KSKE 5 Sd 43/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200668 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200668.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky P. E. B. J. B. D. Á. T. Y. M. Z. Q. , trvale bytom M. K., W. Č.. XXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14. marca 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 14. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 27. 01. 2012 s tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne so sídlom v Košiciach zo dňa 27. 01. 2012, menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia odporkyne. Žiadala o prehodnotenie určenej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s poukazom na to, že je dlhodobo liečená pre reumatoidnú seropozitívnu artritídu št. II fb. s recidivujúcou synovitídou v ľavom kolennom zhybe, s ruptúrou Bakerovej cysty so zvýšenou zápalovou aktivitou. Uviedla, že pracuje ako upratovačka, pričom táto práca je fyzicky náročná a aj preto sa jej zhoršil zdravotný stav. Od 02. 08. 2011 bola dlhodobo práceneschopná až do 13. 01. 2012, pričom jej zdravotné problémy pretrvávajú aj doteraz. Poukázala na to, že má zníženú mieru funkčnej poruchy v rozsahu 50 %, o čom svedčí aj rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré priložila k návrhu. Nesúhlasila s percentuálnym ohodnotením jej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keďže cíti, že jej zdravotný stav sa zhoršuje.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 26. 06. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 27. 01. 2012, 16. 05. 2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 13. 06. 2012, vypracovaného pre účely odvolacieho konania, miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jej zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu

jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľka v konaní nepreukázala , že jej zdravotný stav odôvodňuje invaliditu. Preto má odporkyňa za to, že vo veci bolo rozhodnuté správne a v súlade so zisteným skutkovým stavom.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 12. 04. 2012 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 27. 01. 2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 27. 01. 2012, menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. U menovanej bola zistená seronegatívna reumatoidná artritída II. št. a za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky tento posudkový lekár určil choroby podporného a pohybového aparátu - artropatie a iné choroby kĺbov, zápalová polyartropatia, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 43-ročnú posudzovanú s učňovským vzdelaním, t. č. pracujúcu ako upratovačka, ktorá je od roku 2006 v ambulantnej liečbe reumatológa pre seronegatívnu reumatoidnú artritídu II. b št. Ide o dlhotrvajúcu, neprogredujúcu formu, občas recidivujúcu s nevýrazným postihnutím proximálnych interfalangeálnych kĺbov rúk, s nízkou laboratórnou aktivitou. Posudzovaná je od mája 2011 sledovaná a liečená ortopédom pre recidivujúcu synovitídu ľavého kolenného kĺbu s odsatím syovinálnej tekutiny, naposledy v novembri 2011. V objektívnom ortopedickom náleze je nateraz prítomná palpačná citlivosť ľavého kolena, koleno je bez akútnych zápalových prejavov, pohyblivosť je plná, na RTG kolien nie sú prítomné deštrukčné zmeny. Stav je stabilizovaný, klinicky je nateraz chôdza bez napádania, koleno je bez náplne, flexia a extenzia je plná, mierne citlivá. Diagnóza je posudkovo nezávažná, nepodmieňuje percentuálne navýšenie. Neurológ dokumentuje klinicky dobrý rozsah pohybov, postoj, chôdza a taktilná citlivosť sú neporušené - stav uzavretý ako nešpecifikovaná neurotická porucha. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je seronegatívna artritída II. b št. Menovaná bola posúdená podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 %. Horná hranica rozpätia stanovená vzhľadom k tomu, že ide o fyzicky ťažko pracujúcu.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 13. 06. 2012. pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: séronegatívna reumatoidná artritída II. št., ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu - artropatie a iné choroby kĺbov, zápalová polyartropatia, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. V závere posudku konštatoval, že ide o posudzovanú, ktorá je od roku 2006 v reumatologickej liečbe pre rozhodujúce zdravotné postihnutie II. b štádia. Jedná sa o neprogredujúcu, občas recidivujúcu formu s nevýrazným funkčným postihnutím malých kĺbov, s nízkou laboratórnou aktivitou, bez výraznejšieho funkčného postihu, ktorému zodpovedá maximálne 35% miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako to bolo zhodnotené posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach. Funkčné postihnutie kolien, chrbtice a ostatného osteoartikulárneho aparátu je posudkovo nevýznamné a nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 25. 09. 2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u nej pretrvávajú doposiaľ. Nesúhlasila s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zdôraznila, že vlani ochorela, má vodu v kolene, čo jej spôsobuje značné komplikácie aj pri výkone jej práce. Uviedla, že má pocit, že jej zdravotný stav sa neustále zhoršuje. Má problémy s chôdzou po schodoch, nevládze stáť a bolia ju aj ruky. Nevie si predstaviť akú inú prácu by vykonávala, ako tú, ktorú vykonáva, pričom aj pri výkone tejto práce, má zdravotné problémy. Na záver uviedla, že pri posudzovaní zdravotného stavu druhostupňovým posudkovým orgánom sa tento neoboznámil s posudkovým spisom, bol arogantný a nebol zvedavý na jej zdravotný stav. Hneď po jej príchode do miestnosti jej povedal, že ju za invalidnú neuzná.

Zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na závery vo veci konajúcich posudkových orgánov, z ktorých jednoznačne vyplýva, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky zodpovedá 35 %. V konaní nebolo preukázané, žeby nálezy, ktoré boli predložené posudkovým lekárom, odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými

posudkovými lekármi sociálneho poistenia sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľky na základe objektívnych zistení odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa navrhovateľka podrobila. Táto v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka v konaní nepredložila také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok jej nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.