KSKE 5 Sd 77/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 77/2011

KS v Košiciach, dátum 27.05.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 77/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/77/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200972 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200972.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky H. L. C. G. H. J. C. P. Q. Y. , trvale bytom J. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Matejom Kukurom, advokátom, AK IURISTICO, s. r. o., so sídlom v Košiciach, Štefánikova č. 26, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o zastavení výplaty predčasného starobného dôchodku takto

r o z h o d o l :

O d k l a d á vykonateľnosť rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia Bratislava č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 28. 09. 2011, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o opravnom prostriedku navrhovateľky zo dňa 07. 11. 2011.

Konanie p r e r u š u j e do právoplatného skončenia konania Ústavného súdu SR o súlade ust. § 67 ods. 4 a 5 a § 293t zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s Ústavou SR.

o d ô v o d n e n i e :

V záhlaví výroku tohto uznesenia špecifikovanom rozhodnutím odporkyne bolo rozhodnuté, že navrhovateľke sa podľa § 293bt ods. 3 a § 112 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. a podľa čl. 1 písm. a) a b) a čl. 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, odo dňa 16. 11. 2011 zastavuje výplata predčasného starobného dôchodku.

Navrhovateľka sa písomnou žiadosťou zo dňa 27. 02. 2012, podanou na súde dňa 29. 02. 2012, domáhala, aby tunajší súd odložil vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia odporkyne, a to predovšetkým s poukazom na dôvody jej opravného prostriedku, ako aj na tú skutočnosť, že postup odporkyne, ako aj jej rozhodnutie môžu navrhovateľke spôsobiť neodstrániteľnú ujmu na jej základných ľudských právach, a síce práva na poberanie starobného dôchodku, ktorý je základným a pravidelným zdrojom jej peňažného príjmu.

V tejto súvislosti navrhovateľka poukázala aj na uznesenie Ústavného súdu SR č. PL. ÚS 96/2011-28 zo dňa 22. 06. 2011, ktorým tento prijal návrh skupiny poslancov na vyslovenie nesúladu ust. § 67 ods. 4 a 5 a § 293t zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s prísl. článkami Ústavy SR na ďalšie konanie, a ktorého rozhodnutie bude mať zásadný vplyv na postup a rozhodovanie odporkyne v predmetnej právnej veci.

Podľa § 250c O. s. p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma, .

Pri hodnotení žiadosti navrhovateľky na odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia správneho orgánu, dospel súd k záveru, že dôvody, uvedené navrhovateľkou v jej podaní zo dňa 27. 02. 2012 sú dostatočné na to, aby bolo možné vyvodiť záver, že neodkladným výkonom preskúmavaného rozhodnutia by jej hrozila ňou tvrdená závažná ujma.

K opodstatnenosti dôvodov opravného prostriedku navrhovateľky a zákonností preskúmavaného rozhodnutia, ako aj postupu správneho orgánu, ktorý mu predchádzal, zaujme súd stanovisko v konečnom rozhodnutí, vydanom po uskutočnení konania v súlade s platnou právnou úpravou.

Podľa § 109 ods. 2 písm. c) O. s. p. súd konanie môže prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Vzhľadom na skutočnosť, že na Ústavnom súde SR v súčasnosti prebieha konanie o vyslovenie nesúladu ust. § 67 ods. 4 a 5 a § 293t zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s prísl. článkami Ústavy SR, ktoré môže mať rozhodujúci význam pre rozhodnutie súdu, súd rozhodol v súlade s citovaným zákonným ustanovením tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

Odvolanie musí obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. údaj, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.