KSKE 5 Sd 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 4/2012

KS v Košiciach, dátum 18.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200042 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200042.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci, navrhovateľa V. D. G. H. K. S. U. , trvale bytom S., Q. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 21. 12. 2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 30. 11. 2011 č. XXX XXX XXXX, podľa ktorého mu v zmysle ust. § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vznikol nárok na invalidný dôchodok v sume 467,60 eur mesačne.

Navrhovateľ v podanom opravnom prostriedku namietal, že mu pre výšku invalidného dôchodku nebola započítaná suma vymeriavacieho základu v roku 2004 a 2005 a taktiež, že v roku 1998 a 2002 mu boli nesprávne uvedené vylučiteľné doby.

Tunajší súd z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 12. 01. 2012 zistil, že táto po preskúmaní navrhovateľom vznesených námietok v jeho opravnom prostriedku, vydala dňa 10. 01. 2012 rozhodnutie, podľa ktorého mu v zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, od 10. 11. 2011 vznikol nárok na invalidný dôchodok v sume 505,60 eur mesačne. Podľa ust. § 82 zákona a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, bol navrhovateľovi od 01. 01. 2012 zvýšený invalidný dôchodok na sumu 522,30 eur mesačne, čím odporkyňa vyhovela jeho opravnému prostriedku zo dňa 21. 12. 2011 v plnom rozsahu tak, ako to vyplýva aj z pripojeného cit. rozhodnutia. Proti uvedenému rozhodnutiu navrhovateľ opravný prostriedok v zákonnej lehote nepodal.

Podľa § 250o O. s. p. ak správny orgán, ktorého súd rozhodnutie preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Z obsahu vyššie cit. vyplýva, že opravnému prostriedku navrhovateľa zo dňa 21. 12. 2011 odporkyňa plne vyhovela v rámci autoremedúry.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené všetky podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.