KSKE 5 Sd 49/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200787 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200787.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa P. W. Y. A. E. P. Y., trvale bytom v W. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 15. mája 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 15. 05. 2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku s tým, že podľa § 70 ods. 1 citovaného zákona mu od 22. 02. 2012 vznikol nárok na invalidný dôchodok v sume 188,90 eura mesačne a zároveň podľa § 263a ods. 5 citovaného zákona sa mu naďalej vypláca invalidný dôchodok v sume 190,60 eura mesačne a nárok na invalidný dôchodok v nižšej sume 188,90 eura mu zaniká.

Rozhodnutie vydala na základe predmetnej žiadosti po preskúmaní jeho invalidity posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne pobočka Michalovce dňa 04. 04. 2012, ktorý, keďže navrhovateľovi vznikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok pred 01. 01. 2004, posúdil jeho zdravotný stav podľa právnych predpisov, účinných do 31. 12. 2003 v zmysle cit. § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. a konštatoval, že navrhovateľ je aj naďalej čiastočne invalidný, pričom suma čiastočného invalidného dôchodku, ktorý sa prekvalifikoval na invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z.z. predstavuje 190,60 eura. Keďže žiadosť o zvýšenie sumy dôchodku je podľa platnej právnej úpravy potrebné považovať aj za žiadosť o invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 cit. zákona o sociálnom poistení, odporkyňa po prehodnotení jeho zdravotného stavu príslušným posudkovým lekárom, ktorý konštatoval aj invaliditu podľa § 71 ods. 1 cit. zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou dospela k záveru, že navrhovateľ spĺňa aj všetky podmienky na priznanie invalidného dôchodku podľa citovaného zákonného ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ktorého výšku vypočítala podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení a táto zodpovedá sume 182,80 eura mesačne, po zvýšení podľa § 81 ods. 5 a § 82 cit. zákona sume 188,90 eura mesačne. Následne v súlade s § 263a ods. 5 citovaného zákona rozhodla o tom, že navrhovateľovi bude naďalej vyplácaný dôchodok vo vyššej sume, t. j. v sume 190,60 eura mesačne.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadal o opätovné prehodnotenie jeho celkového zdravotného stavu príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 26. 7. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov v ňom uvedených. Poukázala na to, že zdravotný stav navrhovateľa bol pre účely odvolacieho konania opätovne prehodnotený prvostupňovým posudkovým lekárom dňa 25. 06. 2012 a následne posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, Bratislava so sídlom v Košiciach dňa 11. 07. 2012, ktorí zotrvali na pôvodnom posudku, že navrhovateľ je od 22. 02. 2012 naďalej čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zároveň je aj invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení so 70 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Vychádzajúc z uvedeného v zmysle v rozhodnutí citovanej právnej úpravy bol zrealizovaný výpočet invalidného dôchodku aj podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy a bolo rozhodnuté o tom, že navrhovateľovi bude naďalej vyplácaný invalidný dôchodok, ktorého suma je vyššia.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 25. 05. 2012 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ žiadosťou zo dňa 27. 10. 2011 požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia jeho zdravotného stavu.

Zároveň zistil, že navrhovateľ je poberateľom čiastočného invalidného dôchodku, ktorý mu bol priznaný podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení pôvodne rozhodnutím Úradu dôchodkového zabezpečenia v Prahe zo dňa 27. 10. 1992 č. XXX XXX XXX, na základe posudku Posudkovej komisie v Prahe 5 zo dňa 10. 06. 1992. Ku dňu účinnosti zákona o sociálnom poistení, t. j. ku dňu 01. 01. 2004 bol naďalej čiastočne invalidným, ako to vyplýva z posudku PKSZ č. 2 SP, pobočka Michalovce zo dňa 08. 11. 2002 i z posudkov posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce zo dňa 06. 10. 2008 a zo dňa 10. 11. 2011, ktoré boli vypracované na základe kontrolných lekárskych prehliadok, vykonaných v súlade s platnou právnou úpravou. Podľa záveru naposledy citovaného posudku bol navrhovateľ čiastočne invalidným od r. 1992 pre chronické venózne ochorenie ciev dolných končatín. Oproti prvoposudku došlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu. V čase tohto posúdenia bol liečený na diabetes mellitus, prekonal mozgové krvácanie bez reziduí, pričom jeho zdravotný stav aj napriek tomu zodpovedal iba čiastočnej invalidite podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Michalovciach zo dňa 04. 04. 2012, vypracovaného na základe žiadosti navrhovateľa, menovaný je aj naďalej čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona NR SR č. 194/1994 Z. z. a zákona č. 107/1999 Z. z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jeho telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopnosti na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov. Zároveň od 22. 02. 2012 je aj invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2033 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pričom miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zodpovedá 70 %. Posudkový lekár u navrhovateľa zistil diabetes mellitus, ľahký stupeň duševnej zaostalosti, organický psychosyndróm, emočnú labilitu, asténiu na organickom podklade, arteriálnu hypertenziu, posttrombotický syndróm, prechodné mozgové ischemické ataky a cervikobrachiálny syndróm. Na základe podkladov v zdravotnej dokumentácii, vyjadrenia navrhovateľa i vlastného vyšetrenia dospel k záveru, že tento je i naďalej čiastočne invalidný. Pri posudzovaní jeho zdravotného stavu podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. za rozhodujúce zdravotné postihnutie považoval cukrovku, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IV, pol. 1, písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 %. Vzhľadom na závažnosť ďalších zdravotných postihnutí, ktorými sú mentálna retardácia, degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcovcových platničkách,

posttrombotický syndróm DK a hypertenzia považoval za odôvodnené zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Posudkový lekár v závere posudku konštatoval, že v danom prípade ide o 47-ročného muža, ktorý je čiastočne invalidný od roku 1992 pre stav po embolizácii pľúc a stavy po flebotrombózach opakovaných s postflembotickým syndrómom a sporadickú epilepsiu. Od roku 2005 je liečený pre diabetes mellitus, prítomné sú 2 komplikácie diabetu, a to polyneuropatia a makroangiopatia. Tiež je liečený pre ľahký stav duševnej zaostalosti, ľahkú debilitu, cervikokraniálny syndróm a závraty. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je u menovaného cukrovka v štádiu komplikácii - polyneuropatia, makroangiopatia - s mierou poklesu 60 %. Inými zdravotnými postihnutiami sú mentálna retardácia, degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, posttrombotický syndróm a hypertenzia - odôvodňujúce zvýšenie miery poklesu o 10 %. Celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa predstavuje 70 % od 22. 02. 2012, t. j. od dátumu diabetologického vyšetrenia. Zdravotný stav menovaného zodpovedá naďalej čiastočnej invalidite.

K zhodným záverom pri hodnotení zdravotného stavu navrhovateľa dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku zo dňa 11. 07. 2012, vypracovanom na účely súdneho konania. Jeho zdravotný stav charakterizoval diagnostickým záverom: diabetes mellitus závislý od inzulínu, ľahký stupeň duševnej zaostalosti, organický psychosyndróm, arteriálna hypertenzia, posttrombotický syndróm dolných končatín, prechodné mozgové ischemické ataky a cervikobrachiálny syndróm, ku ktorému dospel na základe časovo aktuálnych výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa navrhovateľ podrobil, i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval endokrinné choroby a poruchy výživy a premeny látok, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IV, pol. 1, písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 %. Rovnako za odôvodnené považoval zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti o 10 % predstavuje pre ľahký stupeň duševnej zaostalosti, organicky psychosyndróm, arteriálna hypertenzia, posttrombotický syndróm DK, prechodné ischemické mozgové ataky a cervikokraniálny syndróm. Zo záveru posudku vyplýva, že posudzovaný bol uznaný čiastočne invalidným od roku 1992 pre stav po opakovaných flembotrombózach s posttromboflebitickým syndrómom, stav po embolizácii do pľúc, trombofilný stav, stav po intrakraniálnom krvácaní do mozgu s prechodnou ľavostrannou hemipárezou a sekundárnym epi syndrómom a organickým psychosyndrómom. T. č. je posudzovaný v liečbe rôznych odborných ambulancii naďalej. Podľa diabetologického vyšetrenia od roku 2005 je menovaný v liečbe pre cukrovku v štádiu chronických komplikácii v zmysle diabetickej polyneuropatie a začínajúcej makroangiopatie. Cievne vyšetrenie dokumentuje stav po opakovaných flembotrombózach dolných končatín a obojstrannej tromboflebitíde naposledy v roku 2011 s posttrombotickým syndrómom dolných končatín s ťažkou dystrofiou v predulceróznom štádiu. V poslednom čase bol menovaný opakovane hospitalizovaný aj na neurologickom oddelení, a to v roku 2009 pre chronický syndróm vertebrobazilárnej insuficiencie - závraty a v roku 2011 pre chronické recidivujúce bolesti prevažne krčnej chrbtice, cervikokraniálny syndróm, spojené so závratmi. V objektívnom neurologickom náleze je prítomná porucha statodynamiky prevažne krčnej chrbtice, cervikokraniálny syndróm, frustná pravostranná hemiparéza a známky diabetickej polyneuropatie dolných končatín. Psychiatrické a psychologické vyšetrenie svedčí pre stredne ťažký organický psychosyndróm po prekonanej cievnej mozgovej príhode v minulosti a pri ľahkej mentálnej retardácii premorbídne. Podľa posledného interného vyšetrenia z mája 2011 je u neho prítomná hypertenzia a ischemická choroba srdca f. sk. II. štádia - bez uvedenia liečby. Po preštudovaní celej zdravotnej dokumentácie posudkový lekár konštatoval, že zdravotný stav posudzovaného spĺňa kritériá čiastočnej invalidity naďalej. Ani jedno z uvedených ochorení jednotlivo a ani vo vzájomnej súvislosti nespĺňa kritériá invalidity. Podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. za rozhodujúce zdravotné postihnutie bola stanovená cukrovka liečená inzulínom v dvoch denných dávkach v štádiu chronických komplikácii v zmysle diabetickej polyneuropatie a počínajúcej diabetickej makroangiopatie (bez bližšieho zdokumentovania špeciálnymi vyšetrovacími metódami) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť maximálne 60 % z daného percentuálneho rozpätia vzhľadom na komplikácie cukrovky s navýšením o 10 % pre ostatné vyššie uvedené ochorenia. Uznaný je invalidným s celkovou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 70 % naďalej.

Navrhovateľ v priebehu pojednávania dňa 04. 09. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Uviedol, že doposiaľ, keďže je poberateľom čiastočného

invalidného dôchodku od roku 1992, bol s týmto dôchodkom spokojný, podroboval sa odporúčanej liečbe a nedožadoval sa jeho zvýšenia. K tomuto pristúpil až na odporúčanie odborných lekárov, pretože sa jeho zdravotný stav zhoršil. Preto podal žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísal svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u neho pretrvávajú aj naďalej. Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav nie je schopný vykonávať žiadnu prácu. Preto navrhol, aby jeho žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku bolo vyhovené. Predložil súdu odborné lekárske nálezy z neurologického vyšetrenia zo dňa 16. 08. 2012, chirurgického vyšetrenia zo dňa 09. 08. 2012 a urologického vyšetrenia z toho istého dňa, ktoré korešpondujú so závermi obsiahnutými v odborných lekárskych nálezoch nachádzajúcich sa v administratívnom spise, ktoré boli posudkovými lekármi zhodnotené. Ide o nálezy, týkajúce sa zdravotných postihnutí, v dôsledku ktorých bola zvýšená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa pri rozhodujúcom zdravotnom postihnutí, ktorým je diabetes mellitus. Týmito nálezmi chcel navrhovateľ dokumentovať neustále zdravotné ťažkosti a to, že sa musí podrobovať rôznym kontrolným odborným lekárskym vyšetreniam.

Zástupkyňa odporkyne poukázala na zhodné závery lekárskych správ vo veci konajúcich posudkových orgánov, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ aj naďalej spĺňa podmienku čiastočnej invalidity podľa zákona o sociálnom zabezpečení a zároveň pri posúdení jeho zdravotného stavu podľa zákona o sociálnom poistení aj podmienku invalidity podľa jeho § 71 ods. 1 so 70 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Preto pristúpila k výpočtu výšky invalidného dôchodku aj podľa zákona o sociálnom poistení. Keďže zistila, že tento vo vypočítanej výške nie je pre navrhovateľa priaznivý a priaznivejší je pre neho čiastočný invalidný dôchodok, ktorý mu bol vypočítaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení, vydala vo veci rozhodnutie v oboznámenom znení, ktoré navrhuje ako vecne správne a zákonné potvrdiť.

Podľa § 263 ods. 1 prvej vety zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení občan je čiastočne invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jeho telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopností na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov.

Podľa § 29 ods. 1 písm. a) cit. zákona občan má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, bol zamestnaný po dobu potrebnú pre nárok na tento dôchodok a v čase vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 73 ods. 2 citovaného zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 263a ods. 5 citovaného zákona ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel súd k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení tak podľa zákona o sociálnom zabezpečení, účinného do 31. 12. 2003, ako aj podľa zákona o sociálnom poistení, účinného od 01. 01. 2004. Zdravotné poškodenia navrhovateľa, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný podľa § 29 zákona o sociálnom zabezpečení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by ich závery, týkajúce sa neexistencie invalidity podľa § 29 zákona o sociálnom zabezpečení resp. posúdenia invalidity podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení spochybňovali. Odporkyňa postupovala v súlade so zákonom aj pri výpočte výšky invalidného dôchodku podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, pričom zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia tak, ako to vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia navrhovateľa, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia. Uvedené navrhovateľom spochybnené ani nebolo

Zo záverov jednotlivých posudkov nepochybne vyplýva, že navrhovateľ spĺňa podmienky pre nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení a súčasne má aj nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004. Preto odporkyňa postupovala správne, keď sumu invalidného dôchodku vypočítala aj podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení a po zistení, že čiastočný invalidný dôchodok, ktorý navrhovateľ poberal ku dňu súbehu nárokov v zmysle citovaného ods. 5 § 263a zákona o sociálnom poistení, t. j. ku dňu 22. 02. 2012, je vyšší (190,60 eura) než invalidný dôchodok, vypočítaný podľa zákona o sociálnom poistení (188,90 eura) , rozhodla o tom, že

naďalej sa navrhovateľovi bude vyplácať invalidný dôchodok, na ktorý bol pretransformovaný čiastočný invalidný dôchodok, vo vyššej sume a že nárok na nižší invalidný dôchodok zaniká.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdil.

Súd navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.