KSKE 5 Sd 59/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200977 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200977.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa G. G. F. J. D. H. M., trvale bytom O. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o sirotskom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 29. mája 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 29. 05. 2012 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 76 a § 112 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi zastavila výplatu sirotského dôchodku od 20. 07. 2012.

V odôvodnení uviedla, že dňom 30. 06. 2012 navrhovateľovi zanikol nárok na výplatu sirotského dôchodku z dôvodu ukončenia štúdia na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Týmto dňom prestal spĺňať podmienku nezaopatreného dieťaťa podľa § 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia odporkyne. Poukázal na to, že sa pripravuje na denné štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, Drevárskej fakulte, čo dokladoval fotokópiou pozvánky na prijímacie skúšky. Dodatočne doručil súdu aj rozhodnutie Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene zo dňa 26. 07. 2012 o prijatí na štúdium III. stupňa v akademickom roku 2012/2013.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 13. 08. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. S poukazom na § 76, § 9 a § 10 zákona č. 461/2003 Z. z. zdôraznila, že navrhovateľ ukončením vysokoškolského štúdia II. stupňa v júni 2012 prestal spĺňať podmienku nezaopatrenosti dieťaťa, preto mu zanikol nárok na sirotský dôchodok. V akademickom roku 2012/2013 bol prijatý na III. stupeň vysokoškolského štúdia, počas ktorého v zmysle § 10 zákona už nie je nezaopatreným dieťaťom.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu súd zistil, že rozhodnutím odporkyne zo dňa 6. 7. 1995 č. XX XX XX XXXX bol matke v tom čase ešte maloletého navrhovateľa V. G. od 28. 05. 1995 priznaný vdovský dôchodok a sirotský dôchodok na 5 maloletých detí - X., F., S., X. M. G. G..

Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 17. 9. 2007 bol tomuto rozhodnutím odporkyne zo dňa 4. 2. 2008 č. XXX XXX XXXX X podľa § 76, § 265 a § 82 zákona o sociálnom poistení od 11. 09. 2007 priznaný sirotský dôchodok, ktorý mu bol pôvodne priznaný podľa predpisov účinných pred 01. 01. 2004, pretože opätovne splnil podmienku nezaopatrenosti podľa cit. zákonných ustanovení.

Z potvrdenia o štúdiu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach zo dňa 14. 11. 2011vyplýva, že navrhovateľ bol v školskom roku 2011/2012 poslucháčom 2. ročníka tejto školy, pričom štúdium za riadneho priebehu je dvojročné a skončí sa v júni 2012.

Z rozhodnutia Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene o výsledku prijímacieho konania zo dňa 26. 07. 2012 súd zistil, že navrhovateľ bol prijatý na študijný program III. stupňa ”protipožiarna ochrana a bezpečnosť” uskutočňovaný formou denného štúdia od akademického roka 2012/2013.

Navrhovateľ sa na pojednávanie, na ktoré bol riadne a včas predvolaný nedostavil, pričom svoju neprítomnosť vopred písomne, podaním doručeným súdu dňa 27. 09. 2012 ospravedlnil. Nepožiadal o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. pojednávanie vykonal v jeho neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne v zmysle písomného vyjadrenia, ktoré bolo súdu doručené, navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 76 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského dôchodku vznikne znovu. Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká aj dňom, ktorým dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom. Nárok na výplatu sirotského dôchodku sa obnoví odo dňa, ktorým dieťa znovu začalo byť nezaopatreným dieťaťom.

Podľa § 9 ods. 1 zákona nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa:

a) do skončenia povinnej školskej dochádzky,

b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak

1. sa sústavne pripravuje na povolanie,

2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo

3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie, alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa § 9 ods. 3 zákona nezaopatrené dieťa nie je dieťa:

a) ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu, 30) alebo

b) ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Podľa § 10 ods. 1 zákona sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Podľa § 112 ods. 6 zákona dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že odporkyňa pri posudzovaní nároku navrhovateľa na sirotský dôchodok postupovala v súlade s platnou právnou úpravou. V správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav veci a z neho odporkyňa vyvodila aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje. Súd zhodne s právnym názorom odporkyne konštatuje, že navrhovateľ II. stupeň vysokoškolského štúdia ukončil v júni 2012. Ukončením tohto štúdia prestal spĺňať podmienku nezaopatrenosti dieťaťa v zmysle citovanej právnej úpravy (cit. § 10 ods. 1) , preto mu bola výplata sirotského dôchodku napadnutým rozhodnutím zastavená. Navrhovateľ je v akademickom roku 2012/2013 prijatý na III. stupeň vysokoškolského štúdia, počas ktorého v zmysle § 10 ods. 1 zákona o sociálnom poistení už nie je nezaopatreným dieťaťom, a preto nespĺňa podmienky nároku na sirotský dôchodok. Jeho výplata bola zastavená dňom 20. 07. 2012, t.j. dňom, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré bol sirotský dôchodok vyplatený (cit. § 112 ods. 6) .

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože v konaní úspešný nebol a odporkyni ich náhrada podľa zákona neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.