KSKE 5 Sd 51/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 51/2012

KS v Košiciach, dátum 23.07.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 51/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200829 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200829.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky B. J. A. F. Z. S. Y. U. E. , bytom R. Y., H. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o sirotskom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 18. 6. 2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 31. 5. 2012 č. XXX XXX XXXX X, ktorým bola podľa § 76 a § 112 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 20. 7. 2012 zastavená výplata jej sirotského dôchodku z dôvodu, že dňa 30. 6. 2012 navrhovateľka ukončí štúdium na TU v Košiciach a nebolo preukázané, že i naďalej trvajú podmienky na jeho výplatu. V návrhu uviedla, že úspešne ukončila 2. ročník uvedenej vysokej školy a neexistujú žiadne prekážky, pre ktoré by v štúdiu nemala pokračovať. Počas prázdnin je naďalej nezaopatreným dieťaťom, pričom potvrdenie o návšteve školy jej bude vydané až pri zápise do 3. ročníka.

Z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 13. 7. 2012 a jeho prílohy (rozhodnutia zo dňa 22. 06. 2012) súd zistil, že odporkyňa dňa 22. 6. 2012 pod č. XXX XXX XXXX X vydala rozhodnutie, ktorým podľa § 76 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov uvoľnila navrhovateľke od 20, 07, 2012 výplatu sirotského dôchodku v sume 80,10 eura z dôvodu, že v správnom konaní bolo preukázané, že navrhovateľka aj naďalej spĺňa podmienky pre výplatu tohto dôchodku. Tým návrhu navrhovateľky na preskúmanie napadnutého rozhodnutia celkom vyhovela

Podľa § 250o O. s. p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p. s použitím § 246c a § 250 l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O. s. p. ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.