KSKE 5 Sd 47/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200741 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200741.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa S. Š. Z. J. Č. Á. X. G. , trvale bytom X., M. Č.. XXXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 21. marca 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 21. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok odo dňa 13. 02. 2012 v sume 232,50 eura mesačne z dôvodu, že tento splnil všetky podmienky, ktoré pre priznanie invalidného dôchodku stanovuje citované zákonné ustanovenie. Invalidita bola navrhovateľovi priznaná od 13. 02. 2012, ako to vyplýva z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 06. 03. 2012 s tým, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená v rozsahu 50 %.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Vyslovil svoj nesúhlas s posúdením zdravotného stavu a požiadal o jeho opätovné prehodnotenie príslušným posudkovým orgánom.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 09. 07. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 06. 03. 2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 27. 06. 2012, vypracovaného na účely odvolacieho konania, miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva, že jeho zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. O žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a tomuto sa nepodarilo jeho správnosť žiadnym spôsobom spochybniť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 26. 04. 2012 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 06. 03. 2012 a tento žiadal priznať od 13. 02. 2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 06. 03. 2012, menovaný je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. E, pol. 3, písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %. U menovaného bol zistený aj amyotrofický syndróm na horných končatinách, arteriálna hypertenzia 2. stupňa ESH/ESC, ischemická choroba srdca, KES dysrytmia, paroxyzmálna predsieňová fibrilácia, steatóza pečene. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 58-ročného muža, ktorý trpí cca 15 rokov bolesťami chrbtice so zhoršením za posledný rok. NMR vyšetrenie potvrdzuje u neho pokročilú osteochondrózu v C oblasti so zúžením spinálneho kanála. Neurológ u neho predpokladá vývoj degeneratívneho ochorenia postihujúci periférny nervový systém, neurochirurg zvažuje operačnú revíziu krčnej chrbtice. Subjektívne u neho pretrváva slabosť oboch rúk, viac vľavo, bolesti v ľavom ramene, vypadávanie predmetov z rúk, bolesti krčnej chrbtice, nevie otáčať hlavou, tŕpnutie končatín, trasú sa mu ruky. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 %, s dátumom vzniku invalidity od 13. 02. 2012 - od uplynutia podporného obdobia.

K rovnakému záveru, pokiaľ ide o určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj druhostupňový posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 27. 06. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: dorzalgia, amyotrofický syndróm na HK, arteriálna hypertenzia II. stupňa ESH/ESC, ischemická choroba srdca, KES dysrytmia, paroxyzmálna predsieňová fibrilácia, steatóza pečene, ku ktorému dospel na základe časovo aktuálnych výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa navrhovateľ podrobil i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár určil choroby podporného a pohybového aparátu, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. E, pol. 3 písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %. Zo záveru tohto posudku vyplýva, že posudzovaný je asi 15 rokov liečený pre bolesti chrbtice so zhoršením za posledný rok a pol. Zobrazovacie vyšetrenie potvrdzuje degeneratívne zmeny v oblasti C chrbtice, neurológ predpokladá vývoj degeneratívneho ochorenia postihujúci periférny nervový systém, neurochirurg zvažuje operačnú revíziu v oblasti krčnej chrbtice. U menovaného pretrváva slabosť rúk, bolesti v ľavom ramene, bolesti krčnej chrbtice s obmedzenou hybnosťou, tŕpnutie končatín, zvýšená neobratnosť a porušená hlavne jemná motorika rúk. Aj keď nie je jednoznačne stanovený diagnostický záver, prítomné amyotrofické prejavy na HK s predpokladaným spolupodielom degeneratívnych zmien krčnej oblasti chrbtice na základe pretrvávajúceho funkčného postihnutia zdôvodňujú z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu 50 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kap. XV, odd. E, pol. 3, písm. c) . Postihnutie vyplývajúce z ochorenia obehového ústrojenstva je posudkovo menej významné a nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 04. 09. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku v celom rozsahu z dôvodov v ňom obsiahnutých. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísal svoje subjektívne ťažkosti a tieto u neho pretrvávajú aj naďalej, ba má pocit, že sa ešte zhoršili. Uviedol, že v súčasnosti žije len z priznaného invalidného dôchodku, pretože ho prepustili zo zamestnania, keďže odmietol ísť do Mochoviec, kde mal zametať, vzhľadom na jeho zdravotné ťažkosti. Pôvodne vykonával prácu vodiča, avšak vzhľadom na zdravotné ťažkosti, ktoré má, po 37-ich rokoch musel túto prácu nechať, pretože nie je schopný ju už vykonávať.

Ďalej uviedol, že finančné prostriedky, ktoré mu boli priznané mu nepostačujú ani na zabezpečenie jeho základných životných potrieb, pretože ak zaplatí za byt, už mu nezostane takmer nič. V závere poukázal

na to, že iní ľudia, ktorí nemajú zdravotné ťažkosti, berú vyššie invalidné dôchodky v mladšom veku, preto nevidí dôvod, prečo by jemu vo veku 59 rokov po toľkej pracovnej činnosti nemohol byť priznaný vyšší dôchodok.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na písomnom stanovisku, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle s poukazom na závery vo veci konajúcich posudkových orgánov navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Poukázala na to, že zdravotný stav navrhovateľa bol zhodne posúdený posudkovými orgánmi a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená v súlade s prílohou č. 4 zákona o sociálnom poistení. Dodala, že navrhovateľ ani v priebehu pojednávania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 73 ods. 2 zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 82 ods. 2 zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej

polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa § 1 Opatrenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012, sa dôchodkové dávky v roku 2012 zvyšujú o 3,3 %.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov znižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Ďalšie ochorenia, ktorými navrhovateľ trpí posudkoví lekári vyhodnotili ako nezávažné a posudkovo nevýznamné. Preto nemajú vplyv na určenú mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odporkyňa postupovala v súlade so zákonom aj pri výpočte výšky invalidného dôchodku, pričom zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia tak, ako to vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia navrhovateľa, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia. Tento bol následne zvýšený podľa cit. § 82 ods. 2 cit. zák. o sociálnom poistení. Uvedené navrhovateľom spochybnené ani nebolo.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa §250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Súd navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.