KSKE 5 Sd 54/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200904 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200904.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky W. X. S. W. S. G. S. L. T. O. S. V. , trvale bytom v G., M. Č.. XXXX/X, zastúpenej N. X., bytom tamtiež, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 19. 04. 2012 č. XXX XXX XXXX zamietla odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že táto nezískala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) . Navrhovateľka ku dňu vzniku invalidity, t. j. k 14. 02. 2012 získala spolu 182 dní, t. j. 1 rok a 46 dní dôchodkového poistenia, čím nesplnila zákonnú podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že telesne postihnutá je od narodenia, o čom predložila aj potvrdenie od lekára a pracovať jej nedovoľoval nepriaznivý zdravotný stav. Poukázala na to, že v súčasnosti je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Okresnom úrade práce v Trebišove, ktorý vykazuje vysokú nezamestnanosť, vzhľadom na ktorú skutočnosť majú problém zamestnať sa aj zdraví, nieto ešte zdravotne postihnutí ľudia.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 22. 08. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že navrhovateľka žiadosťou spísanou dňa 02. 04. 2012 požiadala Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku, ktorý žiadala priznať od 14. 02. 2012. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Trebišov zo dňa 02. 04. 2012, je navrhovateľka od 14. 02. 2012 invalidná podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Na základe podaného opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Trebišov dňa 28. 06. 2012 a posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie dňa 25. 07. 2012. Posudkoví lekári sociálneho poistenia zotrvali na pôvodnom posudku, že navrhovateľka je invalidná od 14. 02. 2012

podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V zmysle ustanovenia 70 ods. 1 zákona v znení neskorších predpisov aj keď navrhovateľka medicínsku podmienku nároku na invalidný dôchodok splnila, nesplnila podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia, ktorá podľa ust. § 72 ods. 1 písm. d) zákona v znení neskorších predpisov u poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej 5 rokov a počíta sa z obdobia pred vznikom invalidity, t. j. pred 14. 02. 2012. Doba poistenia navrhovateľky bola zhodnotená na základe spisového a evidenčného materiálu nachádzajúceho sa v evidencii Sociálnej poisťovne, ústredie. Z jeho obsahu nepochybne vyplýva, že navrhovateľka v období pred vznikom invalidity, t. j. pred 14. 02. 2012 získala celkovo 182 dní dôchodkového poistenia. Preto bola jej žiadosť o invalidný dôchodok napadnutým rozhodnutím správne zamietnutá.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie j e dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 02. 04. 2012 a tento žiadala priznať od 14. 02. 2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov zo dňa 02. 04. 2012 menovaná je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval nedočujnosť, pričom toto postihnutie je začlenené do kapitoly VII, odd. B, pol. 4 prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %. Vzhľadom na závažnosť ďalšieho zdravotného postihnutia, ktorým je ľahká mentálna retardácia, zaradená do kapitoly V, pol. 6a cit. prílohy považoval za odôvodnené zvýšenie percentuálnej miery o 10 %. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 28-ročnú posudzovanú, ktorá je evidovaná a liečená na krčnom oddelení pre obojstrannú percepčnú nedoslýchavosť s celkovou stratou sluchu podľa Fowlera 81,6 %. Má pridelený naslúchací aparát. Dňa 02. 03. 2012 bola vyšetrená na psychiatrii so záverom ľahká mentálna retardácia s IQ 70. Pre nedočujnosť mala posudzovaná priznanú 40 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s 10 % navýšením pre ľahkú mentálnu retardáciu. Dátum vzniku invalidity bol stanovený dátumom ORL vyšetrenia 14. 02. 2012. Keďže ide o stav trvalý, liečbou neovplyvniteľný, ďalšia KLP už nebola stanovená.

K rovnakému záveru, pokiaľ ide o existenciu, charakter a dátum vzniku invalidity u navrhovateľky dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 25. 07. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: nedočujnosť a ľahká mentálna retardácia, ku ktorému dospel na základe časovo aktuálnych výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa podrobila i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom. Ako rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj on určil nedočujnosť, začlenenú do kapitoly VII, odd. B, pol. 4 prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 40 %. Ľahkú mentálnu retardáciu začlenenú do kapitoly V, pol. 6, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení považoval za dôvod pre zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % . V závere posudkový lekár konštatoval, že u posudzovanej posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky v Trebišove bola priznaná 50 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keď rozhodujúce zdravotné postihnutie nedočujnosť ťažkého stupňa bolo zhodnotené stredom percentuálneho rozpätia, t. j. 40 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s navýšením o 10 % pre mentálnu retardáciu ľahkého stupňa. Dátum vzniku invalidity bol stanovený dokumentovaním nedočujnosti s CCS podľa Fowlera 81,6 %. Samotná matka posudzovanej počas zasadnutia uviedla, že v priebehu rokov dochádzalo k postupnému zhoršovaniu nedočujnosti, ktoré je aj dokumentované odborným ORL nálezom, preto z vyššie uvedených dôvodov nie je možné uznať invaliditu so skorším dátumom.

Súd zároveň zistil, že navrhovateľka ku dňu 14. 02. 2012, t. j. ku dňu vzniku invalidity bola dôchodkovo poistená v roku 2000 182 dní, t. j. 0 rokov a 182 dní.

Zástupkyňa navrhovateľky v priebehu pojednávania dňa 04. 09. 2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku v celom rozsahu. Poukázala na skutočnosť, že aj posudkovému lekárovi uviedla, že pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie dcéry - nedočujnosť, týmto menovaná trpí od útleho detstva, a toto ochorenie sa postupom času zhoršovalo a stupňovalo. Uviedla, že jej dcéra trpí aj ľahkou mentálnou retardáciou, na ktorú je taktiež potrebné brať zreteľ. S prihliadnutím na uvedené ochorenia má problém nájsť si vhodné zamestnanie. Pokiaľ vykázala dobu zamestnania, ako to aj vyplýva z napadnutého rozhodnutia, bolo to na základe jej iniciatívy, kedy ona ako matka požiadala zamestnávateľa, aby ju zamestnali a ona s ňou do tohto zamestnania aj chodila. Ďalej uviedla, že v súčasnosti má zdravotné problémy aj ona, a preto nie je schopná celú situáciu zvládať, a to ani finančne.

Zástupkyňa odporkyne poukázala na to, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo základných podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok a síce podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia v zmysle § 72 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení. Vychádzajúc z uvedeného nebolo možné jej žiadosti o invalidný dôchodok vyhovieť. Navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok

Podľa § 71 ods.1 cit. zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 72 ods. 1 písm. d/ cit. zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov.

Podľa § 72 ods. 2 zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom i súdnom konaní, vyhodnotiac vykonané dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti dospel súd k záveru, že i keď navrhovateľka splnila jednu z podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok, a síce stala sa invalidnou odo dňa 14. 02 2012, nesplnila podmienku druhú, pretože pred vznikom invalidity nezískala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (5 rokov) na nárok na tento dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. d) cit. zákona. Navrhovateľka v konaní nepreukázala, žeby spĺňala podmienky pre priznanie invalidity z mladosti, resp. od skoršieho dátumu, ako bola určená posudkovými lekármi a neuviedla ani žiadne okolnosti, ktoré by ich závery týkajúce sa určenia dátumu vzniku invalidity spochybňovali. Najmä druhostupňový posudkový orgán sa vysporiadal s predmetnou námietkou náležite a svoj záver v tejto súvislosti aj presvedčivo odôvodnil, pričom ako to vyplýva z jeho posudku zo dňa 25. 07. 2012, do úvahy vzal všetky odborné lekárske nálezy, nachádzajúce sa v zdravotnej dokumentácii navrhovateľky v časovom slede a hodnotil aj vývoj rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ako aj postihnutia odôvodňujúceho zvýšenie miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Odporkyňa pri posudzovaní nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia, čo navrhovateľkou namietané ani nebolo. Preto jej nárok na invalidný dôchodok podľa citovanej právnej úpravy nevznikol

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p., napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.