KSKE 5 Sd 64/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 64/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/64/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200768 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200768.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky V. Ž. Z. R. J. D. Ň. Á. K. Y. M. Z. Q., trvale bytom K., H. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 28. 06. 2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 03. 06. 2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým jej táto v zmysle § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala od 31. 01. 2011 invalidný dôchodok v sume 260,60 eur mesačne. Menovaná bola posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 17. 05. 2011 uznaná od 03. 01. 2011 invalidnou podľa § 71 ods. 1 zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 %.

Pred začatím pojednávania dňa 10. 01. 2012 navrhovateľka oznámila tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa 28. 06. 2011 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť s tým, že akceptuje zmenové rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktorým jej bol priznaný invalidný dôchodok na základe 46 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c, a §250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.