KSKE 5 Sd 59/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 59/2011

KS v Košiciach, dátum 17.04.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 59/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/59/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011200366 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:5011200366.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci, navrhovateľa G. F. P. S. D. G. , trvale bytom X., F. Č.. XX, t. č. Ú. Q. T. W. K. Y., D. Č.. X, N., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 02. 05. 20111 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 08. 04. 2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým mu odporkyňa podľa ust. § 70 ods. 1 a § 293ax zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok.

Navrhovateľ v podanom opravnom prostriedku požiadal o opätovné prehodnotenie splnenia podmienok pre priznanie invalidného dôchodku.

Tunajší súd z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 05. 04. 2012 zistil, že táto po preskúmaní navrhovateľom vznesených námietok v jeho opravnom prostriedku, vydala dňa 22. 03. 2012 rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým podľa § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. zrušila svoje napadnuté rozhodnutie zo dňa 08. 04. 2011 č. XXX XXX XXXX, čím vyhovela jeho opravnému prostriedku zo dňa 02. 05. 2011 v plnom rozsahu.

Podľa § 250o O. s. p. ak správny orgán, ktorého súd rozhodnutie preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Z obsahu vyššie cit. vyplýva, že opravnému prostriedku navrhovateľa zo dňa 02. 05. 2011 odporkyňa plne vyhovela v rámci autoremedúry.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené všetky podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.