KSKE 5 Sd 38/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200583 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200583.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky X.. S. Š. B. T. V. W. V. C. E. S., T. D. C. J.Š.X., A.É.R.Š.V. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14. februára 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 14.02.2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 141,10 Eur mesačne od 09.01.2012 s tým, že podľa posudku Posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne pobočky v Košiciach zo dňa 18.01.2012 menovaná je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u nej určená v rozsahu 60%.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Vyslovila svoj nesúhlas s určenou mierou poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s tým, že aj keď odporkyňa zohľadnila jej psychiatrické diagnózy, nevzala do úvahy, že v ich dôsledku nemôže pracovať v pôvodnom ani inom zamestnaní. Uviedla, že máva stavy panickej poruchy, čo má za následok jej neschopnosť pracovať a vykonávať aj akúkoľvek inú činnosť. Trpí ťažkou depresiou, má problémy so spánkom, máva stavy úzkosti, nevie sa koncentrovať a má aj výpadky pamäte. Poukázala na to, že aj keď jej nadriadená v jej poslednom zamestnaní bola veľmi tolerantná, vzhľadom na dlhodobé výpadky v práci pre práceneschopnosť musela z práce odísť. Uviedla tiež, že trpí aj chorobami pohybového aparátu, ktorých rozsah a intenzita podľa jej názoru určite prekračuje 10%, ktoré jej boli priznané. Pre gonartrózu kolien - ľavého kolena III. stupňa sa má podrobiť výmene kĺbu a pre výrazné bolesti chrbtice /LS aj C chrbtice/ jej tŕpnu horné končatiny, máva závrate, bolesti bedrových, ramenných a lakťových kĺbov, pre ktoré musí viackrát denne užívať Tramal, ktorý užíva viac ako 2 roky popri iných liekoch. Dňa 20.03.2012 bola hospitalizovaná na JIS vo VÚSCH pre podozrenie na infarkt. Diagnóza sa však nepotvrdila a tieto problémy spôsobili neurologické problémy z poškodenej chrbtice. Namietala, že jej nebolo priznané ani 1% za celiakiu a inkontinenciu III. stupňa, ktoré ochorenia je značne komplikujú a sťažujú život. Na základe uvedeného požiadala o opätovné prehodnotenie určenej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 11.06.2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Navrhovateľke bol na základe jej žiadosti zo dňa 18.01.2012 priznaný invalidný dôchodok od 09.01.2012 v sume 141,10 Eur, pretože táto splnila všetky podmienky, ktoré pre jeho priznanie stanovuje ustanovenie § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 18.01.2012, 02.05.2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 31.05.2012, vypracovaného pre účely odvolacieho konania, miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 60% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jej zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. O žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a tejto sa nepodarilo správnosť napadnutého rozhodnutia žiadnym spôsobom spochybniť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 22.03.2012 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 18.01.2012 a tento žiadala priznať od 09.01.2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 18.01.2012, menovaná je od 09.01.2012 invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval duševné choroby a poruchy správania - poruchy nálad (manické, depresívne, periodické) - ťažké formy, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole V, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %. Vzhľadom na závažnosť ďalších zdravotných postihnutí, ktorými sú neskoré následky cievnej mozgovej príhody, lumboischialdický syndróm s koreňovým syndrómom L5 vľavo, obojstranná gonartróza vpravo I-II., vľavo II-III. st., generalizovaná osteoartróza, ischemická choroba srdca NYHA I - II., arteriálna hypertenzia II. st. ESC/ESH považoval za odôvodnené zvýšenie percentuálnej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10%. U navrhovateľky bola zistená aj celiakia a organický psychosyndróm ľahkého stupňa. Zo záveru posudku vyplýva, že ide o 55-ročnú posudzovanú s vysokoškolským vzdelaním, t. č. pracujúcu ako administratívna pracovníčka. Veľa rokov sa lieči u psychiatra pre depresiu a úzkosti. Klinicky ide o prejavy ťažkej depresie, so striedaním stredne ťažkej fázy v priebehu roka pri chronických somatických problémoch a dlhodobých matrimoniálnych konfliktoch. Opakovane bola vyšetrená psychológom, ktorý potvrdzuje na základe testov prítomnosť organického psychosyndrómu ľahkého stupňa s intelektom a mnestickými schopnosťami ešte v norme. Posudzovaná v roku 2008 prekonala ischemickú cievnu mozgovú príhodu v ľavom karotickom riečisku. Odvtedy je pravidelne sledovaná u neurológa pre pretrvávajúcu ľahkú pravostrannú hemiparézu, zároveň je liečená aj pre chronické bolesti chrbtice v krčnej oblasti a v driekovej oblasti s vyžarovaním do dolných končatín viac vľavo. Z vertebrologického hľadiska je prítomná porucha dynamiky chrbtice, koreňový syndróm L5 vľavo, pozitívne sú napínacie manévre. Kvôli bolestiam váhonosných kĺbov ako aj drobných kĺbov rúk je v liečbe u reumatológa a ortopéda, stav je hodnotený ako generalizovaná osteartróza s maximom postihnutia v oblasti u reumatológa a ortopéda, stav je hodnotený ako generailzovaná osteoartróza s maximom postihnutia v oblasti chrbtice a kolenných kĺbov, kde ide o prejavy vpravo klinicky zodpovedajúce I - II štádiu, vľavo II - III štádiu. U kardiológa je vedená ako artériová hypertenzia II. stupňa ESC/ESH a ischemická choroba srdca, ktorá na základe ECHOKG a ergometrického vyšetrenia zodpovedá funkčnej skupine NYHA I - II. Pre dlhoročné dyspeptické ťažkosti je liečená u gastroenterológa. V lete minulého roka mala zistenú celiakiu dospelých s veľmi dobrým klinickým efektom bezlepkovej diéty. Uznaná je invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50% pre ťažkú depresiu aj s anamnesticky udávanými suicidálnymi rumináciámi, navýšené o 10% ostatné ochorenia, ktoré ovplyvňujú významnou mierou psychický stav posudzovanej a podieľajú sa na jeho zhoršovaní. Dátum vzniku invalidity 09.01.2012, po skončení ročného podporného obdobia.

K rovnakému záveru pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky dospel aj Posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku zo dňa 31.05.2012, vypracovanom pre účely súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval zhodne ako prvostupňový posudkový lekár diagnostickým záverom: epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov, organický psychosyndróm ľahkého stupňa, neskoré následky cievnej mozgovej príhody, bolesti chrbtice, obojstraná gonartróza vpravo I-II., vľavo II- III. st., arteriálna hypertenzia II. st. ESC/ESH a celiakia, ku ktorému dospel na základe časovo aktuálnych výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa navrhovateľka podrobila i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom.

Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár určil duševné choroby poruchy správania, poruchy nálad (manické, depresívne, periodické) ťažké formy, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole V, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50%. Vzhľadom na závažnosť ďalších zdravotných postihnutí, ktorými sú najmä neskoré následky cievnej mozgovej príhody, bolesti chrbtice s CBS, LIS, obojstranná gonartróza vpravo I-II., vľavo II-III. st., generalizovaná osteoartróza, považoval za opodstatnené zvýšenie percentuálnej miery o 10%. V závere posudku konštatoval, že posudzovaná je viac rokov v psychiatrickej liečbe pre depresiu a úzkosti. Klinicky ide o prejavy ťažkej depresie so striedaním stredne ťažkej fázy v priebehu roka pri chronických somatických problémoch a dlhodobých matrimoniálnych konfliktoch. Bola opakovane vyšetrená aj psychológom, ktorý na základe testov potvrdzuje prítomnosť organického psychosyndrómu ľahkého stupňa s intelektom a mnestickými schopnosťami ešte v norme. Takému stavu ako rozhodujúcemu zdravotnému postihnutiu zodpovedá 50% miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. dolná hranica príslušného percentuálneho rozpätia. Postihnutie vyplývajúce z ochorenia pohybového ústrojenstva, t. j. ochorenie chrbtice, postihnutie kolien, hlavne ľavého kolenného kĺbu a postihnutie drobných kĺbov rúk, pre ktoré je v liečbe reumatológa a ortopéda sú posudkovo menej významné a spolu s rozhodujúcim zdravotným postihnutím sa spolupodieľajú na celkovej percentuálnej miere výkonu zárobkovej činností. Celiakia je podľa gastroenterológa s veľmi dobrým klinickým efektom bezlepkovej diéty. Celkový gastroenterologický nález ako aj endokrinologický nález je posudkovo málo významný a nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, podobne ako aj funkčne neskoré následky cievnej mozgovej príhody s pretrvávajúcou ľahkou pravostrannou hemiparézou. Posledným hospitalizačným neurologickým vyšetrením (od 20.03. -30.03.2012) subjektívne udávaná inkontinencia moča III. st. a inkontinencia stolice nie je potvrdená. Počas hospitalizácie menovaná sama perianogenitálne tŕpnutie či sfinkterové poruchy neguje. Podobne hospitalizačným vyšetrením vo VÚSCH Košice podrobnými vyšetreniami včítane koronarografie chronické nedokrvenie srdcového svalu nebolo potvrdené, ťažkosti sú hodnotené ako extrakardiálne. Z bohatej zdravotnej dokumentácie ako aj vlastného vyšetrenia posudkový lekár konštatoval, že z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu u menovanej sa jedná o 60% mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s tým, že rozhodujúce zdravotné postihnutie vyplývajúce z duševnej poruchy je navýšené o 10% pre ostatné zdravotné postihnutia.

Na tomto závere zotrval druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj po prehodnotení navrhovateľkou v priebehu konania predložených časovo aktuálnych lekárskych správ z vyšetrení, ktorým sa podrobila po jej posúdení týmto posudkovým orgánom, v dopĺňacom posudku vyhotovenom dňa 02.10.2012. Z jeho záveru vyplýva, že u posudzovaná bola PL SPÚ dňa 31.05.2012 uznaná invalidnou pre rozhodujúce zdravotné postihnutie poruchy nálad - ťažké formy, keď v posudkovom závere bolo konštatované, že sa u menovanej klinicky striedajú fázy ťažkej depresie so stredne ťažkou depresiou pri chronických somatických problémoch a dlhodobých matrimoniálnych konfliktoch. Do toho zapadá aj najnovší záver kontrolného psychiatrického vyšetrenia s trošku rušivým objektívnym konštatovaním, že tento stav je u menovanej zhoršený (čiže v predchádzajúcom období bolo zdravotné postihnutie menovanej miernejšie, pri t. č. konštatovanej stredne ťažkej fáze recidivujúcej depresívnej poruchy) . Z hľadiska dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu bola u menovanej aj naďalej ponechaná 60% miera

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s tým, že odôvodnenosť takto určenej percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa definitívne prehodnotí pri KLP v januári 2013.

Navrhovateľka v priebehu pojednávania dňa 03.07.2012 zotrvala na podanom návrhu v celom rozsahu. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktoré u nej pretrvávajú doposiaľ. Pokiaľ ide o jej rozhodujúce zdravotné postihnutie, domnieva sa, že jej zdravotný stav sa v tomto smere ešte zhoršil. Na jej psychiku vplývajú všetky dielčie ochorenia tak, ako boli premietnuté aj v posudku posudkového lekára, ktorými trpí a ktoré jej znemožňujú, aby riadne vykonávala nejakú prácu. Považuje za nespravodlivé, že vzhľadom na závažnosť diagnóz, ktorými trpí, jej bola určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť iba v rozsahu 60%.

Zástupkyňa odporkyne uviedla, že vychádzajúc z posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov bolo preukázané, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky zodpovedá 60% a vzhľadom na uvedené navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa ods. 6 citovaného zákonného ustanovenia mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 73 ods. 2 zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70%, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 82 ods. 2 zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012, sa dôchodkové dávky v roku 2012 zvyšujú o 3,3%.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom i súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky jej zdravotné postihnutia, vyplývajúce z jej zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov znižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu celkom 60% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Z vykonaných dôkazov vyplýva, že posudkové orgány využili svoje oprávnenie vyplývajúce im z ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení a určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky pre závažnosť už vyššie špecifikovaných ďalších zdravotných postihnutí zvýšili o zákonom maximálne prípustných 10%. Ďalšie ochorenia, ktorými navrhovateľka trpí a na ktoré podľa jej názoru posudkoví lekári neprihliadali, títo vyhodnotili ako nezávažné a posudkovo nevýznamné. Preto nemajú vplyv na určenú mieru poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odporkyňa postupovala v súlade so zákonom aj pri výpočte výšky invalidného dôchodku, pričom zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia tak, ako to vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia navrhovateľky, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia. Tento bol následne zvýšený podľa cit. § 82 cit. zák. o sociálnom poistení. Uvedené navrhovateľkou spochybnené ani nebolo.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa §250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Súd navrhovateľke právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.