KSKE 5 Sd 74/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 74/2012

KS v Košiciach, dátum 19.10.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 74/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/74/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8012200330 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8012200330.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa I. Š. Č. J. M. H. Á. Y. Z., trvale bytom W. Č.. XX, N., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 27. 04. 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 26. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým mu táto podľa ust. § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok.

Podľa § 103 O. s. p. súd kedykoľvek za konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) . K podmienkam konania patrí tiež požiadavka, aby o tej istej veci neprebiehalo na súde iné konanie (§ 83 O. s. p.) Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 prvá veta O. s. p.) .

V predmetnej veci tunajší súd zistil, že na Krajskom súde v Košiciach už prebieha konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne č. XXX XXX XXXX zo dňa 26. 03. 2012, na základe opravného prostriedku navrhovateľa zo dňa 30. 03. 2012 pod spisovou značkou 3Sd/45/2012.

Preto súd o neskôr podanom návrhu navrhovateľa zo dňa 27. 04. 2012 zastavil (§ 83, § 103 a § 104 ods. 1 O. s. p.) .

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovení § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.