KSKE 5 Sd 81/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/81/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201065 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201065.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky O. X. U. Á. D. o v e , trvale bytom D. Z. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 24. októbra 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 24. 10. 2011 č. XXX XXX XXXX zamietla odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že táto nezískala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. g/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) . Navrhovateľka pred vznikom invalidity, t. j. pred dňom 17. 05. 2011, získala spolu 5307 dní, t. j. 14 rokov a 197 dní dôchodkového poistenia, čím nesplnila zákonnú podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že jej nebolo započítané obdobie od roku 2001 až do 2003, kedy poberala dávky sociálnej pomoci a zaopatrovací príspevok, o čom predložila aj doklady. Požiadala o opätovné prehodnotenie počtu rokov jej dôchodkového poistenia pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 01. 12. 2011 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že námietkam navrhovateľky nemožno vyhovieť, pretože poberanie dávok sociálnej pomoci a peňažného príspevku nie je podľa § 9 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov náhradnou dobou a preto tieto doby nie je možné započítať do doby poistenia. Započítať do doby poistenia je možné dobu starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu, čo v konaní o invalidný dôchodok nebolo preukázané.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 16. 11. 2011 nie j e dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou spísanou dňa 10. 10. 2011 a dôchodok žiadala priznať od 17. 5. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 10. 10. 2011 menovaná je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky tento posudkový lekár považoval rakovinu kŕčka maternice, ktoré postihnutie začlenil do kapitoly XIII, pod položku 4, písm. c/ prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 80 %. U navrhovateľky bola zistená rakovina krčka maternice, FIGO III B., panhysterektomia sec. Wertheim. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 46-ročnú posudzovanú, ktorá je liečená od roku 2011 pre karcinóm kŕčka maternice, po panhysterektómii 17. 05. 2011 absolvovala následne RAT a chemoterapiu do 02. 09. 2011. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola vzhľadom na uvedené stanovená v hornej hranici percentuálneho rozpätia (80 %) . Invalidita vznikla od 17. 05. 2011, t. j. od operácie a onkologickej liečby.

Ku dňu vzniku invalidity bola u navrhovateľky posúdená aj podmienka potrebnej doby dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, ktorá podľa § 72 ods. 1 písm. g/ citovaného zákona, keďže táto dosiahla vek nad 45 rokov, je najmenej 15 rokov. Táto bola zisťovaná z obdobia pred vznikom invalidity. Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že navrhovateľka ku dňu 17. 05. 2011, t. j. ku dňu vzniku invalidity bola dôchodkovo poistená celkom 5 307 dní, t. j. 14 rokov a 197 dní .

Z potvrdení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice zo dňa 04. 11. 2011, pripojených navrhovateľkou k návrhu vyplýva, že navrhovateľka zabezpečovala celodenné, osobné a riadne opatrovanie svojmu synovi O. X. v období od 01. 10. 2002 do 04. 05. 2009 a od 01. 05. 2010 do 31. 07. 2011, pričom v uvedených obdobiach jej bol vyplácaný aj peňažný príspevok na opatrovanie v zmysle v jednotlivých obdobiach platnej právnej úpravy.

Z potvrdení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice zo dňa 26. 08. 2011 vyplýva, v akom rozsahu a v ktorých mesiacoch rokov 2000 až 2003 boli navrhovateľke vyplácané dávky sociálnej pomoci.

V priebehu konania navrhovateľka súdu predložila aj posudok Okresného úradu Košice - okolie, Odboru sociálnych vecí, Útvaru posudkových činností zo dňa 06. 11. 2001 o priznaní miery funkčnej poruchy jej synovi O. X. v rozsahu 50 %, čím mu bol priznaný štatút občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému patrí preukaz ŤZP - S bez časového obmedzenia, ktorým zároveň bolo navrhnuté kompenzovať dôsledky jeho ťažkého zdravotného postihnutia vydaním preukazu ŤZP - S bez časového obmedzenia a poskytnutím opatrovateľskej služby. Pripojila aj odborné lekárske nálezy, dokumentujúce nepriaznivý zdravotný stav jej syna a jeho odkázanosť na celodenné opatrovanie.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 24. 01. 2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Uviedla, že doposiaľ nebola nikdy a nikým upovedomená o tom, že je potrebné požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu dieťaťa pre účely započítania náhradnej doby starostlivosti o dieťa ťažko zdravotne postihnuté, ktoré si vyžaduje náročnú a mimoriadnu starostlivosť, príslušný posudkový orgán Sociálnej poisťovne. Preto disponuje iba dokladmi, ktoré svedčia o ťažkom zdravotnom postihnutí dieťaťa v súvislosti s posúdením jeho zdravotného stavu pre účely zákona o sociálnej pomoci. Poukázala najmä na to, že z uvedených dokladov nepochybne vyplýva, že ide o dieťa zdravotne ťažko postihnuté a dôsledky jeho ťažkého postihnutia bolo navrhnuté kompenzovať peňažným príspevkom za opatrovanie, ktorý poberala v jednotlivých obdobiach, ako ich dokladovala a osobnou starostlivosťou o toto dieťa. V období roku 2001 - 2003 zabezpečovala osobnú starostlivosť dieťaťa a až v krátkej minulosti bolo dieťa hospitalizované v detskej psychiatrickej liečebni v Hrani a následne v Detskom diagnostickom ústave vo Veľkých Levároch. Išlo o obdobie od ktoré nespadá do namietaného obdobia.

Zástupkyňa odporkyne na základe zistených skutočností, z ktorých vyplýva, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na priznanie invalidného dôchodku navrhla, aby súd napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 cit. zákona a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 72 ods. 1 písm. g/ zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

Podľa § 72 ods. 2 zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

Podľa § 255 ods. 1 zákona za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak. Na hodnotenie náhradnej doby ako obdobia dôchodkového poistenia od 1. augusta 2006 sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej jedného roka zamestnania.

Podľa § 9 písm. e) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak zamestnanie trvalo aspoň rok započítava sa doňho ako náhradná doba aj doba, po ktorú sa rodič staral o dieťa do troch rokov veku alebo dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v zariadení pre takého deti s celoročným alebo týždenným pobytom; dieťaťom sa rozumie dieťa vlastné (osvojené) a dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Podľa § 14 ods. 9 písm. b/ zákona č. 274/1994 Z. z., účinného do 31. 12. 2003, štát platí poistné na dôchodkové zabezpečenie za osoby, ktoré sa osobne, celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do 6 rokov alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vo veku do 18 rokov, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, ak nie je umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoročným alebo týždenným pobytom a ak nie sú povinné platiť poistné podľa ods. 2 písm. a) až c) .

Podľa § 16 písm. a) č. 3 zákona č. 543/1990 Zb. Okresná správa sociálneho zabezpečenia posudkovou komisiou rozhoduje o tom, či je dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť na účely priznania príplatku k prídavkom na deti z nemocenského poistenia a rodičovského príspevku, ak o tomto príspevku nerozhodujú orgány sociálneho zabezpečenia.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní a takto zisteného skutkového stavu dospel súd k záveru, že i keď navrhovateľka splnila jednu z podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a síce stala sa invalidnou odo dňa 17. 05. 2011, nesplnila podmienku ďalšiu, pretože vzhľadom na svoj vek pred vznikom invalidity nezískala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (15 rokov) na nárok na tento dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. g) cit. zákona. Keďže všetky podmienky pre nárok na invalidný dôchodok stanovené v § 70 citovaného zákona musia byť splnené kumulatívne, nárok na priznanie invalidného dôchodku podľa citovanej právnej úpravy jej nevznikol. Odporkyňa pre účely posúdenia nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok zhodnotila všetku preukázanú započítateľnú

dobu dôchodkového poistenia, ako to vyplýva aj z osobného listu dôchodkového poistenia, tvoriaceho prílohu napadnutého rozsudku.

Obdobie vedenia v evidencii nezamestnaných od 01. 01. 2001 do 31. 07. 2001 a od 01. 10. 2001 do 31. 12. 2003 navrhovateľke nemohlo byť zhodnotené ako náhradná doba, pretože v tomto období jej nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti (§ 169c ods. 1 z. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zák. č. 446/2000 Zb.) . Doba evidovanej nezamestnanosti bez vyplácania podpory podľa osobitného predpisu pred 01. 01. 2001 v zmysle právnej úpravy, účinnej do 31. 12. 2000, navrhovateľke, ako to vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia, pre nárok na invalidný dôchodok ako náhradná doba zohľadnená bola.

V danom prípade nebolo možné akceptovať námietku navrhovateľky, týkajúcu sa nezapočítania obdobia rokov 2001 až 2003, počas ktorého poberala príspevok na opatrovanie svojho mal. syna O. X., nar. 22. 04. 1992, do obdobia dôchodkového poistenia, pretože toto obdobie by bolo možné ako náhradnú dobu v zmysle cit. § 9 písm. e) zák. č. 100/1988 Zb. zohľadniť za predpokladu preukázania dlhodobo ťažkého zdravotného postihnutia dieťaťa vo veku do 18 rokov, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť rozhodnutím posudkovej komisie príslušnej okresnej správy sociálneho zabezpečenia podľa cit. § 16 písm. a/ bod 3 z. č. 543/1990 Zb. Ako to vyplýva aj z vyjadrenia navrhovateľky v priebehu konania, takýto posudok vo vzťahu k mal. O. X. vypracovaný a odporkyni predložený nebol. Posudok Okresného úradu Košice - okolie, Odboru sociálnych vecí, Útvaru posudkových činností zo dňa 06. 11. 2001, ktorým bol mal. O. X. priznaný štatút občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému patrí preukaz ŤZP - S bez časového obmedzenia, ako aj navrhnutá kompenzácia dôsledkov jeho ťažkého zdravotného postihnutia vydaním preukazu ŤZP - S bez časového obmedzenia a poskytnutím opatrovateľskej služby je pre účely nároku na invalidný dôchodok navrhovateľky z uvedených dôvodov nepoužiteľný.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p., napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.