KSKE 5 Sd 50/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/50/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200586 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200586.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa S. Š. G. F. L. S. Á. D. I. G. V. , trvale bytom S. G., M. Č.. XXXX/X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 10. júna 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 10. 06. 2011 č. XXX XXX XXXX priznala odporkyňa navrhovateľovi podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov invalidný dôchodok od 03. 04. 2011 v sume 117,80 eur mesačne z dôvodu, že menovaný splnil všetky podmienky, ktoré pre priznanie invalidného dôchodku stanovuje citované zákonné ustanovenie. Invalidita bola navrhovateľovi priznaná od 03. 04. 2011 ako to vyplýva z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 23. 11. 2011 s tým, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho predstavuje 45 %.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že podľa kardiologického nálezu zo dňa 28. 05. 2010 a z 25. 02. 2011 trpí artériovou hypertenziou 3. stupňa a nie 2. stupňa, ako sa to uvádza v odbornom lekárskom posudku o invalidite zo dňa 23. 05. 2011. V tejto súvislosti požiadal o preskúmanie výpočtu vymeriavacieho základu a opätovné prehodnotenie určenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorú stanovil príslušný posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 16. 11. 2011 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Navrhovateľovi bol na základe jeho žiadosti zo dňa 23. 05. 2011 priznaný invalidný dôchodok od 03. 04. 2011 v sume 117,80 eur, pretože tento splnil všetky podmienky, ktoré pre jeho priznanie stanovuje ustanovenie § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 23. 05. 2011, 15. 08. 2011 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 31. 08. 2011, vypracovaného pre účely odvolacieho konania, miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva, že jeho zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú

činnosť. O žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a tomuto sa nepodarilo jeho správnosť žiadnym spôsobom spochybniť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 28. 06. 2011 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 23. 05. 2011 a tento žiadal priznať od 03. 04. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 23. 05. 2011, menovaný je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval choroby nervového systému, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole VI, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. U menovaného boli zistené iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, ischemická cievna mozgová príhoda, artériová hypertenzia II. stupňa a trombofília. Tento posudkový lekár dospel k záveru, že menovaný v apríli 2010 prekonal ischemickú cievnu mozgovú príhodu s postupnou úpravou neurologického nálezu, aktuálne neurologický nález je v medziach normy. Psychiatrické a psychologické vyšetrenia potvrdzujú organický psychosyndróm - mnestické schopnosti sú v defektnom pásme, v testoch organicity sú prítomné výrazné poruchy typické pri mozgovej traume. Na základe objektívneho nálezu pre organický psychosyndróm bola určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na hornej hranici rozpätia, t. j. 45 %. Ostatné uvádzané zdravotné postihnutia nie sú závažné. Dátum vzniku invalidity bol u posudzovaného určený po skončení podporného obdobia , t. j. 03. 04. 2011.

K rovnakému záveru pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku zo dňa 31. 08. 2011, vypracovanom na účely súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval zhodne ako prvostupňový posudkový lekár diagnostickým záverom: iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, ischemická cievna mozgová príhoda, artériová hypertenzia II. stupňa a trombofília, ku ktorému dospel na základe časovo aktuálnych výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa navrhovateľ podrobil i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval choroby nervového systému, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole VI, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. V závere posudku konštatoval, že posudzovaný v roku 2010 prekonal ischemickú cievnu mozgovú príhodu s postupným zlepšovaním zdravotného stavu, s úpravou neurologického nálezu, aktuálne takmer v norme. Psychiatrické a psychologické vyšetrenie potvrdzuje organický psychosyndróm, mnestické schopnosti sú v defektnom pásme, v testoch organicity sú prítomné poruchy typické pri mozgovej traume. Vzhľadom na prítomnosť organického psychosyndrómu ako stav po cievnej mozgovej príhode s motorickým funkčným postihnutím, ktorý je ľahkého stupňa, bola ponechaná 45 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a to ako stredne ťažká forma postihnutia s hornou hranicou percentuálneho rozpätia. Choroba vysokého krvného tlaku je liečbou stabilizovaná, kardiológom hodnotená podľa klasifikácie hypertenznej spoločnosti ako III. stupeň, posudkovo však nie je významná, keďže nie sú prítomné ťažké orgánové zmeny z nej vyplývajúce, ako napr. zlyhanie ľavej srdcovej komory, hypertenzná encefalopatia a pod. Postihnutie vyplývajúce z hematologického ochorenia je takisto posudkovo nevýznamné, stabilizované.

Na tomto závere zotrval druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj po prehodnotení navrhovateľom v priebehu konania predložených časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov z vyšetrení, ktorým sa podrobil po jeho posúdení týmto posudkovým orgánom (kardiologické ambulantné vyšetrenie zo dňa

17. 10. 2011, chirurgické ambulantné vyšetrenie zo dňa 25. 11. 2011 a rádiologické vyšetrenie zo dňa 24. 11. 2011) v dopĺňacom posudku, vyhotovenom dňa 19. 01. 2012 na účely súdneho konania. Zo záveru novodoložených lekárskych správ vyplýva, že tieto nedokumentujú zhoršenie zdravotného stavu menovaného oproti posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne - ústredia zo dňa 31. 08. 2011. Nález z kardiologického vyšetrenia dokumentuje stabilizovaný stav a neprináša nové skutočnosti oproti už hodnotenému nálezu. Chirurgický nález t. č. nemá charakter dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, dokumentuje len epikondylitídu bez výraznejšieho funkčného postihnutia s bolestivosťou.

Druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj vo svojom ďalšom dopĺňacom posudku zo dňa 02. 03. 2012 zotrval na pôvodnom závere. Posudkový lekár konštatoval, že ani ďalšie novo doložené lekárske nálezy (kardiologický zo dňa 07. 02. 2012, neurologický zo dňa 16. 02. 2012, chirurgických kontrolných vyšetrení zo dňa 02. 12. a 19. 12. 2011, 10. 01., 19. 01. a 26. 01. 2012, hematologického zo dňa 31. 01. 2012) , neprinášajú nové skutočnosti, ktoré by neboli známe posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne - ústredia, pričom závery v nich obsiahnuté korešpondujú so závermi, ktoré už boli zhodnotené pri vypracovaní lekárskych správ dňa 31. 08. 2011 a 19. 01. 2012 so stanovením 45 %j miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľ v priebehu súdneho konania zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Nesúhlasil so závermi posudkových lekárov ohľadom určenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pretože jeho zhoršený zdravotný stav mu neumožňuje vykonávať žiadnu prácu. Uviedol, že zo záverov jednotlivých odborných lekárskych nálezov nepochybne vyplýva, že sa má vyhýbať fyzicky namáhavej práci, pretože pri záťaži je stále v strese a zvyšuje sa mu tlak a taktiež fyzicky náročnú prácu nemôže vykonávať aj s prihliadnutím na ochorenie lakťa, ktoré sa u neho objavilo v súčasnosti, a ktoré je v štádiu liečby.

Zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na to, že posudkový lekár zotrval na svojom stanovisku, prezentovanom v pôvodnom posudku, vypracovanom na účely súdneho konania, ako aj na určenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá bola podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia aj po prehodnotení časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov, ktoré boli navrhovateľom predložené v priebehu konania, a ktoré dokumentujú 45 % mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 73 ods. 2 zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 82 ods. 2 zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011, sa dôchodkové dávky v roku 2011 zvyšujú o 1,8 %.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom i súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov znižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Ďalšie ochorenia, ktorými navrhovateľ trpí posudkoví lekári vyhodnotili ako nezávažné a posudkovo nevýznamné. Preto nemajú vplyv na určenú mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Pokiaľ ide o námietku navrhovateľa, týkajúcu sa štádia artériovej hypertenzie, túto považoval súd za irelevantnú, pretože ako to vyplýva z posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 31. 08. 2011, v danom prípade, vychádzajúc z kritérií stanovených v prílohe 4 zákona o sociálnom poistení pre kategorizáciu tohto zdravotného postihnutia, s prihliadnutím najmä na orgánové zmeny, jedná sa o II. štádium, ktoré je z posudkového hľadiska v tomto prípade nezávažné.

Odporkyňa postupovala v súlade so zákonom aj pri výpočte výšky invalidného dôchodku, pričom zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia tak, ako to vyplýva z osobného listu

dôchodkového poistenia navrhovateľa, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia. Tento bol následne zvýšený podľa cit. § 82 ods. 2 cit. zák. o sociálnom poistení. Uvedené navrhovateľom spochybnené ani nebolo.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Súd navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.