KSKE 5 Sd 7/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200095 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200095.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa Q. M. Y. W. W. M. Y. A. K., trvale bytom v N., E. Č.. XXXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 16. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 16. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 05. 12. 2011 s tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne so sídlom v Rožňave zo dňa 05. 12. 2011 menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Z odôvodnenia rozhodnutia tiež vyplýva, že okolnosti posúdenia jeho zdravotného stavu a všetky skutočnosti, rozhodujúce pre jeho posúdenie tvoria obsah citovaného odborného posudku o invalidite, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že podľa jeho názoru predmetné rozhodnutie neobsahuje všetky zákonné náležitosti aké má mať, vrátane jeho odôvodnenia, pretože z neho vôbec nie je zrejmé, na základe akých skutkových a právnych okolností odporkyňa rozhodla.

Poukázal predovšetkým na to, že v máji 2007 bol operovaný pre multicystické ložisko mozgu a že v poslednom čase trpí závratmi a často sa mu točí hlava. Uvedené pripisuje hlavne diagnóze, ktorá bola u neho určená ako postihnutie mozgu so zistením multilokulárnej cysty tepmoroparietálne vľavo. Ide o ložisko charakteru pseudocysty s okolitou gliózou parietálne vľavo. Uviedol, že je pre neho nepochopiteľné odôvodnenie rozhodnutia odporkyne v tom smere, v ktorom posudkový lekár konštatoval, že po operácii až do ukončenia pracovného pomeru, posudzovaný pracoval bez jedinej práceneschopnosti a že v tejto súvislosti by bolo možné uvažovať porovnateľne o zaradení do kap. VI, odd. A, pol. 9, písm. a) prílohy č. 4 cit. zákona. Poukázal tiež na to, že do práce musel chodiť hoci aj chorý, pretože by inak nebol schopný postarať sa o smrteľne chorú manželku. V závere uviedol, že nesúhlasí so záverom posudku v tom, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím je u neho ischemická choroba srdca s difusciálnou blokádou s AV blokom I. stupňa NYHA I, pretože na takéto ochorenie

nebol nikdy liečený a neužíval pre neho žiadne lieky. Ide teda o ochorenie, ktoré u neho nevyvoláva tie zdravotné problémy a obmedzenia, ktoré skutočne má, a na ktoré predtým poukázal aj pri jednotlivých vyšetreniach a kontrolách.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 02. 04. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 05. 12. 2012, 14. 02. 2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 28. 02. 2012, vypracovaného na účely odvolacieho konania, miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva, že jeho zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľ v konaní predloženými dôkazmi nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje invaliditu. Preto má odporkyňa za to, že vo veci bolo rozhodnuté správne a v súlade so zisteným skutkovým stavom.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 27. 01. 2012 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 05. 12. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Rožňave zo dňa 05. 12. 2011, menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa tento posudkový lekár považoval ischemickú chorobu srdca s bifasciálnou blokádou s AV blokom I. stupňa NYHA I., pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IX, odd. A, pol. 1, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 %. U menovaného bol zistený aj stav po kraniotómii, operácii multilokulárnej cysty ľavej spánkovej oblasti, bolestivý syndróm krčnej chrbtice, choroba vysokého tlaku krvi I, Guyonov syndróm. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o posudzovaného, ktorý bol v máji 2007 operovaný pre multilokulárnu cystu spánkovej oblasti vľavo s dobrým efektom, neurologicky bez lateralizácie, ktorú vylučuje aj aktuálny neurologický nález. Po operácii až do ukončenia pracovného pomeru pracoval bez jedinej práceneschopnosti. V tejto súvislosti by bolo možné uvažovať porovnateľne o zaradení do kap. VI, odd. A, pol. 9, písm. a) prílohy č. 4 zákona. Vzhľadom na to, že následky postihnutia sú minimálne, závažnejšie sa javí postihnutie srdca, ktoré však skôr možno hodnotiť ako NYHA I. (pracovná tolerancia 100 W) , so zaradením do uvedenej kapitoly na hornej hranici, t. j. posudzovaný má 20 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Prešove vo svojom posudku, podanom dňa 28. 02. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: ischemická choroba srdca s bifasciálnou blokádou s AV blokom I. stupňa NYHA I, stav po kraniotómii, operácii multilokulárnej cysty ľavej spánkovej oblasti, bolestivý syndróm krčnej chrbtice choroba vysokého tlaku krvi I a Guyonov syndróm, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa na základe ním absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval ischemickú chorobu srdca s bifasciálnou blokádou s AV blokom I. stupňa NYHA I., pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IX, odd. A, pol. 1, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 %. Zo záveru posudku vyplýva, že ide o 59-ročného posudzovaného so stredoškolským vzdelaním, ktorý sa v roku 2007 podrobil na neurochirurgickej klinike operácii mozgu v spánkovej oblasti pre multilokulárne cysty. Od operácie je pravidelne sledovaný po stránke neurologického klinického nálezu, ako aj

pravidelného MRI vyšetrenia mozgu. Aktuálny neurologický nález je bez zjavnej lateralizácie. Na základe psychologického vyšetrenia sa dokumentuje ľahší organický psychosyndróm. Kardiologické vyšetrenie bolo vykonané v roku 2011 opakovane, a to aj na základe záťažového testu, ktorý dokumentuje pracovnú toleranciu do 100 W. Posudzovaný počas záťaže, ako aj na vrchole záťaže nemal bolesti v oblasti srdca, ani na EKG neboli evidované ischemické zmeny na STT segmente. Nevznikli ani poruchy rytmu, preto podľa prílohy č. 4 v kap. IX je tolerancia do 100 W zaradená do f. s. NYHA I., čo zodpovedá taktiež nízkej miere poklesu. Posudkový lekár po vyšetrení posudzovaného a zhodnotení odborných nálezov zotrváva na posudku posudkového lekára SPP Rožňava.

Na tomto závere zotrval druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj po prehodnotení navrhovateľom v priebehu konania predložených časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov z vyšetrení, ktorým sa podrobil po jeho posúdení týmto posudkovým orgánom, v dopĺňacom posudku vyhotovenom dňa 11. 07. 2012 na účely súdneho konania. Zo záveru tohto posudku vyplýva, že na základe zrealizovaného MRI mozgu je naďalej nález stacionárny, tzn. od operácie multilokulárnych cýst v spánkovej oblasti mozgu v roku 2007 pretrváva cystická lézia temporálne vľavo, bez výraznejšej zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi vyšetreniami, bez známok kompresie komorového systému a bez presunu stredočiarových štruktúr. Podľa odborníka pre neurochirurgiu nie je operačná liečba indikovaná, naďalej sú potrebné 1x krát ročne kontroly MRI mozgu. Odborník sa vyjadril aj o zvážení eventuálneho invalidného dôchodku, vzhľadom na klinický stav. Posudkový lekár opätovne konštatuje, že opakovanými vyšetreniami objektívneho neurologického nálezu (28. 10. 2011, 28. 09. 2011) je tento v norme, a preto posudzovaný nespĺňa podmienky pre vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako je 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posudok vypracovaný dňa 28. 02. 2012 považuje za správny a z uvedených dôvodov ho nemení.

Navrhovateľ v priebehu konania zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísal svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u neho pretrvávajú doposiaľ. Okrem spomenutých zdravotných ťažkostí stráca reč, má problémy s komunikáciou a občas mu nie je rozumieť. Už po operácii mu bolo odborným lekárom odporučené, aby si podal žiadosť na invalidný dôchodok, avšak neučinil tak, pretože si to z finančného hľadiska vzhľadom na závažné ochorenie jeho manželky nemohol dovoliť. Uviedol, že operatér mu po operácii zakázal vykonávať fyzicky náročnú prácu, ako aj prácu vo výškach a na slnku, pričom jeho pokyny rešpektuje. Poukázal na to, že musí pravidelne užívať lieky, ktoré mu pomáhajú fungovať, pretože bez nich by nebol schopný takej existencie, ako je tomu v súčasnosti. V poslednom čase má aj zníženú úchopovú schopnosť. Necíti sa dobre, je slabý a negatívne na neho vplývajú aj okolnosti po smrti jeho manželky a strate zamestnania. Dôsledne rešpektuje pokyny odborných lekárov, chráni sa a dáva si pozor. Je však sklamaný zo záverov posudkových lekárov, pretože prvostupňový posudkový lekár, ktorý hodnotil jeho zdravotný stav mu povedal, že mu dá 35 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, avšak z posudku sa dozvedel, že mu nakoniec priznal iba 20 %. Obdobne sa vyjadrila aj druhostupňová posudková lekárka, avšak tiež nakoniec dospela k rovnakému záveru ako prvostupňový posudkový orgán. Navrhovateľ zdôraznil, že s takýmito závermi nemôže v žiadnom prípade súhlasiť, pretože je po vážnej operácii, ktorá má za následok jeho nepriaznivý zdravotný stav a preto aj jeho rozhodujúce postihnutie by malo byť určené v tomto smere. Spomenul aj to, že v zamestnaní pracoval so žeriavom a krátkodobo stratil vedomie, v dôsledku čoho mohlo u neho dôjsť aj k úrazu. Včas však stačil zabezpečiť žeriav a uvedené ihneď oznámil svojmu nadriadenému, aby zrealizoval výmenu. Chodí pravidelne na magnetickú rezonanciu, ktorú vynechal akurát minulého roku, pretože jeho manželka bola vážne chorá a musel sa jej venovať. Toto vyšetrenie absolvoval aj prednedávnom, v júni 2012, o čom má aj doklady. Ďalej poukázal na to, že bol prepustený z práce, čo mu vyhovovalo, pretože sa mohol venovať vážne chorej manželke. V súčasnosti pracuje na dohodu 2 hodiny denne v Košiciach. Obáva sa však, že v dôsledku jeho zdravotného stavu jeho zamestnávateľ s ním tento pracovný vzťah ukončí. Žiadosťou o invalidný dôchodok sa nesnažil riešiť svoju finančnú situáciu, ale iba svoj zdravotný stav.

Zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že posudkoví lekári vychádzajú z odborných lekárskych nálezov, v ktorých bol dokumentovaný taký zdravotný stav, ako bol vyhodnotený. Pokiaľ v odbornom lekárskom náleze nie sú uvedené niektoré skutočnosti, posudkový lekár ich nemôže vyhodnotiť. Zároveň poukázala aj na to, že Sociálna poisťovňa

- ústredie Bratislava vydala napadnuté rozhodnutie na základe zdravotného stavu navrhovateľa, ktorý tu bol v čase jeho vydania. V dopĺňacom posudku bol vyhodnotený druhostupňovým posudkovým orgánom výsledok kontrolného MRI vyšetrenia, pričom druhostupňový posudkový lekár dospel k zhodnému záveru a určil opätovne mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 %.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľ v konaní nepredložil také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

Napadnuté rozhodnutie zodpovedá zákonu aj po formálnej stránke, pretože ako to vyplýva z jeho odôvodnenia, jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj odborný posudok o invalidite zo dňa 05. 12. 2011, ktorý obsahuje všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa posudzovania zdravotného stavu navrhovateľa, ktoré boli podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.