KSKE 5 Sd 32/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 32/2012

KS v Košiciach, dátum 10.05.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 32/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200464 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200464.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa D.. B. T. A. Z. Š. O. H. E. L. É. - T. O. , bytom L., X. Č.. X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o vdoveckom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 22. 03. 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 01. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX X, ktorým mu bola podľa § 236 ods. 1 písm. b) zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov uložená povinnosť vrátiť neprávom vyplatený vdovecký dôchodok v sume 529,20 eur za obdobie od 10. 02. 2012 do 09. 04. 2012. Uviedol, že za predmetné obdobie mu odporkyňou žiadna platba z titulu vdoveckého dôchodku poukázaná nebola, preto je vylúčené, žeby mu na predmetnom dôchodku vznikol preplatok.

Z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 30. 04. 2010 a jeho prílohy (rozhodnutia zo dňa 16. 04. 2012) súd zistil, že odporkyňa dňa 16. 04. 2012 pod č. XXX XXX XXXX X vydala rozhodnutie, ktorým podľa § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zrušila napadnuté rozhodnutie zo dňa 01. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX X o povinnosti vrátiť neprávom vyplatený vdovecký dôchodok, pretože bolo preukázané, že výplata tohto dôchodku za obdobie od 10. 02. 2012 do 09. 04. 2012 nebola na účet navrhovateľa zrealizovaná. Tým návrhu navrhovateľa na preskúmanie napadnutého rozhodnutia celkom vyhovela.

Podľa § 250o O. s. p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c a § 250 l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.