KSKE 5 Sd 37/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200568 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200568.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky Y. P. A. Z. Z. C. T. S. Y. U. E. , trvale bytom v J., J. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 24. 03. 2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 28. 02. 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým jej bola podľa § 73 , § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšená suma invalidného dôchodku od 28. 03. 2012 na sumu 174,60 eur mesačne.

Z odborného lekárskeho posudku druhostupňového posudkového orgánu so sídlom v Košiciach zo dňa 23. 05. 2012 tunajší súd zistil, že navrhovateľka na svojom opravnom prostriedku zo dňa zo dňa 24. 03. 2012 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.