KSKE 5 Sd 6/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/6/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200055 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200055.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa S.. E. Š. S. G. Ť. V. L. B. , trvale bytom v E., L. Č.. X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o starobnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 24. 11. 2010 v spojení so zmenovými rozhodnutiami zo dňa 09. 02. 2011 a 15. 03. 2011, ako aj rozhodnutie zo dňa 15. 02. 2011, všetky č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 24. 11. 2010 č. XXX XXX XXXX priznala odporkyňa navrhovateľovi podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 15. 08. 2010 starobný dôchodok v sume 217,40 eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia konštatovala splnenie podmienok pre nárok na starobný dôchodok s tým, že navrhovateľ dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov (§ 65 ods. 2 cit. zák.) dňa 15. 08. 2010 a k tomuto dňu získal 8718 dní obdobia dôchodkového poistenia, t.j. 23 rokov a 323 dní. Výška starobného dôchodku bola určená podľa § 66 ods. 1 cit. zákona ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (0,9572) , obdobia dôchodkového poistenia (23,8850 rokov) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (9,2246) a táto zodpovedá sume 210,90 eur. K tejto patrí podľa § 82 cit. zákona zvýšenie o 3,05 %, t. j. o 6,50 eur mesačne (opatrenie MPSVaR SR č. 413/2009 Z. z.) na celkovú sumu 217,40 eur mesačne. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je osobný list dôchodkového poistenia, v ktorom je uvedený prehľad obdobia dôchodkového poistenia, hodnôt osobných mzdových bodov a ďalšie údaje ako podklad pre vydanie rozhodnutia.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Namietal nezohľadnenie obdobia dôchodkového poistenia, kedy vykonával činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) od 02. 01. 1990 do 31. 12. 1993 a od 01. 01. 1994 do 31. 12. 2000 a k návrhu pripojil fotokópie poštových poukážok, ktorými preukazoval uhradenie poistného za obdobie od 2 - 12/1993 s tým, že o poistnom za ďalšie vyššie uvedené poistné obdobie bolo rozhodnuté SP pobočka Košice.

Reagujúc na námietky navrhovateľa vydala odporkyňa dňa 09. 02. 2011 zmenové rozhodnutie, ktorým zmenila napadnuté rozhodnutie zo dňa 24. 11. 2010 v časti "odôvodnenie" tým, že rozšírila dôvody napadnutého rozhodnutia, v rámci ktorých uviedla, že obdobie dôchodkového poistenia od 02. 01. 1990

do 31. 12. 1992 a od 02. 04. 1993 do 31. 12. 2000, kedy bol navrhovateľ SZČO je možné hodnotiť pre nárok na starobný dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. g) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., iba ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie. Z uvedeného vyplýva, že podmienkou hodnotenia obdobia, kedy bol menovaný SZČO ako doby zamestnania, je zaplatenie poistného. Pri oneskorenom zaplatení sa doba poistenia zohľadní až do dňa zaplatenia poistného. Obdobie dôchodkového poistenia od 02. 01. 1990 do 31. 12. 1992 a od 02. 04. 1993 do 31. 12. 2000, kedy bol navrhovateľ SZČO nie je možné hodnotiť pre nárok na invalidný dôchodok z dôvodu, že podľa evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia z 01. 02. 2009, ktorý vystavila Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, nemá za uvedené obdobie uhradené poistné.

Dňa 15. 03. 2011 vydala odporkyňa ďalšie zmenové rozhodnutie, ktorým zmenila napadnuté rozhodnutie zo dňa 24. 11. 2010 i zmenové rozhodnutie zo dňa 09. 02. 2011 v časti "odôvodnenie" a to v tom smere, že toto doplnila a uviedla, že obdobie dôchodkového poistenia od 02. 01. 1990 do 31. 12. 1992 a od 02. 04. 1993 do 31. 12. 2000, kedy bol navrhovateľ samostatne zárobkovo činnou osobou nie je možné hodnotiť pre nárok na starobný dôchodok, pretože za uvedené obdobie podľa evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, vystaveného SP pobočka Košice dňa 01. 02. 2009 nezaplatil poistné. Poukázala na to, že podľa § 8 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. dobu dôchodkového poistenia SZČO od 02. 01. 1990 do 30. 04. 1990 možno považovať za dobu zamestnania, ak sa zaplatilo poistné a podľa § 8 ods. 1 písm. g) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. dobu dôchodkového poistenia SZČO od 01. 05. 1990 do 31. 12. 1995 možno považovať za dobu zamestnania, len ak sa zaplatilo poistné za celú dobu trvania zabezpečenia. Za dobu zamestnania sa v období od 01. 01. 1996 do 31. 12. 2000 podľa § 145c zákona č. 100/1988 Zb. v znení zák. č. 308/1995 Z.z. považuje doba účasti SZČO, za ktorú zaplatili poistné. Z uvedeného vyplýva, že podmienkou hodnotenia obdobia, kedy bol menovaný SZČO ako doby zamestnania je zaplatenie poistného. Pri oneskorenom zaplatení sa doba poistenia zohľadní až odo dňa zaplatenia poistného.

Dňa 15. 02. 2011 vydala odporkyňa rozhodnutie, ktorým podľa § 65, § 112 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení zvýšila od 15. 8. 2010 starobný dôchodok navrhovateľa na sumu 219,10 eur a od 01. 01. 2011 na sumu 223,10 eur z dôvodu započítania doby od 10. 10. 1969 do 31. 12. 1969 a od 01. 01. 1970 do 06. 05. 1970, do obdobia dôchodkového poistenia, t.j. celom v rozsahu 209 dní.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 15. 02. 2012 navrhla napadnuté rozhodnutie zo dňa 24. 11. 2010 v spojení s rozhodnutiami zo dňa 09. 02. 2011 a z 15. 03. 2011 o priznaní starobného dôchodku od 15. 08. 2010, všetky č. XXX XXX XXXX, ako aj rozhodnutie zo dňa 15. 02. 2011 o zvýšení sumy starobného dôchodku od 15. 08. 2010, ako vecne správne potvrdiť.

K námietke navrhovateľa obsiahnutej v jeho podaniach, ktorou namietal nehodnotenie obdobia výkonu SZČ v roku 1993 uviedla, že menovaný predložil fotokópie poštových peňažných poukazov vykonaných platieb v období február 1993 až december 1993. Útvar výberu poistného osôb listom zo dňa 10. 01. 2011 na základe výzvy oznámil podrobným rozpisom platieb, že navrhovateľove platby boli účtované za obdobie január 1993 až november 1993. Dôchodkové poistenie za mesiac december 1993 nie je uhradené do dnešného dňa. Sociálna poisťovňa, pobočka Košice vydala rozhodnutie č. 5013-86-4105/2000-204 zo dňa 20. 03. 2000, ktorým navrhovateľovi uložila zaplatiť povinnosť dlžné poistné a penále v sume 8.276,90 eur, ktoré vzniklo neplnením odvodových povinností podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení, podľa zákona NR SR č. 7/1993 Z. z. a zákona č. NR SR č. 274/1994 Z. z. Sociálna poisťovňa, pobočka Košice vydala dňa 22. 08. 2003 tiež rozhodnutie č. 7013-4573-6023/2003-159, ktorým navrhovateľovi predpísala na úhradu poistné na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za dobu od 01. 02. 2000 do 31. 12. 2000 v sume 428,86 €. Vymáhanie prostredníctvom súdnej exekúcie nebolo úspešné. Nakoľko podmienkou hodnotenia výkonu samostatne zárobkovo činnej osoby v dobe od 01. 05. 1990 do 31. 12. 1995 je zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie za celú dobu trvania zabezpečenia, nie je možné navrhovateľovi zhodnotiť pre dôchodkové nároky rok 1993 ako zamestnanie (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 110/1990 Zb.) , pretože poistné na dôchodkové poistenie za mesiac december 1993 nie je doposiaľ uhradené.

Podaniami zo dňa 27. 05. 2011 a zo dňa 28. 02. 2012 navrhovateľ vyjadril svoj nesúhlas s uvedenými rozhodnutiami a svoj pôvodný návrh doplnil tvrdením, že za obdobie od 02. 01. 1990 do 30. 12. 1992 bol pri vybavovaní invalidného dôchodku (január 1993) ústne oboznámený s tým, že z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sa pre funkciu konateľ - bez príjmu nevyžadujú spätné platby, ale pre potrebu vybavenia invalidného dôchodku bude potrebné ich zabezpečiť ich v ďalšom období. Ďalej konštatoval, že po ďalšom zhoršení jeho zdravotného stavu bez príjmu nebol schopný zákonným spôsobom platiť poistné od 01. 01. 1994 do 31. 12. 2000. Od 01. 01. 2001 bol z poistenia odhlásený. Odporkyňa obídením objektívnych a vážnych príčin neplatenia odvodov hrubo porušila jeho práva. Ďalej poukázal na to, že za obdobie od 01. 01. 1994 do 31. 12. 2000 bola proti nemu vedená exekúcia pre nezaplatenie poistného pod sp. zn. 0Er/179/2002-99, Ex 8/2002, ktorá bola ukončená dňa 11. 05. 2010 rozhodnutím, ktorým Okresný súd Košice I schválil rozvrh výťažku voči ktorému nebolo v zákonnej lehote zo žiadnej strany podané odvolanie, čím toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Týmto považoval podmienku započítania predmetného obdobia dôchodkového poistenia a dôchodkového nároku za splnenú.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne i spisom Okresného súdu Košice I sp. z. 0Er/179/02 dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie starobného dôchodku žiadosťou zo dňa 08. 11. 2010 a tento žiadal priznať odo dňa 15. 08. 2010, t. j. odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku 62 rokov.

Z evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia vyplýva, že navrhovateľ ku dňu 15. 08. 2010 získal celkom 8.718 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 23 rokov a 323 dní tak, ako to vyplýva aj z osobného listu dôchodkového poistenia, tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť napadnutých rozhodnutí.

Zo stanoviska Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 10. 01. 2012 s prílohou zo dňa 20. 12. 2011 ohľadne zúčtovania platieb poistného, dokladovaných navrhovateľom poštovými poukážkami za obd. 2 - 12/1993, vrátane rozpisu platieb poistného a údajov pre evidenčný list SZČO za roky 1990 - 1995, súd zistil, že poistné od 12/1993 do 12/2000 ku dňu 20. 12. 2011 navrhovateľom uhradené nebolo.

Z rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 20. 03. 2000 č. 5013-86-4105/2000-204, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 05. 2000 a vykonateľnosť dňa 16. 05. 2000 súd zistil, že týmto rozhodnutím bola navrhovateľovi uložená povinnosť zaplatiť dlžné poistné v sume 72.278,- Sk a penále v sume 177.072,- Sk, pričom nedoplatok na poistnom vznikol navrhovateľovi za obdobia 1/1992 do 2/2000, tak ako sú v tomto rozhodnutí a jeho prílohe špecifikované, vrátane sporného obdobia.

Rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 22. 08. 2003 č. 7013-4573-6023/2003-159 vyplýva, že týmto rozhodnutím bolo navrhovateľovi ako SZČO predpísané poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie za obdobie od 01. 02. 2000 do 31. 12. 2000.

Zo spisu Okresného súdu Košice I sp. z. 0Er 179/02 súd zistil, že na uvedenom súde prebiehalo exekučné konanie oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Košice proti povinnému - navrhovateľovi pre vymoženie sumy celkom 249.350,- Sk na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 20. 03. 2000 č. 5013-86-4105/2000-204. Z uznesenia zo dňa 11. 05. 2010, č.k. 0Er 179/2002-999, EX 8/2002, o schválení rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľností v ňom špecifikovaných, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 06. 2010 vyplýva, že predmetná pohľadávka oprávneného nebola uspokojená ani čiastočne z dôvodu prerozdelenia celej sumy - výťažku z dražby v prvej skupine.

Navrhovateľ v priebehu konania zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom i doplňujúcich podaniach uvedených. Uviedol, že poistné za rok 1993 podľa v tom čase platného ust. § 60,v zmysle ktorého rok dôchodkového poistenia zodpovedá

365 dňom, zaplatil. Podľa jeho názoru nebolo možné prihliadať na to, že predtým, alebo potom poistné zaplatené nebolo, keď v roku 1993 tak, ako to vyplýva z predložených poštových poukážok, poistné zaplatené bolo. Pokiaľ ide o exekúciu, do dnešného dňa mu zo strany Sociálnej poisťovne nebolo doručené žiadne rozhodnutie, na základe ktorého, by mu bola uložená povinnosť zaplatiť poistné a do spisu Sociálnej poisťovne sa nevedel dostať. Tým mu bolo znemožnené vyjadriť sa k podstatným okolnostiam, na základe ktorých bolo toto poistné a penále z poistného vyrubené. Poukázal aj na to, že v roku 1990 sa podrobil ťažkej operácii, pričom po uvedenom období zmenil ošetrujúceho lekára na základe legislatívnych zmien, pričom prešiel k obvodnému lekárovi v mieste svojho bydliska. V období rokov 1992 a 1993 bol pravidelne v kontakte so Sociálnou poisťovňou, príslušnou pobočkou, pričom zo strany jej zamestnancov mu nikdy nebolo dané do pozornosti, žeby nemal splnené povinnosti v súvislosti s poistným. V uvedenom období podal aj návrh na invalidný dôchodok, ktorá žiadosť mu bola zamietnutá pre nesplnenie podmienky potrebnej doby dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Aj v súčasnej dobe je jeho zdravotný stav nepriaznivý, pričom u neho ide o také zdravotné postihnutie, v súvislosti s ktorým, nie je niekedy schopný fungovať aj niekoľko dní, príp. týždňov. Zdôraznil, že v období roku 1992 a 1993 vzhľadom na svoj zdravotný stav, aký mal, ani nebolo povinnosťou platiť poistné na dôchodkové poistenie u samostatne zárobkovo činnej osoby. S prihliadnutím na jeho nepriaznivý zdravotný stav, nebol schopný ani doriešiť niektoré záležitosti, súvisiace s poistným, nemal na to ani finančné prostriedky. Bolo mu doporučené podať si žiadosť o odpustenie poistného a penále, ktorú aj podal, avšak tejto vyhovené nebolo. S poukazom na uvedené žiadal, aby súd jeho návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na písomných vyjadreniach, ktoré boli súdu v tejto súvislosti doručené, a reagujúc na vyjadrenie navrhovateľa do pozornosti súdu dala najmä znenie ustanovenia § 8 ods. 1 písm. g) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého, ak nebolo poistné v období od 01. 05. 1990 do 31. 12. 1995 zaplatené za celé obdobie, nie je možné toto obdobie do doby dôchodkového poistenia zahrnúť. Poukázala aj na znenie ust. § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, v zmysle ktorého obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré sa dodatočne zaplatí poistné je možné započítať do doby dôchodkového poistenia pre účely nároku na starobný dôchodok iba do dňa, odkedy bude toto dlžné poistné zaplatené. Toto obdobie je možné zhodnotiť iba vtedy, ak bolo zaplatené celé dlžné poistné.

Navrhovateľ zotrval na svojom stanovisku, že za rok dôchodkového poistenia je potrebné považovať 365 dní a zdôraznil, že pokiaľ sa vybavovali záležitosti jeho starobného dôchodku v roku 2010, nebolo možné postupovať podľa zákona z roku 1988.

Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

Podľa § 65 ods. 2 cit. zákona dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 66 ods. 1 cit. zákona suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 82 ods. 2 cit. zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa § 112 ods. 1 cit. zákona dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac tri roky spätne odo dňa zistenia, že sa dávka priznala alebo sa vyplácala v nižšej sume, ako patrí, alebo najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dávku alebo nároku na jej zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa dávka

a) priznala v nižšej sume, ako patrí,

b) vypláca v nižšej sume, ako patrí,

c) odoprela neprávom alebo

d) priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.

Podľa § 255 ods. 1 cit. zákona za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak. Na hodnotenie náhradnej doby ako obdobia dôchodkového poistenia od 1. augusta 2006 sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej jedného roka zamestnania.

Podľa § 8 ods. 1 písm. g/ zákona č. 100/1988 Zb o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. zamestnaním sa rozumie činnosť samostatne zárobkovo činných osôb, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom.

Podľa § 72 ods. 1 vyhl. č. 149/1988 Zb. v znení vyhl. č. 123/1990 Zb. na činnosť SZČO sa prihliadne ako na dobu zamestnania, ak sa zaplatilo poistné za celú dobu trvania zabezpečenia; ak sa poistné za túto dobu nezaplatilo do dňa, od ktorého sa priznáva alebo zvyšuje dôchodok, prihliadne sa na ňu ako na dobu zamestnania až odo dňa zaplatenia poistného.

Podľa § 145c ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 308/1995 Z. z. na vznik nároku na dôchodok a jeho výšku sa z doby účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby hodnotí ako zamestnanie len doba účasti na dôchodkovom zabezpečení, za ktorú samostatne zárobkovo činná osoba zaplatila poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.

Podľa ods. 2 ak samostatne zárobkovo činná osoba nezaplatila za dobu účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby poistné na dôchodkové zabezpečenie do dňa, od ktorého sa priznáva dôchodok, hodnotí sa doba účasti na dôchodkovom zabezpečení, za ktorú nebolo zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie, ako zamestnanie až odo dňa zaplatenia poistného na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní, vyhodnotiac jednotlivé dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že odporkyňa pri vydaní napadnutých rozhodnutí postupovala v súlade s platnou právnou úpravou. V správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav veci a na jeho základe bol vyvodený aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje.

Celá doba výkonu samostatnej zárobkovej činnosti sa musí hodnotiť podľa zákonných podmienok platných v čase, keď sa samostatná zárobková činnosť vykonávala.

V zmysle citovanej právnej úpravy v období od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1995 bolo možné činnosť SZČO považovať za zamestnanie, len ak sa zaplatilo poistné za celú dobu trvania zabezpečenia V konaní bolo nepochybne preukázané, že navrhovateľ nesplnil zákonné podmienky pre hodnotenie ním namietaného obdobia výkonu samostatne zárobkovo činnej osoby ako doby zamestnania, pretože ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok nezaplatil poistné za obdobie od decembra 1993 do decembra 2000

tak, ako to vyplýva z rozpisu zúčtovania platieb poistného zo dňa 10. 1. 2012. Platby poukázané navrhovateľom odporkyni v roku 1993, dokladované fotokópiami poštových poukážok boli započítané ako dlžné poistné za jednotlivé obdobia od mája 1990 až do novembra 1993 v súlade s platnou právnou úpravou, preto neobstojí tvrdenie navrhovateľa o tom, že odporkyňa mala ním zaplatené poistné v uvedenom období považovať za poistné za toto obdobie. Nezaplatenie poistného nad rámec uvedených platieb zrealizovaných tak, ako to vyplýva z jednotlivých poštových poukážok za rok 1993, navrhovateľ nespochybnil.

Právne irelevantná je aj námietka navrhovateľa súvisiaca s exekučným vymáhaním predmetného poistného na základe rozhodnutí odporkyne, ktorými bolo vyrubené poistné tak, ako boli vyššie špecifikované, pretože ako to vyplýva aj z pripojeného exekučného spisu, pohľadávka oprávnenej nebola vymožená ani sčasti. Išlo o dlžné poistné vo výške 72.278,- Sk za obdobie časti januára 1992, február až december 1992, doplatok za november 1993, december 1993, január až december 1994 a január 1994 až február 2000. Preto názor navrhovateľa, že ak bolo exekučné konanie ukončené a rozhodnutie o rozdelení výťažku nadobudlo právoplatnosť, je potrebné považovať podmienku započítania obdobia dôchodkového poistenia a dôchodkového nároku za splnenú, nie je možné akceptovať. Okolnosti, ktorými navrhovateľ objektivizoval neplatenie poistného (nepriaznivý zdravotný stav a v jeho dôsledku neschopnosť podnikať) na posúdenie predmetnej veci nemajú vplyv.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 24. 11. 2010 v spojení so zmenovými rozhodnutiami zo dňa 09. 02. 2011 a 15. 03. 2011, ako aj rozhodnutie zo dňa 15. 02. 2011, všetky č. XXX XXX XXXX X, ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.