KSKE 5 Sd 84/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 84/2011

KS v Košiciach, dátum 23.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 84/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/84/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201111 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201111.1

Uznesenie V. súd v V., v právnej veci navrhovateľa R. Y. K. V. G. N. E. R. Č. Í. V. E. , trvale bytom Y., T.. U.. C. Č.. XX, M.. Č.. Ú.U. T.-XX/B-XX V.-L., F. Č.. X, proti odporkyni L. poisťovni, ústrediu F., Ul. XX. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 17. 08. 2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 15. 07. 2011 č. XXX XXX XXXX X, ktorým jej táto v zmysle § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 30. 06. 2011 s tým, že táto podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 30. 06. 2011, nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pred začatím pojednávania dňa 24. 01. 2012 navrhovateľ oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa 17. 08. 2011 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.