KSKE 5 Sd 66/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/66/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201071 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201071.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky P. M. V. H. X. N. G. A. , trvale bytom N. E., C. Č.. XXXX/X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 22. mája 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 22. 05. 20012 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 30. 05. 2011 s tým, že menovaná podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 30. 05. 2011 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 cit. zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u nej určená v rozsahu 30 %.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že jej zdravotný stav sa zhoršil, cíti sa zle a je veľmi unavená. Bola hospitalizovaná v Železničnej nemocnici v Košiciach. Dňa 19. 12. 2011 druhýkrát požiadala sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok, pričom posudková komisia jej uznala mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30 %. Poukázala aj na to, že od roku 2002 sa lieči na vysoký krvný tlak pre artériovú hypertenziu III. stupňa. Od roku 2006 sa lieči na diabetes mellitus II. stupňa a aj ďalšie diagnózy. Požiadala o opätovné prehodnotenie jej celkového zdravotného stavu.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 24. 09. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 17. 04. 2012, 12. 07. 2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 10. 09. 2012, vypracovaného na účely odvolacieho konania, miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jej zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity. Navrhovateľka v konaní predloženými dôkazmi nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje invaliditu, preto odporkyňa zastáva názor, že vo veci bolo rozhodnuté správne a v súlade s objektívne zisteným skutkovým stavom.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 21. 06. 2012 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o invalidný dôchodok žiadosťou spísanou dňa 17. 04. 2012 a tento žiadala priznať od 02. 12. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 17. 04. 2012, menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IV, pol. 1 písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. U menovanej bola zistená aj zmiešaná úzkostne depresívna porucha, artériová hypertenzia II. stupňa, dorzalgia a počínajúca koxartróza. Posudkový lekár dospel k záveru, že menovaná pracuje ako opatrovateľka, od roku 2009 je sledovaná pre zvýšené hodnoty tlaku krvi, opakovane bola hospitalizovaná na internom oddelení Železničnej nemocnice v Košiciach, pri prijatí bola kardiopulmonálne kompenzovaná, kardiošpeciálne enzýmy boli negatívne, EKG krivka bez znakov akútnej ischémie a preťaženia ľavej komory. Funkčné vyšetrenie obličiek bolo v norme, bez redukcie glomerulovej filtrácie, pri prepustení bola tlakovo a pulzovo stabilizovaná. Je dispenzarizovaná a liečená perorálnymi antidiabetikami pre cukrovku, dobre kompenzovanú s vyrovnanými hodnotami glykémií, od r. 2011 je liečená psychiatrom pre zmiešanú anxiózne depresívnu poruchu, bez psychotických príznakov a suicidálnych tendencií a ľahkú kognitívnu poruchu. Angiologické vyšetrenie je bez trofických ischemických zmien, chronické bolesti chrbtice sú bez prejavov radikulárneho dráždenia, bez výraznejšieho motorického deficitu, ortopedické vyšetrenie dokumentuje známky počínajúcej koxartrózy. Posúdená bola podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 30 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku zo dňa 10. 09. 2012, podanom pre účely súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: diabetes mellitus nezávislý od inzulínu, zmiešaná úzkostne depresívna porucha, arteriálna hypertenzia, dorzalgia, počínajúca koxartróza a adenóm ľavej nadobličky, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár považoval endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IV, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. Zo záveru posudku vyplýva, že ide o posudzovanú so staršou anamnézou hypertenzie, diabetu, chronických recidivujúcich bolestí chrbtice, v liečbe a sledovaní rôznych odborných ambulancií pre polymorfné ťažkosti. V objektívnom neurologickom a ortopedickom náleze je prítomná porucha statodynamiky chrbtice bez známok dráždenia nervov a svalov. Pre zvýšené hodnoty TK v poslednom období bola opakovane hospitalizovaná na internom oddelení za účelom vyšetrenia a nastavenia liečby. Po kompletnom vyšetrení bez dôkazu ťažkých orgánových komplikácií hypertenzie. Podľa diabetologického vyšetrenia cukrovka je dobre kompenzovaná diétou a perorálnou liečbou, bez dokumentovania diabetických chronických komplikácii. Psychologicko - psychiatrické vyšetrenie dokumentuje anxiózne - depresívnu neurotickú poruchu. Endokrinologickým vyšetrením dokumentovaný adenóm ľavej nadobličky, ide o nezhubný nádor, bez humorálnej aktivity, bez potreby liečby, stav vyžaduje sledovanie. Vyššie uvedené ochorenia sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované, nespĺňajú posudkové kritériá invalidity.

Navrhovateľka sa na pojednávanie, na ktoré bola riadne a včas predvolaná nedostavila, pričom svoju neprítomnosť na ňom telefonicky ospravedlnila až po jeho skončení s tým že v uvedený deň bola

hospitalizovaná. Nepožiadala o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. pojednávanie vykonal v jej neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne z dôvodov obsiahnutých v písomnom vyjadrení, ako aj v napadnutom rozhodnutí navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, pretože navrhovateľka nesplnila podmienky na priznanie nároku na invalidný dôchodok, keďže miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nepresiahla zákonom stanovených 40 % a táto zodpovedá iba 30 % v zmysle podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľky na základe objektívnych zistení odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka v konaní nepredložila také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jej

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok jej nevznikol. U navrhovateľky ide o opakovanú žiadosť o invalidný dôchodok, pričom jej prvá žiadosť, spísaná dňa 30. 05. 2011 s dátumom uplatnenia nároku 23. 02. 2011, bola zamietnutá rozhodnutím odporkyne zo dňa 15. 06. 2011 na základe posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 30. 05. 2011, ktorým bola určená jej miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.