KSKE 5 Sd 62/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/62/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200753 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200753.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa W. G. B. k u , trvale bytom v L., D. Č.. XX, t. č. na neznámom mieste, zastúpeného opatrovníčkou JUDr. Zuzanou Háberovou, zamestnankyňou Okresného súdu Košice II, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 21. marca 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 21. 03. 2011 č. XXX XXX XXXX zamietla odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že tento nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. b/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) . Navrhovateľ do dňa 19. 04. 2010, čiže pred vznikom invalidity, získal spolu 09 dní dôchodkového poistenia, čím nesplnil podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Poukázal predovšetkým na to, že už od roku 2002 mal zdravotné problémy, v dôsledku čoho sa nemohol zamestnať. Vychádzajúc z uvedeného požiadal o uznanie invalidity najneskôr od 27. 09. 2008, nakoľko vtedy by mu vzhľadom na vek postačilo preukázať aj jeden deň obdobia dôchodkového poistenia.

V písomnom vyjadrení zo dňa 06. 09. 2011 navrhla odporkyňa preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. V ňom uviedla, že predmetné rozhodnutie bolo vydané na podklade posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 22. 02. 2011, podľa ktorého je navrhovateľ invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona od 19. 04. 2010. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u neho určená v rozsahu 45 %. K predmetu sporu odporkyňa uviedla, že na základe opravného prostriedku navrhovateľa bolo doplnené dokazovanie a zdravotný stav navrhovateľa bol opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne v Košiciach dňa 31. 05. 2011 a posudkovým lekárom ústredia Sociálnej poisťovne so sídlom v Košiciach dňa 19. 08. 2011. Posudkoví lekári sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne dospeli k zhodnému záveru, že navrhovateľ je invalidný od 19. 04. 2010 a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určili aj naďalej na 45 %. Navrhovateľ pred vznikom invalidity získal

deväť dní obdobia dôchodkového poistenia. Citujúc § 70 ods. 1 zákona a § 72 uvedeného zákona konštatovala, že navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na invalidný dôchodok. Tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Napriek splneniu podmienky invalidity navrhovateľ nespĺňa podmienky nároku na invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky získania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia. Vzhľadom na vek, ktorý navrhovateľ dovŕši ku dňu vzniku invalidity, potrebný počet rokov dôchodkového poistenia je najmenej 1 rok a zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. Podľa potvrdenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 23. 02. 2011 navrhovateľ doplatil poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie za dobu od 20. 06. 2006 do 28. 06. 2006 (9 dní) dňa 21. 01. 2011. S poukazom na ustanovenia § 15 ods. 1 a ods. 4 zákona, upravujúce povinné dôchodkové poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie konštatovala, že podľa žiadosti o priznanie invalidného dôchodku bol navrhovateľ v dobe od 25. 01. 2006 naďalej evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, pričom táto doba nemohla byť hodnotená ako obdobie dôchodkového poistenia, pretože to neumožňuje zákon, keďže navrhovateľ v tejto dobe nebol dobrovoľne dôchodkovo poistený okrem už uvedených 9 dní. Doba zamestnania (poistenia) navrhovateľa bola zhodnotená na základe spisového a evidenčného materiálu, nachádzajúceho sa v ústrednej evidencii sociálnej poisťovne. Nárok na invalidný dôchodok bol posúdený správne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Keďže navrhovateľ získal iba deväť dní obdobia dôchodkového poistenia a zákon mu ukladá preukázať najmenej jeden rok obdobia dôchodkového poistenia, má možnosť podľa § 142 ods. 3 písm. b) a c) zákona dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 21. 04. 2011 nie j e dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o invalidný dôchodok žiadosťou zo dňa 22. 03. 2011 a tento žiadal priznať od 01. 01. 2010.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 22. 02. 2011 navrhovateľ je od 19. 04. 2010 invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval ľahkú mentálnu retardáciu, pričom toto postihnutie začlenil do kapitoly V, pod pol. 6, písm. a/ prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. V závere posudku konštatoval, že navrhovateľ od 15 rokov fetoval, neprospieval na SOU, v apríli 2010 bol hospitalizovaný pre dekompenzáciu psychického stavu, suicidálne ideácie, stav po porezaní horných končatín zo suicidálnej motivácie. Dokumentovaná bola mentálna retardácia, t. č. s výkonom na úrovni ľahkej debility, organicky podmienená, IQ 65, osobnosť simplexná, psychoticky alterovaná v.s. na podklade snifingu prchavých látok. Invalidita bola priznaná od 19. 04. 2010, t.j. od hospitalizácie a zdokumentovania zdravotného stavu.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o určenú mieru poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť i dátum vzniku invalidity dospel aj posudkový lekár odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku zo dňa 19. 08. 2011, podanom pre účely súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: ľahká mentálna retardácia, škodlivé užívanie viacerých psychotropných látok a asténia, ku ktorému dospel na základe časovo aktuálnych výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa navrhovateľ podrobil i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie aj tento posudkový lekár určil ľahkú mentálnu retardáciu, začlenenú v kap. V pod pol. 6 písm. a) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení , ktorej zodpovedá miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. Zo záveru posudku vyplýva, že posudzovaný v minulosti ako dieťa nepravidelne fetoval, slabšie prospieval pri simlexnejšej osobnosti. Prvýkrát bol podrobnejšie psychiatricky podchytený počas hospitalizácie na I. Psychiatrickej klinike FNLP v Košiciach v apríli 2010, kedy bol hospitalizovaný ako ľahká mentálna retardácia s poruchami správania a iná neorganická psychotická porucha pri škodlivom užívaní psychotropných látok. Ďalšie odborné lekárske nálezy u posudzovaného dokumentujú pretrvávanie psychického postihnutia, preto z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu bol uznaný invalidným so 45 % mierou poklesu schopnosti vykonávať

zárobkovú činnosť. Dátum vzniku invalidity bol stanovený od najskoršieho možného termínu, kedy z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu bolo potvrdené postihnutie, ktoré odôvodňuje invaliditu od 19. 04. 2010, keď bol komplexnejšie vyšetrený počas hospitalizácie na I. Psychiatrickej klinike FNLP v Košiciach.

Ku dňu vzniku invalidity bola u navrhovateľa posúdená aj podmienka potrebnej doby dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, ktorá podľa § 72 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, keďže tento dosiahol vek nad 20 rokov do 24 rokov rokov, je najmenej 1 rok. Z predložených dokladov - potvrdenia SP pobočka Košice zo dňa 23. 02. 2011, nachádzajúcich sa v administratívnom spise odporkyne bolo zistené, že navrhovateľ ku dňu 19. 04. 2010, t. j. ku dňu vzniku invalidity bol dôchodkovo poistený celkom 9 dní.

Opatrovníčka navrhovateľa sa na pojednávanie, na ktoré bola riadne a včas predvolaná nedostavila, pričom svoju neprítomnosť vopred písomne neospravedlnila a ani nepožiadala o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. pojednávanie vykonal v jej neprítomnosti.

Zástupca odporkyne zotrval na svojom pôvodnom stanovisku a navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 cit. zákona a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 72 ods. 1 zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku

a) do 20 rokov je menej ako jeden rok,

b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,

c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,

d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,

e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,

f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,

g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní a takto zisteného skutkového stavu dospel súd k záveru, že i keď navrhovateľ splnil jednu z podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a síce stal sa invalidným odo dňa 19. 04. 2010, nesplnil podmienku ďalšiu, pretože vzhľadom na svoj vek pred vznikom invalidity nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (1 rok) na nárok na tento dôchodok podľa §72 ods. 1 písm. b) cit. zákona. Keďže všetky podmienky pre nárok na invalidný dôchodok stanovené v § 70 citovaného zákona musia byť splnené kumulatívne, nárok na priznanie invalidného dôchodku podľa citovanej právnej úpravy mu nevznikol. Posudkové orgány vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov. Navrhovateľ pred vznikom invalidity získal deväť dní

obdobia dôchodkového poistenia. Odporkyňa pre účely posúdenia nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok zhodnotila všetku preukázanú započítateľnú dobu dôchodkového poistenia, ako to vyplýva aj z osobného listu dôchodkového poistenia, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia. Navrhovateľ v konaní nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by závery odporkyne, týkajúce sa dátumu vzniku invalidity i započítaného obdobia dôchodkového poistenia spochybňovali.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch

vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.