KSKE 5 Sd 34/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200519 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200519.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky T. A. T. L. R. A. H. V. M. P. , bytom Ď. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 9. februára 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 09. 02. 2012 č. XXX XXX XXXX X odňala odporkyňa podľa § 71 a § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľke invalidný dôchodok od 12. 03. 2012 s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia SP, pobočky Košice zo dňa 30. 01. 2012, táto pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej predstavuje 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že vo veci konajúci posudkový lekár sa dôsledne nezaoberal problémami, vyplývajúcimi z jej rozhodujúceho zdravotného postihnutia (M.CRON) , ako sú časté močenie s okamžitým vyprázdňovaním, podobne aj so stolicou a kŕčovité bolesti brucha, na ktoré negatívne vplýva permanentná enormná fyzická i psychická záťaž v práci. V návrhu popísala priebeh a liečbu tohto ochorenia vrátane režimových opatrení, bez dodržiavania ktorých by sa jej zdravotný stav zhoršil. Poukázala aj na to, že okrem uvedeného ochorenia trpí aj pankreatitídou a hepatopatiou. Žiadala o opakované preskúmanie jej dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 25. 05. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 31. 01. 2012, 05. 04. 2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 15. 05. 2012, vypracovaného pre účely odvolacieho konania, miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jej zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľka v konaní predloženými dôkazmi nepreukázala,

že jej zdravotný stav odôvodňuje invaliditu. Preto má odporkyňa za to, že vo veci bolo rozhodnuté správne a v súlade so zisteným skutkovým stavom.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 71 a § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov odňala navrhovateľke invalidný dôchodok od 12. 03. 2012.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že rozhodnutím zo dňa 20. 04. 2005 bol navrhovateľke podľa § 70 ods. 1 a § 274 citovaného zákona odo dňa 04. 02. 2005 priznaný invalidný dôchodok v sume 6.585,-- Sk. Rozhodnutie bolo vydané na základe posudku posudkového lekára sociálneho poistenia SP pobočka Košice zo dňa 15. 02. 2005, ktorým bola uznaná invalidnou podľa § 71 ods. 1 cit. zákon, a v ňom uvedeného diagnostického záveru: Crohnova choroba stenotizujúca, fistulujúca forma, stav po resekcii ilea, pravostrannej hemikolektómii, sutúre sigmy, vezikotómii so sutúrou močového mechúra, stav po laparotómii, revízii pre stenózu hrubého čreva v oblasti sigmy - september 2003, bez resekcie a malabsorpčný syndróm. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím boli choroby tráviacej sústavy, začlenené v kapitole X, odd. C, položke 2 písm. c/ prílohy č. 4 k cit. zákonu, pre ktoré bola určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 70 %.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 30. 01. 2012, vypracovaného na základe kontrolnej lekárskej prehliadky, určenej na 01. 02. 2012, navrhovateľka od 30. 01. 2012 už nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval aj naďalej choroby tráviacej sústavy, avšak vychádzajúc zo zdravotnej dokumentácie navrhovateľky a jej vyšetrenia toto začlenil do kapitoly X, odd. C, pod položke 2 písm. b/ prílohy č. 4 k cit. zákonu s tým, že mu zodpovedá miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. V závere konštatoval, že navrhovateľka je invalidná od roku 2005 pre Crohnovu chorobu. V októbri 2003 sa podrobila laparotómii pre stenózu hrubého čreva v oblasti sigmy. V roku 2004 bola opakovane hospitalizovaná pre zvýšenú aktivitu ochorenia. V novembri 2004 bola vykonaná resekcia ilea, pravostranná hemikolektómia, sutúra sigmy, vezikotómia a sutúra močového mechúra pre enterovezikálnu fistulu. Pri kontrolnej lekárskej prehliadke v roku 2009 jej bola ponechaná 70 %-ná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre pretrvávajúce dyspeptické ťažkosti s hnačkovými stolicami a častým nočným močením. V súčasnosti gastroenterologické vyšetrenie dokumentuje remisiu ochorenia, normálny laboratórny a kolonoskopický nález. Frekvencia stolíc je dvakrát denne, bez prímesí, výkonnosť organizmu nie je znížená. Výživa je dobrá, hmotnosť je stabilizovaná na 59 kg oproti roku 2006, kedy bola 46 kg a v roku 2009 57 kg, čo tiež svedčí o dobrej funkcii zažívacieho aparátu. Ustúpili aj poruchy vylučovacieho aparátu. Močenie je v norme, bez ťažkostí, urologický nález je v norme. Na základe doterajšieho priebehu ochorenia a objektívnych klinických nálezov, kvôli pretrvávajúcej liečbe a nepatrným odchýlkam v laboratórnom náleze pre hepatopatiu a pankreatopatiu, aj keď celkový zdravotný stav zodpovedá skôr zaradeniu pod písm. a/ s rozsahom 10 % - 20 % považoval posudkový lekár zaradenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia pod písm. b/ prísl. položky s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 % za odôvodnené. Ostatné zdravotné postihnutia nepredpokladajú pokles schopnosti sústavnej pracovnej činnosti. Zmenu miery poklesu určil odo dňa posúdenia.

K rovnakému záveru, pokiaľ ide o určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky i dátum zániku jej invalidity dospel aj druhostupňový posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 15. 05. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: Crohnova choroba, chronická hepatopatia, chronická pankreatitída, recidivujúce uroinfekcie a osteopénia, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou

absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Posudkový lekár sa stotožnil so závermi prvostupňového posudkového orgánu, pokiaľ ide o určenie a zaradenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia u navrhovateľky do kapitoly X, odd. C, pod položke 2 písm. b/ prílohy č. 4 k cit. zákonu s tým, že mu zodpovedá miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. Uviedol, že posudzovaná bola od roku 2005 uznaná invalidnou so 70 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keď v roku 2003 a 2004 bola opakovane operovaná pre rozhodujúce zdravotné postihnutie Crohnovu chorobu a výrazným hmotnostným úbytkom s funkčným postihnutím. Pri kontrolnej lekárskej prehliadke v roku 2009 bola ponechaná uvedená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť napriek zlepšenému zdravotnému stavu s výrazným hmotnostným prírastkom, s výrazne zlepšeným zdravotným stavom. Dňa 30. 01. 2012 posudkový lekár SP Pobočka Košice pre pretrvávajúci zlepšený zdravotný stav, ktorý v priebehu celého roku 2011 dokumentuje remisiu rozhodujúceho zdravotného postihnutia, stanovil 30 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s vyššie uvedeným konštatovaním. Navrhovateľka v odvolacom konaní predložila nové gastroenterologické nálezy, ktoré dokumentujú aktuálne znovu aktivitu ochorenia (pravdepodobne aj na základe výrazných stresových situácií) , ktorá po krátkodobej liečbe vykazuje mierne zlepšovanie stavu. Vzhľadom na to, že v minimálne v priebehu roku 2011 sa jednalo o remisiu rozhodujúceho zdravotného postihnutia (podľa anamnestických údajov takýto priebeh bol asi od r. 2009) , miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu už nezdôvodňovala 70 % ale 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nové vzplanutie ochorenia v priebehu začiatku tohto roka t. č. vykazuje známky zlepšovania a z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nie je dôvodom zmeny naposledy určenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka sa na pojednávanie dňa 03. 07. 2012, na ktoré bola riadne a včas predvolaná, nedostavila, pričom svoju neprítomnosť na pojednávaní vopred telefonicky, ako to vyplýva z úradného záznamu zo dňa 19. 06. 2012, ospravedlnila a zároveň vyslovila svoj súhlas s prerokovaním veci a rozhodnutím v jej neprítomnosti s tým, že s posudkovými závermi vo veci konajúcich posudkových orgánov nesúhlasí. Preto súd postupoval podľa § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. a pojednávanie vykonal v jej neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne z dôvodov, uvedených v jej písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené, navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 112 ods. 4 citovaného zákona dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že sa dávka priznala neprávom.

Podľa ods. 6 citovaného zákonného ustanovenia dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Zdravotný stav navrhovateľky zistený pri kontrolnej lekárskej prehliadke objektívnymi zdravotnými vyšetreniami podľa zhodných záverov obsiahnutých v posudkoch vo veci konajúcich posudkových orgánov, ku ktorým tieto dospeli aj po vyhodnotení navrhovateľkou v priebehu konania predložených časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov, neznižuje v súčasnosti jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná podľa platnej právnej úpravy. Podľa týchto posudkov jej telesné alebo duševné schopnosti sú toho času dostatočné na vykonávanie sústavného zamestnania, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posudkové orgány vyčerpávajúcim a presvedčivým spôsobom odôvodnili svoj posudkový záver v zmysle, ktorého bola invalidita navrhovateľke oduznaná. Keďže navrhovateľka v konaní nepreukázala, žeby jej zdravotný stav bol zhoršený na mieru invalidity, nárok na invalidný dôchodok jej zanikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.