KSKE 5 Sd 75/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/75/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200929 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200929.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa H.. V. F. K. A. Š. V. S. O. C., trvale bytom Y. R. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, Ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 15. augusta 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 15. 08. 2011 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od dňa 27. 06. 2011 v sume 400,90 eura mesačne z dôvodu, že menovaný splnil všetky podmienky, ktoré pre priznanie invalidného dôchodku stanovuje citované zákonné ustanovenie. Invalidita bola navrhovateľovi priznaná od 27. 06. 2011, ako to vyplýva z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava zo dňa 04. 08. 2011 s tým, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená v rozsahu 60 %.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že pri určení miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť neboli vzaté do úvahy závery všetkých odborných lekárskych vyšetrení, ktoré absolvoval, najmä ortopedického zo dňa 26. 07. 2011 a zo dňa 02. 08. 2011. Nesúhlasil ani s určeným dátumom vzniku invalidity, ktorú žiadal priznať 3 roky spätne, ako to umožňuje platná právna úprava. K návrhu pripojil fotokópie odborných lekárskych nálezov, na ktoré poukazoval s tým, že v prípade potreby môže predložiť aj RTG vyšetrenia oboch kolien z roku 2008, RTG pravého kolena z roku 2011 a CD nahrávku vyšetrenia magnetickou rezonanciou zo dňa 30. 05. 2011.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 08. 11. 2011 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Navrhovateľovi bol na základe jeho žiadosti zo dňa 04. 08. 2011 priznaný invalidný dôchodok od 27. 06. 2011 v sume 400,90 eura, pretože tento splnil všetky podmienky, ktoré pre jeho priznanie stanovuje ustanovenie § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 04. 08. 2011, 13. 10. 2011 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 24. 10. 2011, vypracovaného pre účely odvolacieho konania, miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jeho zdravotný stav nie je

zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. O žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a tomuto sa nepodarilo jeho správnosť žiadnym spôsobom spochybniť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 02. 09. 2011 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 04. 08. 2011 a tento žiadal priznať od 04. 08. 2008.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Rožňave zo dňa 04. 08. 2011, menovaný je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval nestabilné pravé koleno s pretrvávajúcou instabilitou aj pri používaní ortéz, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole, V, odd. G, pol. 47, písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50%. Vzhľadom na závažnosť ďalších zdravotných postihnutí, a to degeneratívne zmeny pravého kolena, poškodenie mediálneho menisku pravého kolena, obmedzenie pohyblivosti ľavého kolena ľahkého stupňa pri degeneratívnych zmenách, degeneratívne zmeny ľavého kolena III. stupňa považoval za odôvodnené zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Posudkový lekár dospel k záveru, že posudzovaný má ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru a po skončení štúdia pracoval v školstve ako učiteľ telesnej výchovy. Je dlhodobo liečený pre postihnutie obidvoch kolien s postupným zhoršovaním zdravotného stavu. Predložené ortopedické vyšetrenia z roku 2008 však nesvedčia pre taký stupeň postihnutia, ktorý by odôvodňoval invaliditu. Rozhodujúcim nálezom, ktorý dokazuje závažnosť zdravotného stavu posudzovaného, je nález ortopedického oddelenia v Rožňave, kde bol menovaný hospitalizovaný od 27. 06. 2011 do 30. 06. 2011. Tento lekársky nález ako aj ďalšie nálezy po tejto hospitalizácii dokazujú, že ide už o ťažké postihnutie pohybového aparátu, kde rozhodujúcim ochorením je uvoľnenie väzivového aparátu pravého kolena, s nutnosťou používania ortéz, pre ktoré je odôvodnená 50 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Postihnutie druhého kolena ako i ďalšie ochorenia posudzovaného odôvodňujú 10 %-né navýšenie. Celková miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zodpovedá 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

K rovnakému záveru, pokiaľ ide o určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa i dátum vzniku jeho invalidity dospel aj druhostupňový posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Prešove vo svojom posudku podanom dňa 24. 10. 2011 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: nestabilné pravé koleno s pretrvávajúcou instabilitou aj pri používaní ortéz, degeneratívne zmeny pravého kolena, poškodenie mediálneho menisku pravého kolena, obmedzenie pohyblivosti ľavého kolena na hranici ľahkého stupňa pri degeneratívnych zmenách, degeneratívne zmeny ľavého kolena III. štádia. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár určil nestabilné pravé koleno s pretrvávajúcou instabilitou aj pri používaní ortéz, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. G, pol. 47, písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50%. Pre degeneratívne zmeny pravého kolena, poškodenie mediálneho menisku pravého kolena, obmedzenie pohyblivosti ľavého kolena ľahkého stupňa pri degeneratívnych zmenách, degeneratívne zmeny ľavého kolena III. stupňa aj on považoval za potrebné zvýšiť percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10% . Zo záveru tohto posudku vyplýva, že posudzovaný bol vyšetrený posudkovou lekárkou a bolo mu vysvetlené, že jeho rozhodujúcim ochorením je poškodenie pravého kolenného kĺbu, ktoré okrem degeneratívnych zmien, ktoré obmedzujú funkčne kĺb o polovicu rozsahu (flexia 70 stupňov) , je kolenom nestabilným s nutnosťou používania ortézy. Ľavý kolenný kĺb, v dôsledku degeneratívnych zmien je funkčne obmedzený na hranici ľahkého funkčného postihu (flexia do 90stupňov) , a z toho dôvodu,

je navýšenie o 10% správne. Posudzovaný vo svojom odvolaní dokumentuje skorší začiatok jeho zdravotných problémov so vznikom invalidity, avšak z dokumentácie vyplýva, že ortopedické vyšetrenie z roku 2008 nesvedčí o takom stupni funkčného postihnutia, ktoré by odôvodňovalo už invaliditu. Závažnosť zdravotného postihnutia dokumentuje prepúšťacia správa z ortopedického oddelenia v Rožňave z júna 2011, ktoré vyšetrenie spolu s ďalšími ortopedickými vyšetreniami svedčí už o ťažkom postihnutí pohybového aparátu, najmä pravého kolenného kĺbu s uvoľnením väzivového aparátu s nutnosťou ortézy. Posudok prvostupňového posudkového lekára je správny a preto nie je potrebné ho zmeniť.

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 29. 11. 2011 vyslovil svoj nesúhlas s dátumom vzniku invalidity i určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Podľa jeho názoru posudkové orgány nesprávne vyhodnotili odborné lekárske nálezy, nachádzajúce sa v jeho zdravotnej dokumentácii, pretože z nich nepochybne vyplýva, že gonartrózou kolien III. štádia v 3. stupni zo 4-stupňovej stupnice trpel už v roku 2008, preto už od uvedeného obdobia bolo potrebné invaliditu mu priznať. Jeho rozhodujúce zdravotné postihnutie malo byť začlenené pod položku 50 príslušnej kapitoly prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, pretože ide o obmedzenie pohybu v oboch kolenných kĺboch. Tomuto by zodpovedala miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 %, preto výsledná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť by u neho predstavovala 70 %.

Druhostupňový posudkový orgán odporkyne zotrval na svojom stanovisku aj po prehodnotení navrhovateľom v priebehu konania predložených odborných lekárskych nálezov z vyšetrení, ktorým sa podrobil v roku 2008, po jeho posúdení týmto posudkovým orgánom i po oboznámení sa s námietkami navrhovateľa vznesenými na pojednávaní dňa 29. 11. 2011, pokiaľ ide o dátum vzniku invalidity i určenú mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako to vyplýva z dopĺňacieho posudku, vyhotoveného dňa 03. 01. 2012. Uviedol, že zákon o sociálnom poistení v prílohe č. 4 určil posudzovanie veľkých kĺbov na dolných končatinách na základe funkčnej schopnosti kĺbu, preto na základe postupného obmedzenia pohybu v kolennom kĺbe až po jeho úplné stuhnutie (úplná nefunkčnosť) sa podľa stupňov obmedzenia určuje ľahký, stredne ťažký a ťažký stupeň obmedzenia. Napr. v prepúšťacej správe z ortopedického vyšetrenia v Šaci z roku 1997 mal popisované zmeny na chrupavke ľavého mediálneho kondylu stehnovej kosti III. a laterálneho kondylu II.-III. stupňa. Vtedy vola vykonaná artroskopia s vykonaním kyretáže - laváže, ale funkcia ľavého kolenného kĺbu bola v norme. Na základe popisu RTG oboch kolien z 3. 4. 2008 sa popisuje subchondrálna skleróza a okrajové kostné návalky, zahrotenie eminencií s miernym zúžením mediálnych častí kĺbových štrbín, pričom kostená štruktúra bola primeraná. Na pravom kolene bolo mierne zúženie aj femoropatelárneho skĺbenia. Práve zúženie kĺbovej štrbiny patrí k charakteristickému RTG nálezu pri osteoartróze kĺbov. Zúženie kĺbovej štrbiny spôsobuje úbytok chrupavky, tvorbu okrajových osteofytov, subchondrálnu sklerózu, utváranie dutín v kosti, nekrotické ložiská a úponové osifikácie. Posudzovaný z dôvodu postupujúcich zmien na kolenných kĺboch prechádzal bolestivými epizódami a aj vznikom iritačných výpotkov, ale podľa vyššie dokumentovaného popisu mierne zúženej kĺbovej štrbiny šlo len o ľahké funkčné obmedzenie oboch kolenných kĺbov. Posudkoví lekári pri hodnotení funkčnej schopnosti kolenného kĺbu vychádzajú z normálneho rozsahu pohybov v kolenných kĺboch do flexie 135 - 150 stupňov, pričom základné postavenie kolenného kĺbu je 0 /180 stupňov - dolná končatina vo vodorovnej polohe/. Ľahký stupeň obmedzenia funkcie sa prejaví redukciou pohybu o 1/3 (flexia 90-100 stupňov) . Podľa ortopedického vyšetrenia zo dňa 26. 07. 2011 je ľavé koleno posudzovaného obmedzené o 1/3 , t. j. ide o ľahký stupeň obmedzenia. Pravý kolenný kĺb podľa toho istého vyšetrenia vykoná flexiu do 70 stupňov (hranica medzi ľahkým a stredne ťažkým funkčným obmedzením) . Stredne ťažké funkčné obmedzenie je obmedzenie o 2/3 rozsahu, t.j. flexia 50-60 stupňov. Na základe vyššie dokumentovaného nemohol posudkový lekár hodnotiť stav podľa položky 50, keďže po funkčnej stránke nejde o ťažký stupeň funkčného postihnutia. Na základe presnejšej diagnostiky - artroskopického nálezu zo dňa 27. 06. 2011 bola u navrhovateľa potvrdená okrem popisovaných degeneratívnych zmien na pravom kolennom kĺbe aj stav po ruptúre (pretrhnutí) predného skríženého väzu pravého kolena, preto posudkový lekár hodnotil pravé koleno ako nestabilné koleno s pretrvávaním nestability aj pri používaní podporného aparátu (ortézy) a vzhľadom na výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v tejto položke určil, že poškodenie pravého kolenného kĺbu je rozhodujúcim ochorením (50 % horná hranica) už aj z pohľadu významnosti pre posudzovaného. Navýšenie z titulu ľahkého funkčného obmedzenia ľavého kolena pri degeneratívnych RTG zmenách III. stupňa, poškodenia mediálneho menisku, ako aj degeneratívnych

zmien pravého kolena je posudkovo správne, keďže celková miera poklesu schopnosti 60 % je rovnaká ako (teoreticky) pri ťažkom stupni funkčného obmedzenia oboch kolenných kĺbov, ktoré však podľa odborných vyšetrení t. č. nedokumentuje. Posudkovo najdôveryhodnejším materiálom je prepúšťacia správa, ktorá overila pomery pravého kolena artroskopicky a určuje u posudzovaného aktuálny diagnostický záver. Preto dátum vzniku invalidity od dátumu prijatia menovaného na ortopedické oddelenie považuje druhostupňový posudkový lekár za správny a nemení ho. Posudok posudkového lekára SP pobočka Rožňava zo dňa 04. 08. 2011, ako aj posudok SPÚ z 24. 10. 2011 je správny čo do miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, aj čo do dátumu vzniku invalidity. Posudzovaný podľa jeho vyjadrenia na B. Y. K. učí všetko, v ostatných rokoch nebol dočasne práceneschopný, preto môže pracovať na pôvodnom pracovisku, aj na skrátený úväzok pri vynechaní predmetu telesná výchova, alebo je schopný vykonávať iné zamestnanie bez nároku na dlhú chôdzu s využitím potenciálu získaného vzdelania.

Na pojednávaní dňa 07. 02. 2012, po oboznámení dopĺňacieho posudku druhostupňového posudkového lekára navrhovateľ uviedol, že i naďalej nesúhlasí s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pretože vychádzajúc z odborných lekárskych nálezov, najmä nálezu zo dňa 26. 07. 2011 z ortopedického vyšetrenia vyplýva, že u neho ide o pokročilú obojstrannú gonartrózu oboch dolných končatín a nielen jednej, ako sa to konštatuje posudkovým lekárom. Ďalej poukázal na to, že v odbornom lekárskom náleze zo dňa 02. 08. 2011 je uvedené, že ťažké degeneratívne zmeny sú aj na ľavej dolnej končatine, v dôsledku čoho bolo odporučené vykonať totálnu endoprotézu kolenného kĺbu. Z uvedeného vyplýva rozpor medzi odborným lekárskym nálezom, na ktorý poukázal, a záverom posudkového lekára, ktorý v dopĺňacom posudku konštatoval, že zmeny na ľavom kolene sú menej závažné a tieto len ovplyvňujú rozhodujúce zdravotné postihnutie a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v tejto súvislosti určenú. Pokiaľ ide o druhú zásadnú námietku obsiahnutú v podanom opravnom prostriedku, a síce námietku dátumu vzniku invalidity, navrhovateľ uviedol, že rovnako nesúhlasí so záverom dopĺňacieho posudku druhostupňového posudkového lekára, pretože tento posudkový lekár v rozpore so skutočnosťou konšatoval, že "ortopédom bol sledovaný už 15 rokov", aj keď v skutočnosti je v sledovaní ortopéda už od roku 1983, kedy pri odbornom lekárskom vyšetrení mu bola určená diagnóza - gonartróza a rozsiahle artrotické zmeny oboch kolien. Z uvedeného vyplýva, že už v tom čase zdravotné postihnutie oboch kolien bolo závažné a preto podľa jeho názoru, je dôvodné jeho tvrdenie, že invalidita u neho vznikla skôr, ako to bolo určené posudkovým lekárom. Preto žiada o jej priznanie tri roky spätne v zmysle platnej právnej úpravy. Uviedol, že odborný lekársky nález z 26. 08. 2011 konštatuje gonartrózu v 3. stupni, pričom výsledok RTG vyšetrenia kolien z 03. 04. 2008 dokumentuje už ťažké degeneratívne zmeny 3. stupňa. Vychádzajúc z uvedeného navrhovateľ preto trval na tom, aby jeho zdravotný stav bol dôkladne posúdený v súlade so závermi odborných lekárov, špecialistov a invalidita mu bola priznaná tri roky spätne od podania žiadosti. Pri určení miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť by mal byť jeho zdravotný stav posudzovaný v širšom kontexte, nesúhlasí ani s navrhnutou pracovnou rekomandáciou s prihliadnutím aj na jeho vek. Z odborných lekárskych nálezov vyplýva, že jeho zdravotné postihnutia majú i naďalej progredujúci charakter a preto podľa jeho názoru určená 50 %-ná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre rozhodujúce zdravotné postihnutie nie je primeraná. Vychádzajúc z týchto skutočností navrhovateľ požiadal o vypracovanie znaleckého posudku súdneho znalca v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie ortopédia a traumatológia, H.. J. E., ktorého znalecký posudok zo dňa 02. 02. 2012, zapísaný v znaleckom denníku pod č. 1/2012, predložil súdu na pojednávaní a žiadal, aby jeho závery boli podkladmi pre jeho rozhodovanie.

Druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom dopĺňacom posudku zo dňa 05. 06. 2012 vyjadril svoje stanovisko k námietkam navrhovateľa vzneseným na vyššie uvedenom pojednávaní, ako aj k predloženému znaleckému posudku. Opätovne zdôraznil, že medzi stupňom funkčného postihnutia a stupňom degeneratívnych zmien neplatí priama úmera, t.j. že ťažké degeneratívne zmeny neznamenajú automaticky ťažkú funkčnú poruchu (možnosť flexie 5-10 stupňov) . Zákonná úprava vychádza z funkčného postihnutia kolenných kĺbov. Posudkoví lekári nepochybujú o tom, že oba kolenné kĺby majú výrazné degeneratívne zmeny, vychádzali však z popisu funkčného vyšetrenia - ortopedický nález z 26. 07. 2011 (H.. F.) : funkčné obmedzenie ľavého kolena o jednu tretinu, t. j. flexia 90 stupňov (!) , čo je ešte ľahký stupeň funkčného obmedzenia. Pravý kolenný kĺb podľa toho istého ortopedického vyšetrenia vykoná flexiu (ohyb v kolene) do 70 stupňov (hranica medzi ľahkým a stredne ťažkým funkčným obmedzením (stredne ťažké funkčné obmedzenie je obmedzenie flexie o 2/3, t. j. možnosť ohybu o 50 až

60 stupňov) . Ťažký stupeň obmedzenia je keď je pohyblivosť do flexie (ohybu kolena) len 5 až 10 stupňov, táto nie je dokumentovaná v žiadnom odbornom náleze a ani v znaleckom posudku. Teoreticky, ak by posudkoví lekári vzali do úvahy predmetnú položku 50 písm. c) , v žiadnom prípade by sa nemohlo jednať o hornú hranicu rozpätia, a to na základe vyššie dokumentovaného funkčného postihu oboch kolien, ale aj na základe charakteru pracovných činností, získaného vzdelania. Na základe presnej diagnostiky pomerov v pravom kolennom kĺbe pomocou vykonaného artroskopického vyšetrenia z 27. 06. 2011 a dôkaze stavu po pretrhnutí skríženého väzu, vrátane vyššie dokumentovaných degeneratívnych zmien, posudkoví lekári zistili, že poškodenie pravého kolenného kĺbu je rozhodujúcim ochorením, nakoľko samotné jeho hodnotenie mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % (poškodenie nestabilitou a zároveň degeneratívnymi zmenami) je zhodné ako pri úplnom stuhnutí kolena (pozri pol. 46) , čo je veľmi priaznivé pre posudzovaného. Práve týmto hodnotením dosiahol celkovú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 %. Posudkový lekár uviedol, že nemôže súhlasiť s názorom súdneho znalca, že ťažko funkčne poškodené kĺby môže ešte navýšiť inou poruchou na tom istom kĺbe, nakoľko vo výsledku funkčnej neschopnosti je aj táto porucha obsiahnutá a podieľa sa na celkovej výslednej funkcii. Posudkoví lekári vychádzali z predložených odborných nálezov a z vyšetrenia posudzovaného. Znalecký posudok vychádza z odborných vyšetrení v dokumentácii, bez vlastného vyšetrenia a zameriava sa na posudzovanie podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z., s ktorým tento nesúhlasí. Druhostupňový posudkový lekár preto trvá na dátume vzniku invalidity od dátumu prijatia na ortopedické oddelenie v Rožňave, kde došlo k úplnému a presnému stanoveniu poškodenia pravého kolenného kĺbu, t. j. od 27. 06. 2011.

V priebehu pojednávania dňa 26. 06. 2012 navrhovateľ k oboznámenému dopĺňaciemu posudku uviedol, že s týmto nesúhlasí a zotrváva na všetkých doteraz učinených vyjadreniach a prednesoch. Poukázal na to, že pri ľavom kolene na základe výsledkov obsiahnutých v jeho zdravotnej dokumentácii je nález ešte závažnejší ako na pravom kolene, pričom Sociálna poisťovňa poškodenie týchto kolien nehodnotila rovnakým spôsobom a posudzovala ich podľa rôznych položiek. V danom prípade znalec aj ošetrujúci lekár dospeli k rovnakému záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím je u neho ťažké postihnutie oboch kolien, ktorému zodpovedá 70 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ide o 60 % za rozhodujúce zdravotné postihnutie, s navýšením o 10 %. Rovnako zotrval aj na svojom stanovisku, pokiaľ ide o určenie dátumu vzniku invalidity, pretože zastáva názor, že zákonnú podmienku pre priznanie invalidného dôchodku, z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, spĺňal už tri roky spätne pred podaním žiadosti. Preto žiadal invaliditu priznať od uvedeného dátumu. Okolnosti, týkajúce sa dlhodobosti nepriaznivého zdravotného stavu vyplývajú zo zdravotnej dokumentácie, ktorá bola predložená, tzn. z odborných lekárskych nálezov, ako aj zo zdravotnej dokumentácie, ktorá bola predložená, tzn. z odborných lekárskych nálezov, ako aj zo snímok z magnetickej rezonancie a RTG snímok.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na písomnom stanovisku, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle s poukazom na závery vo veci konajúcich posudkových orgánov, navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Dodala, že jediným orgánom, ktorému zákon zveruje právomoc posudzovať zdravotný stav na účely invalidity je posudkový lekár sociálneho poistenia, ktorý vo svojich posudkoch určil rozhodujúce zdravotné postihnutie a toto začlenil do prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, pričom svoje stanovisko náležitým spôsobom aj odôvodnil.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 73 ods. 2 zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 82 ods. 2 zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Podľa § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011, sa dôchodkové dávky v roku 2011 zvyšujú o 1,8 %.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom i súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov znižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Správne bol určený aj dátum vzniku invalidity, ako to vyplýva z jednotlivých posudkov. Druhostupňový posudkový lekár sa najmä v dopĺňacích posudkoch vysporiadal so všetkými námietkami navrhovateľa, vznesenými v priebehu konania a jeho závery korešpondujú s obsahom posudkového spisu a súd ich považuje za logické

Odporkyňa postupovala v súlade so zákonom aj pri výpočte výšky invalidného dôchodku, pričom zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia tak, ako to vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia navrhovateľa, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia. Tento bol následne zvýšený podľa cit. § 82 ods. 2 cit. zák. o sociálnom poistení. Uvedené navrhovateľom spochybnené ani nebolo.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa §250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Súd navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.