 vyplýva, že navrhovateľ má v plnej výške uhradené poistné za obdobie rokov 1991 do 1994. Za rok 1995 má celkom zaplatené poistné za mesiace 1,2 a 4, čiastočne zaplatené za mesiace 3,5 a 7 a neuhradené za mesiace 6 a 8 až 12. Od 01. 01. 1996 do 31. 08. 2000 poistné uhradené nie je, za mesiace 9 až 12 2000 je poistné uhradené v plnej výške. Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2003 poistné uhradené nie je rovnako ako ani za obdobie od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2004. V období r. 2003 a od 7 2004 do 30. 06. 2005 registrovaný nebol. Od 01. 07. 2005 do 30: 06. 2006 poistné uhradené nie je. Od 09. 01. 2007 do 25. 09. 2007 bol navrhovateľ práceneschopný, poistné za január 2007 uhradené nemá a za mesiace 9 až 11 2007 má poistné uhradené, za 12. mesiac je poistné uhradené čiastočne. Za obdobie od 01. 01. 2008 do 15. 06. 2008 poistné uhradené nie je.

Navrhovateľ sa na pojednávanie dňa 10. 01. 2012, na ktoré bol riadne a včas predvolaný nedostavil, pričom svoju neprítomnosť vopred písomne neospravedlnil a ani nepožiadal z vážneho dôvodu o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. pojednávanie vykonal v jeho neprítomnosti.

Zástupca odporkyne navrhol napadnuté rozhodnutie v spojení s jeho zmenovým rozhodnutím zo dňa 01. 04. 2011 ako vecne správne a zákonné potvrdiť. Zároveň sa vzdal práva na náhradu trov konania.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 cit. zákona a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 72 ods. 1 zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku

a) do 20 rokov je menej ako jeden rok,

b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,

c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,

d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,

e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,

f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,

g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Podľa § 60 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. obdobie dôchodkového poistenia je obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona.

Podľa § 78 zákona povinne dôchodkovo poistenej SZČO a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, sa toto obdobie započíta na nárok na starobný, predčasný starobný a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy ako obdobie dôchodkového poistenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie.

Podľa § 72 ods. 1 Vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 260/1990 Zb. sa na činnosť samostatne zárobkovo činných osôb do 31. 12. 1995 prihliadne ako na dobu zamestnania ak sa zaplatilo poistné sa celú dobu trvania zabezpečenia, ak sa poistné za túto dobu nezaplatilo do dňa, od ktorého sa priznáva alebo zvyšuje dôchodok, prihliadne sa na ňu ako na dobu zamestnania až odo dňa zaplatenia poistného.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní a takto zisteného skutkového stavu dospel súd k záveru, že i keď navrhovateľ splnil jednu z podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a síce stal sa invalidným odo dňa 29. 01. 2010, nesplnil podmienku ďalšiu, pretože vzhľadom na svoj vek pred vznikom invalidity nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia ( 15 rokov ) na nárok na tento dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. g) cit. zákona. Keďže všetky podmienky pre nárok na invalidný dôchodok stanovené v § 70 citovaného zákona musia byť splnené kumulatívne, nárok na priznanie invalidného dôchodku podľa citovanej právnej úpravy mu nevznikol. Odporkyňa pre účely posúdenia nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok zhodnotila všetku preukázanú započítateľnú dobu dôchodkového poistenia, ako to vyplýva aj z osobného listu dôchodkového poistenia, tvoriaceho prílohu napadnutého rozsudku.

Obdobie dôchodkového poistenia od 23. 06. 2008 do 28. 01. 2010, kedy bol evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves nebolo hodnotené pre účely dôchodkového poistenia, pretože menovaný nebol prihlásený do poistenia ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba.

Námietku navrhovateľa ohľadne nezapočítania doby dôchodkového poistenia od 01. 08. 1991 do 31. 12. 1995, kedy bol navrhovateľ osobou samostatne zárobkovo činnou, považoval súd za neopodstatnenú, pretože podľa názoru súdu odporkyňa správne nehodnotila toto obdobie navrhovateľa na nárok na invalidný dôchodok, keďže navrhovateľ preukázateľne neuhradil poistné za celé predmetné obdobie v zmysle citovaných zákonných ustanovení. Obdobie od 01. 08. 1991 do 31. 12. 1995 bude možné

hodnotiť navrhovateľovi pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. g/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a v súlade s § 72 ods. 1 Vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 260/1990 Zb., iba ak navrhovateľ zaplatí poistné za celú dobu trvania zabezpečenia.

Keďže navrhovateľ v konaní preukázal celkovo iba 4674 dní dôchodkového poistenia, t. j. 12 rokov a 294 dní, nedosiahol potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. g/ cit. zákona pred dňom vzniku invalidity, t. j. 29. 01. 2010 a preto mu nárok na invalidný dôchodok nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p., napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.