KSKE 5 Sd 82/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/82/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201089 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201089.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa H. J. H. G. P. H. Š. H. , bytom W. L., C. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 15. júla 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa15. júla 2011 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 04. 7. 2011 s tým, že menovaný podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava zo dňa 04. 07. 2011, nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho predstavuje 20 %.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že dôvodom podania žiadosti o invalidný dôchodok sú jeho zdravotné ťažkosti ako dôsledok nehody, ktorá sa mu stala v lese pred rokom. Cíti sa veľmi unavený, točí sa mu hlava, nevie ňou otáčať, pociťuje tiež vnútorný tras.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 04. 07. 2011 a tento žiadal priznať od 01. 02. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava zo dňa 04. 07. 2011 menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval stav po úraze hlavy s komóciou, subdurálnom hematóme a fissúre lebky v spánkovej oblasti vľavo, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. F, pod pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 %. U menovaného bola zistená aj porucha osobnosti a správania zavinené disfunkciou mozgu, iniciálne prvky organicity. Posudkový lekár konštatoval, že posudzovaný v auguste 2010 utrpel poranenie hlavy spadnutým konárom, došlo aj k bezvedomiu, bol potvrdený subdurálny hematóm s fissúrou lebky v spánkovej oblasti vľavo. Priebežne bol sledovaný na KKÚCH v Košiciach a potom na Traumatologickom oddelení v Rožňave. Priebežné vyšetrenia nepotvrdzovali progresiu nálezov, stav sa postupne stabilizoval. Následne bol sledovaný neurológom a psychiatrom. Doložené nálezy hodnotia stav, ktorý možno zaradiť do uvedenej kapitoly ako ľahkú poruchu mozgových funkcií po kraniocelebrálnom poranení. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje 20 %.

Posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Prešove vo svojom posudku podanom dňa 11. 06. 2012 pre účely súdneho konania, po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa za prítomnosti odborného lekára - psychiatra, na základe navrhovateľom absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom tento charakterizoval diagnostickým záverom: porucha osobnosti a správania zavinené dysfunkciou mozgu, ako stav po kraniocelebrálnom poranení so stredne ťažkou poruchou mozgových funkcií, bolestivé ochorenie chrbtice, stav po úraze hlavy s trepanáciou subdurálneho hematómu. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa tento posudkový lekár považoval taktiež stav po úraze hlavy s komóciou, subdurálnom hematóme a fissúre lebky v spánkovej oblasti vľavo, avšak toto postihnutie začlenil do kapitoly XV, odd. F, pod pol. 1, písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s tým, že mu zodpovedá miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. Vzhľadom na závažnosť ďalšieho zdravotného postihnutia, ktorým je stav po zlomenine tela stavca C5 bez účinku na statiku považoval za odôvodnené zvýšenie určenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 5 %. Zo záveru posudku vyplýva, že posudzovaný je 54-ročný muž so základným vzdelaním. V auguste 2010 utrpel zlomeninu kalvy s následným vytvorením subdurálneho hematómu, ktorý bol úspešne operačne zvládnutý. Po opakovaných kontrolných vyšetreniach mozgu a celkového neurologického klinického obrazu je nález bez patológie. Pri úraze bol zlomený aj piaty krčný stavec bez dislokácie, opakované nálezy MRI vyšetrenia postihnutého úseku nevykazujú t. č. patologické poškodenie na mieche, či miechových koreňov. Traumatologické vyšetrenie je ustálené, bez dynamiky. Posudzovaný v rámci liečby kraniocelebrálneho poranenia začal navštevovať psychiatra a psychológa, bol nastavený na liečbu nižšími dávkami nootropík a antidepresív. Počas opakovaných hospitalizácií sa vždy zdravotný stav rýchlo upravil. Odborní lekári majú ten názor, že v domácom prostredí lieky neužíva, resp. nie pravidelne. Aktuálnym zhodnotením psychiatrického nálezu je posudzovaný ľahko spomalený, ale dobre orientovaný, mierne depresívne ladený. Nejaví žiadne známky psychotického ochorenia ani suicidálnych tendencií. Známky organicity, zistené psychologickými testami a celková mentálna výbava odzrkadľujú celkovú sociokultúrnu zanedbanosť, organické poškodenie je v ľahkej až stredne ťažkej forme a je t. č. rozhodujúcom ochorením. Psychiatrický aktuálny nález potvrdila aj odborná lekárka pre psychiatriu, ktorá posudzovaného osobne vyšetrila. Preto tento posudkový lekár zmenil prvostupňový posudok posunutím rozhodujúceho zdravotného postihnutia už do stredne ťažkej formy mozgového postihnutia a zároveň navýšením miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 5 % pre subjektívne udávané ťažkosti zo strany krčnej chrbtice, aj pri normálnom neurologickom náleze a nezistenej myelopatii. Celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navrhovateľa teda zodpovedá 35 %-ám.

Účastníci konania sa na pojednávanie dňa 03. 07. 2012, na ktoré boli riadne a včas predvolaní, nedostavili, pričom navrhovateľ svoju neprítomnosť na pojednávaní vopred neospravedlnil, ani z vážnych dôvodov nepožiadal o jeho odročenia a zástupkyňa odporkyne svoju neprítomnosť na pojednávaní vopred telefonicky, ako to vyplýva z úradného záznamu zo dňa 03. 07. 2012, ospravedlnila a zároveň vyslovila svoj súhlas s prerokovaním veci a rozhodnutím v jej neprítomnosti. Preto súd

postupoval podľa § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. a pojednávanie vykonal v ich neprítomnosti.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom i súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov, najmä druhostupňového posudkového orgánu, neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľ v konaní nepredložil také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.