KSKE 5 Sd 55/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200915 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200915.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky F. Q. C. D. J. T. Z. A. H. V. M. P. , trvale bytom v A., X. Č.. XXXX/X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o starobnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14. júna 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 14. 06. 2012 č. XXX XXX XXXX priznala odporkyňa navrhovateľke podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2012 starobný dôchodok v sume 563,-- eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia konštatovala splnenie podmienok pre nárok na starobný dôchodok s tým, že navrhovateľka, keďže vychovala 2 deti a vek 55 rokov dosiahla dňa 12. 12. 2007, dôchodkový vek (§ 65 ods. 6 cit. zák.) dosiahla pripočítaním 36 kalendárnych mesiacov k uvedenému veku, t.j. 12. 12. 2010. K uvedenému dátumu získala 15.442 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 42 rokov a 112 dní.

Suma starobného dôchodku bola určená podľa § 66 ods. 1 cit. zákona ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (1,3120) , obdobia dôchodkového poistenia (42,3069 rokov) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (9,8182) a táto zodpovedá sume 545,-- eur. K tejto patrí podľa § 82 cit. zákona zvýšenie o 3,3 %, t. j. o 18,-- eur mesačne (opatrenie MPSVaR SR č. 344/2011 Z. z.) na celkovú sumu 563,-- eur mesačne. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je osobný list dôchodkového poistenia, v ktorom je uvedený prehľad obdobia dôchodkového poistenia, hodnôt osobných mzdových bodov a ďalšie údaje ako podklad pre vydanie rozhodnutia.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Namietala, že nežiada o starobný dôchodok od 01. 01. 2012, ale od 01. 01. 2011, pričom dátum 01. 01. 2012 bol pri spisovaní žiadosti o starobný dôchodok uvedený nedopatrením.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 30. 07. 2012 navrhla napadnuté rozhodnutie zo dňa 14. 06. 2012 č. XXX XXX XXXX ako vecne správne potvrdiť. Konštatovala, že námietke navrhovateľky nemožno vyhovieť, pretože táto v žiadosti o starobný dôchodok spísanej dňa 14. 05. 2012 výslovne uviedla, že žiada o priznanie starobného dôchodku od 01. 01. 2012, pričom žiadosť vlastnoručne podpísala. Išlo o prejav jej vôle, ktorú sociálna poisťovňa akceptovala. Pracovníci sociálnej poisťovne, ktorí o žiadosti

navrhovateľky rozhodovali, si telefonicky u pracovníčky pobočky, ktorá spisovala žiadosť o starobný dôchodok overovali, či sa nejedná o omyl v dátume odkedy sa žiada dôchodok priznať, avšak táto potvrdila, že navrhovateľka skutočne na základe svojej slobodnej vôle žiadala starobný dôchodok priznať od 01. 01. 2012.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie starobného dôchodku žiadosťou zo dňa 14. 05. 2012 a tento žiadala priznať odo dňa 01. 01. 2012. Žiadosť vlastnoručne podpísala.

Z obsahu dávkového spisu tiež vyplýva, že navrhovateľka splnila všetky podmienky pre nárok na starobný dôchodok ku dňu 12. 12. 2010, kedy dovŕšila dôchodkový vek po pripočítaní obdobia v zmysle § 65 ods. 6 zákona o sociálnom poistení a získala celkom 15.442 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 42 rokov a 112 dní tak, ako to vyplýva aj z osobného listu dôchodkového poistenia, tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť napadnutého rozhodnutia, v ktorom sú premietnuté údaje z evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia potvrdených zamestnávateľom i navrhovateľkou.

Navrhovateľka v priebehu konania zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom obsiahnutých. Uviedla, že v čase spisovania žiadosti bola v určitej časovej tiesni a zvažovala, od ktorého dátumu má požiadať o priznanie starobného dôchodku. Očakávala, že pracovníčkou Sociálnej poisťovne jej bude odporučená alternatíva, ktorá bude pre ňu priaznivejšia. Keďže nebola schopná si sama tento dôchodok vypočítať, rozhodla sa požiadať o starobný dôchodok od 01. 01. 2012. Po doručení rozhodnutia, z ktorého zistila spôsob výpočtu výšky starobného dôchodku, v ktorom boli špecifikované aj podklady, z ktorých Sociálna poisťovňa vychádzala, si prepočítala tento starobný dôchodok ku dňa 01. 01. 2011, a zistila, že takýto výpočet, resp. dôchodok v takto vypočítanej výške by bol od 01. 01. 2011 pre ňu priaznivejší, preto sa rozhodla podať opravný prostriedok a požiadať o priznanie starobného dôchodku od 01. 01. 2011. Opravný prostriedok sa rozhodla podať predovšetkým z toho dôvodu, že doplatok za predchádzajúce obdobie by jej pomohol vzhľadom na jej finančnú situáciu a zdravotný stav.

Zástupkyňa odporkyne z dôvodov uvedených v písomnom vyjadrení zo dňa 30. 07. 2012, s poukazom aj na vyjadrenie navrhovateľky navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

Podľa § 65 ods. 6 ods. d) zákona žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2012 dovŕšila vek 55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov.

Podľa § 66 ods. 1 cit. zákona suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 82 ods. 2 cit. zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo

podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa § 109 ods. 1 prvá veta citovaného zákona nárok na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku, dávku garančného poistenia a dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dávku, splnením podmienok nároku na jej výplatu a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dávky.

V zmysle § 209 ods. 1 druhá veta citovaného zákona rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 250i ods. 1 O. s. p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní, vyhodnotiac dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že odporkyňa pri vydaní napadnutého rozhodnutia postupovala v súlade s platnou právnou úpravou. V správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav veci a na jeho základe bol vyvodený aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje.

V konaní bolo nepochybne preukázané, že pri spisovaní predmetnej žiadosti o starobný dôchodok nedošlo k pochybeniu zo strany pracovníčky príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, pokiaľ ide o označenie dňa, od ktorého navrhovateľka žiadala tento dôchodok priznať. Z vyjadrenia navrhovateľky jednoznačne vyplýva, že označenie dátumu, od ktorého žiadala starobný dôchodok priznať, t.j. 01. 01. 2012, bolo iniciované práve ňou, pričom svoj názor zmenila až po doručení napadnutého rozhodnutia. Svoju vôľu požiadať o starobný dôchodok odo dňa 01. 01. 2012 prejavila slobodne a potvrdila ju vlastnoručným podpisom na žiadosti. Z cit. ust. §250i ods. 1 O. s. p. vyplýva, že pre súd a rovnako aj pre správny orgán, s poukazom na ust. § 209 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, je rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania rozhodnutia. Vychádzajúc z uvedeného bol postup odporkyne súladný so zákonom. Žiadne iné námietky v konaní navrhovateľkou vznesené neboli.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám

v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.