KSKE 5 Sd 61/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 61/2011

KS v Košiciach, dátum 29.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 61/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/61/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200736 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200736.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa D. Z. T. U. W. T. , trvale bytom A., K. Q. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 31. 05. 2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 06. 05. 2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým jej táto v zmysle § 70 ods. 1 a § 293ax zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok z dôvodu, že ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienku získania potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, t. j. najmenej 8 rokov, celkom získal 7 rokov a 198 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím mu nárok na invalidný dôchodok nevznikol.

Navrhovateľ svojím písomným podaním zo dňa 25. 01. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa 31. 05. 2011 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.