KSKE 5 Sd 71/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/71/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201176 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201176.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa H. A. H. Z. M. V. T. E. T., K. B. V. Q.Š.Q. Z. V., A.Á.J. Č.. X, zast. advokátom JUDr. Milanom Križalkovičom, Hviezdoslavova 11, Spišská Nová Ves, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 13. júla 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 13.07.2012 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov i žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 26.06.2012 s tým, že podľa posudku Posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne so sídlom v Spišskej Novej Vsi zo dňa 26.06.2012 menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u neho určená v rozsahu 35%.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom, ktorý bližšie neodôvodnil, domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadal o opätovné prehodnotenie jeho celkového zdravotného stavu príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia sociálnej poisťovne nesúhlasiac s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie zo dňa 13. júla 2012 ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 09.08.2012 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 26.06.2012, pričom dôchodok žiadal priznať od 25.05.2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Spišskej Novej Vsi zo dňa 26.06.2012, menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím s prejavmi nervového a svalového dráždenia (cervikobrachiálny syndróm, lumbosakrálny syndróm) slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. e, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. U menovaného boli zistené aj iné poruchy hustoty a štruktúry kostí a nefropatia vyvolaná analgetikami. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 55-ročného posudzovaného, nevyučeného, pracujúceho v robotníckych profesiách, dlhodobo v starostlivosti ortopéda, neurológa i rehabilitačného lekára pre bolesti celej chrbtice - prevažne v driekovej a krčnej oblasti. Liečba bola v závislosti od intenzity ťažkostí - ambulantná. Cca 2 roky bol liečený prevažne neurológom pre polytopný vertebrogénny algický syndróm prevažne lumbálny s obmedzením hybnosti a recidívami obojstranného lumboischiadického syndrómu s prejavmi koreňového dráždenia. V objektívnom neurologickom náleze je prítomná mierna porucha funkcie lumbálnej krčnej oblasti chrbtice bez periférneho motorického deficitu, nižšie šľachovo okostnicové reflexy. Realizované vyšetrenia (RTg, CT vyšetrenie) dokumentujú diskogénnu etiológiu na podkalde degeneratívnych zmien. Posudzovaný je cca 3 roky liečený pre denzitometricky verifikovanú osteopéniu, súčasne je v sledovaní nefrológa pre v. s. analgetickú nefropatiu - funkčne 1. št. K/DOQI. Liečbou sú ochorenia stabilizované. Na základe doložených nálezov odborných vyšetrení rozhodujúcim zdravotným postihnutím je ochorenie chrbtice s miernym funkčným postihnutím, s ohľadom aj na pracovné zaradenie posúdený podľa kapitoly XV, odd. E, pol. 3, písm. b) s hornou hranicou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35%. Ostatné zdravotné postihnutia sú z posudkového hľadiska nezávažné, neodôvodňujú navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Prešove vo svojom posudku zo dňa 28.09.2012, podanom pre účely súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: bolesti chrbta - dorzalgia, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa na základe ním absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia (cervikobrach. syndróm, lubosakrálny syndróm) slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku, pričom toto postihnutie začlenil do kapitoly XV, odd. E, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. V záver posudku konštatoval, že ide o 55 ročného posudzovaného, nevyučeného, pracujúceho v robotníckych profesiách, dlhodobo v starostlivosti ortopéda, neurológa i rehabilitačného lekára pre bolesti celej chrbtice - prevažne v driekovej a krčnej oblasti. Liečba v závislosti od intenzity ťažkostí - ambulantná. Asi 2 roky je liečený prevažne neurológom pre polytopný vertebrogénny syndróm prevažne lumbálny s obmedzením hybnosti a recidívami obojstranného lumboischiadického syndrómu s prejavmi koreňového dráždenia. V objektívnom neurologickom náleze je prítomná mierna porucha funkcie lumbálnej a krčnej oblasti chrbtice bez periférneho motorického deficitu, nižšie šľachovo okostnicové reflexy. Realizované vyšetrenia (Rtg, CT) dokumentujú diskogénnu etiológiu na podklade degeneratívnych zmien. Posudzovaný je približne 3 roky liečený pre denzitometricky verifikovanú osteopéniu, súčasne je v sledovaní nefrológa pre v. s. analgetickú nefropatiu - funkčne 1. št. K/DOQI. Liečbou sú ochorenia stabilizované. Na základe doložených nálezov z odborných lekárskych vyšetrení rozhodujúcim zdravotným postihnutím je ochorenie chrbtice s miernym funkčným postihnutím. S ohľadom aj na pracovné zaradenie bol posúdený podľa kapitoly XV, odd. E, pol. 3, písm. b) s hornou hranicou percentuálneho rozpätia stanovenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t.j. 35%. Ostatné zdravotné postihnutia sú z posudkového hľadiska nezávažné, neodôvodňujú navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudková lekárka sa zhoduje s posudkom posudkovej lekárky SP pobočka Spišská Nová Ves. Miera poklesu ostáva nezmenená - 35%.

Právny zástupca navrhovateľa sa na pojednávanie, na ktoré bol riadne a včas predvolaný nedostavil, pričom svoju neprítomnosť vopred faxovým podaním doručeným súdu dňa

29.10.2012, doplneným písomným podaním, doručeným súdu dňa 02.11.2012 ospravedlnil s poukazom na náhle ochorenie odôvodňujúce práceneschopnosť, ktorú dokladoval preukazom o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveným dňa 29.10.2012. Zároveň uviedol, že navrhuje, aby súd vo veci konal a rozhodol v jeho neprítomnosti s tým, že jeho klient sa pojednávania osobne zúčastní a že jeho neprítomnosť s ním osobne prerokoval.

Navrhovateľ sa však na pojednávanie, na ktoré bol riadne a včas predvolaný taktiež nedostavil, pričom svoju neprítomnosť vopred neospravedlnil ani z vážneho dôvodu nepožiadal o jeho odročenie.

Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. pojednávanie vykonal v ich neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na svojom pôvodnom stanovisku, v zmysle ktorého navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť s poukazom na závery vo veci konajúcich posudkových orgánov, ktoré zhodne dospeli k záveru, že navrhovateľ nespĺňa podmienku invalidity, pretože miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zodpovedá 35%.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo

nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

U navrhovateľa ide o opakovanú žiadosť o invalidný dôchodok, pričom jeho prvá žiadosť, spísaná dňa 14.01.2011 s dátumom uplatnenia nároku 03.01.2011, bola zamietnutá rozhodnutím odporkyne zo dňa 02.02.2011 na základe posudku posudkového lekára sociálneho poistenia SP, pobočka Spišská Nová Ves zo dňa 14.01.2011, ktorým bola určená jeho miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pre rovnaké rozhodujúce zdravotné postihnutie ako v tomto prípade.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľa na základe objektívnych zistení odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľ v konaní nepredložil také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.