KSKE 5 Sd 85/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/85/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201129 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201129.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa J. X. a c i h , W. U. T. X., H.. P. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o zvýšenie starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 24. októbra 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 24. 10. 2011 č. XXXXXXX XXX odporkyňa podľa § 66 ods. 3 a 6 a § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšila starobný dôchodok navrhovateľa od 29. 09. 2011 na sumu 388,50 Eur mesačne.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že podnikal už od r. 2004, odkedy nemal zvýšený starobný dôchodok, o čo ani nežiadal, pričom tento mu bol zvýšený iba od roku 2006. Suma zvýšenia jeho starobného dôchodku sa mu zdá nízka. Požiadal o opätovné prehodnotenie splnenia podmienok pre zvýšenie jeho starobného dôchodku od r. 2004.

Odporkyňa vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 21. 12. 2011 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že navrhovateľ je poberateľom starobného dôchodku od 21. 09. 1996. Rozhodnutím č. XXXXXXX XXX zo dňa 22. 06. 2007 bola navrhovateľovi podľa § 261 ods. 3 písm. b) zákona v znení zákona č. 310/2006 Z. z. zvýšená suma starobného dôchodku od 01. 08. 2006 na sumu 9 265 Sk mesačne, od 01. 07. 2007 na sumu 9 845 Sk mesačne za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. 12. 2003 do 31. 07. 2006. Proti tomuto rozhodnutiu navrhovateľ nepodal opravný prostriedok a rozhodnutie č. XXXXXXX XXX zo dňa 22. 06. 2007 nadobudlo právoplatnosť. Navrhovateľ žiadosťou doručenou Sociálnej poisťovni dňa 06. 10. 2011 požiadal o prepočet dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia od 01. 08. 2006 do 28. 09. 2011 s platnosťou od 29. 09. 2011. Suma starobného dôchodku sa zvýšila za obdobie dôchodkového poistenia získaného počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.

V súlade s § 293l ods. 1 zákona v znení zákona č. 310/2006 Z. z. sa starobný dôchodok navrhovateľa zvyšuje za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. 07. 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9 zákona v znení neskorších predpisov. Zvýšenie starobného dôchodku je podľa § 66 ods. 3 zákona určené ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového

poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. Osobné mzdové body za zisťujú za každý kalendárny rok, počas ktorého bol navrhovateľ dôchodkovo poistený a súčasne poberal starobný dôchodok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie a všeobecného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2010 sa podľa § 66 ods. 8 zákona v znení neskorších predpisov rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za rok 2008. Všeobecný vymeriavací základ za rok 2009 sa podľa § 66 ods. 8 zákona v znení neskorších predpisov, tiež rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za rok 2008.

V období počas poberania starobného dôchodku navrhovateľ od 01. 08. 2006 do 31. 12. 2006, získal osobný vymeriavací základ 36 600.- Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 225 132.- Sk a osobný mzdový bod je 0,1626. Od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 92 700.- Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 241 752.- Sk a osobný mzdový bod je 0,3835. Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 97 200.- Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 261 384.- Sk a osobný mzdový bod je 0,3719. Od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 3 349.- Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 8 676,36 Eur a osobný mzdový bod je 0,3860. Od 01. 03. 2010 do 30. 04. 2010, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 639,16 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 8 676,36 Eur a osobný mzdový bod je 0,0737.

Súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku je 1,37777. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 01. 05. 2010 je podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 551/2009, ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2010 je 9,2246 Eur. Zvýšenie starobného dôchodku patriace za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku je 6,35436571 Eur mesačne a je určené ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov 0,68885 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty 9,2246 Eur.

K 28. 09. 2011 sa starobný dôchodok navrhovateľovi vyplácal v sume 385,20 Eur mesačne. Suma starobného dôchodku 391,60 Eur mesačne po zaokrúhlení je určená súčtom súm 385,20 Eur a 6,35436571 Eur.

Pretože navrhovateľ je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, suma starobného dôchodku sa ďalej podľa § 66 ods. 6 zákona v znení zákona č. 43/2004 Z. z. znižuje o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku, patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia. Počas poberania starobného dôchodku navrhovateľ získal 1 310 dní obdobia dôchodkového poistenia, vychádzajúc z čoho pomerná suma starobného dôchodku, pripadajúca na obdobie starobného dôchodkového sporenia, zodpovedá sume zvýšenia starobného dôchodku patriacej za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku. Pomerná suma starobného dôchodku pripadajúca na obdobie starobného dôchodkového sporenia preto predstavuje 6,35436571 Eur mesačne, polovica tejto sumy je 3,17718285 Eur mesačne. Suma starobného dôchodku 391,60 Eur mesačne sa preto znižuje o 3,17718285 Eur mesačne na 388, 50 Eur mesačne.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 28. 11. 2011 nie je dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ žiadosťou, doručenou odporkyni dňa 6. 10. 2011 požiadal o prepočet starobného dôchodku za obdobie od 1. 8. 2006 do 28. 9. 2011 s platnosťou od 29. 9. 2011.

Z citovaného spisu tiež vyplýva, že navrhovateľ sa stal poberateľom starobného dôchodku na základe rozhodnutia odporkyne zo dňa 17. 10. 1996 odo dňa 21. 9. 1996, pričom tento mu bol priznaný v sume 4 374.- Sk mesačne.

Rozhodnutím zo dňa 22. 6. 2007 bol jeho starobný dôchodok podľa § 261 ods. 3 písm. b/ zákona o sociálnom poistení od 1. 8. 2006 zvýšený na sumu 9 265.- Sk mesačne a podľa § 82 cit. zákona od 1. 7. 2007 na sumu 9 845.- Sk mesačne . K jeho zvýšeniu došlo za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. 12. 2003 do 31. 7. 2006 počas poberania tohto dôchodku, a to za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75% priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa dôchodok vymeral.

Z administratívneho spisu odporkyne tiež vyplýva, že v období počas poberania starobného dôchodku navrhovateľ od 01. 08. 2006 do 31. 12. 2006, získal osobný vymeriavací základ 36 600.-Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 225 132.-Sk a osobný mzdový bod je 0,1626.

Od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 92 700.-Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 241 752.-Sk a osobný mzdový bod je 0,3835.

Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 97 200.-Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 261 384.-Sk a osobný mzdový bod je 0,3719.

Od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 3 349.-Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 8 676,36 Eur a osobný mzdový bod je 0,3860.

Od 01. 03. 2010 do 30. 04. 2010, navrhovateľ získal osobný vymeriavací základ 639,16 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 8 676,36 Eur a osobný mzdový bod je 0,0737.

Súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku u navrhovateľa je 1,37777.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 01. 05. 2010 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 551/2009, ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2010, je 9,2246 Eur.

Navrhovateľ je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2006.

Navrhovateľ sa na pojednávanie dňa 07. 02. 2012, na ktoré bol riadne a včas predvolaný nedostavil, pričom svoju neprítomnosť vopred telefonicky dňa 25. 01. 2012 ospravedlnil a súhlasil s tým, aby súd pojednával a rozhodol vo veci bez jeho prítomnosti. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. pojednávanie vykonal v jeho neprítomnosti.

Zástupca odporkyne zotrval na písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 66 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Podľa § 66 ods. 6 zákona suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, sa zníži o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.

Podľa § 293l ods. 1 zákona v znení zákona č. 310/2006 Z. z. starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9.

Podľa § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011, sa dôchodkové dávky v roku 2011 zvyšujú o 1,8%.

Súd preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa splnenia podmienok pre zvýšenie starobného dôchodku navrhovateľa boli odporkyňou dôkladne vyhodnotené a na ich základe, suma starobného dôchodku navrhovateľa odo dňa 29. 09. 2011 bola určená správne vo výške 388,50 Eur mesačne a v súlade s platnou právnou úpravou.

Starobný dôchodok navrhovateľa bol zvýšený v súlade s jeho žiadosťou v zmysle citovaného § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. 07. 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9 zákona. K sume jeho starobného dôchodku vyplácaného ku dňu 28. 9. 2011 - 385,20 Eur bola pripočítaná suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku / 1,3777 : 2 = 0,68885 / a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu 1. 5. 2010 / 9,2246 Eur / Osobné mzdové body sa zisťovali osobitne za každý kalendárny rok, počas ktorého bol navrhovateľ dôchodkovo poistený a súčasne poberal starobný dôchodok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie a všeobecného vymeriavacieho základu tak, ako to už bolo vyššie uvedené. Zvýšenie starobného dôchodku patriace za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku je 6,35436571 Eur mesačne. K 28. 09. 2011 bol starobný dôchodok navrhovateľovi vyplácaný v sume 385,20 Eur mesačne. Suma starobného dôchodku 391,60 Eur mesačne po zaokrúhlení je určená súčtom súm 385,20 Eur a 6,35436571 Eur. Keďže navrhovateľ je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, postupovala odporkyňa v súlade s § 66 ods. 6 zákona v znení zákona č. 43/2004 Z. z., podľa ktorého, keďže navrhovateľ počas poberania starobného dôchodku získal 1 310 dní obdobia dôchodkového poistenia, bola suma jeho starobného dôchodku znížená o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku, pripadajúcej na obdobie starobného dôchodkového sporenia / 6,35436571 Eur mesačne /, t. j. o 3,17718285 Eur mesačne na sumu 388,50 Eur mesačne / 391,60 - 3,17718285 = 388,50 /.

Za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. 12. 2003 do 31. 7. 2006, t.j. navrhovateľom namietané obdobie, počas poberania starobného dôchodku už bolo rozhodnuté rozhodnutím zo dňa 22. 6. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

Vychádzajúc z uvedeného považoval súd námietku navrhovateľa vznesenú v podanom opravnom prostriedku za irelevantnú.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.