KSKE 5 Sd 41/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 41/2012

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 41/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/41/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200638 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7012200638.2

Uznesenie W. súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: K. W. , nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom L. č. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 05. 04. 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 05. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým mu táto podľa príslušných ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala od dňa 07. 06. 2011 čiastočný invalidný dôchodok v sume 159,90 eur.

Navrhovateľ svojim písomným podaním zo dňa 05. 06. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa 05. 04. 2012 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal návrh o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa ustanovenia § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.