KSKE 5 Sd 53/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/53/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200902 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200902.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky U. K. W. X. M. F. K. C. O. , trvale bytom v D., P. Č.. XXXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 20. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 20. 04. 2012 č. XXX XXX XXXX zamietla odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s tým, že táto podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne so sídlom v Košiciach dňa 03. 04. 2012, nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u nej určená v rozsahu 30 %.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne bez uvedenia dôvodov.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 16. 08. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože táto nespĺňa podmienku, stanovenú v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 03. 04. 2012, 19. 06. 2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 25. 07. 2012, vypracovaného pre účely odvolacieho konania. Z týchto posudkov je zrejmé, že miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jej zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity, t. j. že nie je invalidná podľa citovaného zákonného ustanovenia

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 21. 05. 2012 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 03. 04. 2012 a tento žiadala priznať od 01. 02. 2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 03. 04. 2012 navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. A, pol. 1 písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. U menovanej bola zistená aj vrodená hematologická trombofília, embolizácia do AP s ľahkou pľúcnou hypertenziou, hypotyreóza, liečbou eufunkcia a arteriálna hypertenzia I. stupňa ESH/ESC. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 57-ročnú ženu, ktorá už viac rokov pozorovala fialovenie až belenie prstov rúk. Hospitalizovaná bola od 18. 08. 2011 do 01. 09. 2011 v NÚRCH Piešťany, kde bolo potvrdené podozrenie na rozvoj systémovej sklerózy s presiaknutím kože na prstoch rúk s Raynaudovým fenoménom, sicca prejavmi. Scintigrafické vyšetrenie z februára 2011 potvrdilo u nej prekonanú pľúcnu embolizáciu staršieho dáta, z pľúcneho hľadiska však liečbu nevyžaduje. Kardiológ konštatuje dobrú ejekčnú frakciu ľavej komory - 60 %. Od 01. 08. 2011 menovaná užíva Imuran 1tbl. obdeň. Klinicky je u nej prítomný Raynaudov fenomén, sicca prejavy bez artritíd, po pľúcnej embolizácii nie je potrebná liečba na pľúcnej ambulancii. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej predstavuje 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 25. 07. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: systémová skleróza s presiaknutím kože na prstoch rúk s Raynaudovým fenoménom, sicca prejavmi, vrodená hematologická trombofília, embolizácia do AP s ľahkou pľúcnou hypertenziou, hypotyreóza, liečbou eufunkcia a arteriálna hypertenzia I. stupňa ESH/ESC, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár považoval choroby podporného a pohybového aparátu, ktoré je začlenené v kapitole XV, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. Zo záveru posudku vyplýva, že posudzovaná vo viacročnej anamnéze udáva belenie prstov rúk, v októbri 2011 bola hospitalizovaná vo VÚRCH Piešťany, kde bolo potvrdené podozrenie na systémovú sklerózu s Raynaudovým fenoménom rúk, sicca prejavmi, bez artritíd. Toto rozhodujúce zdravotné postihnutie nedosahuje u menovanej také percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktoré by zdôvodňovalo u nej invaliditu. Postihnutie pľúcneho systému a obehového ústrojenstva v zmysle prekonanej embolizácie staršieho dáta s pľúcnou hypertenziou je t. č. bez liečby, stabilizované, funkčne je posudkovo menej významné a takisto u menovanej nezdôvodňuje invaliditu. Ochorenie štítnej žľazy pri substitučnej liečbe vykazuje normálnu hormonálnu funkciu.

Navrhovateľka v priebehu súdneho pojednávania dňa 04. 09. 2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktoré u nej pretrvávajú doposiaľ. Uviedla, že pokiaľ ide o žiadosť o priznanie invalidného dôchodku, túto podala na základe podnetu odborného lekára Národného ústavu reumatologických chorôb v Piešťanoch, ktorý sa vyjadril, že diagnóza, ktorá bola u nej zistená, odôvodňuje invaliditu. Požiadala, aby súd vzhľadom na jej nepriaznivý zdravotný stav jej opravnému prostriedku vyhovel.

Zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na zhodné závery obsiahnuté v lekárskych správach vo veci konajúcich posudkových orgánov, ktorí konštatujú, že navrhovateľka má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %, tzn. že nespĺňa zákonné podmienky pre priznanie invalidného dôchodku.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľky, vyplývajúce z jej zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka v konaní nepredložila také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok jej nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.