KSKE 5 Sd 70/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 70/2012

KS v Košiciach, dátum 02.10.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 70/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/70/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201150 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201150.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky H.Á. I. B. W. V. U. B. M. V. G. F. B. D. J. N. , trvale bytom D., C. Č.. XXX/X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o vdovskom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 20. 08. 2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 26. 07. 2012 č. XXX XXX XXX, ktorým jej bola podľa prísl. ust. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 04. 09. 2012 zastavená výplata starobného dôchodku.

Tunajší súd z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 25. 09. 2012 zistil, že táto vydala dňa 20. 09. 2012 podľa § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodnutie, ktorým zrušila napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXX zo dňa 26. 07. 2012 o zastavení výplaty starobného dôchodku a zároveň rozhodla o pokračovaní vo výplate vdovského dôchodku od 04. 09. 2012 v sume 245,-- eur mesačne, čím vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľky zo dňa 20. 08. 2012 v plnom rozsahu tak, ako to vyplýva aj z pripojeného cit. rozhodnutia. Proti uvedenému rozhodnutiu navrhovateľka opravný prostriedok v zákonnej lehote nepodala.

Podľa § 250o O. s. p. ak správny orgán, ktorého súd rozhodnutie preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené všetky podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania podľa ust. § 146 ods.1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.