KSKE 5 Sd 33/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/33/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200491 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200491.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa E. E. Y. G. K. U. O. H. E. L. É.- T. O. , trvale bytom H. L., Ď. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 22. 02. 2012 sa menovaný domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 21. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX X, ktorým mu táto podľa § 73 , § 112 ods. 4 a 6 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov znížila sumu invalidného dôchodku od 14. 03. 2012 na 144,30 eur mesačne.

Navrhovateľ svojím podaním zo dňa 22. 05. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa zo dňa 22. 02. 2012 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods.1 písm. c, § 246c, a §250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.