KSKE 5 Sp 15/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200784 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200784.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky C. J., V. L. Y. F., N.. W. Č.. XX, proti odporcovi Centru právnej pomoci, Kancelária Košice, ul. Moyzesova č. 18, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 22. 06. 2012 sp. z.: 1N 1770/12, ev. č.: 3067/12 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 22. júna 2012 sp. zn.: 1N 1770/12.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 22. 06. 2012 sp. zn.: 1N 1770/12, ev. č.: 3067/12 odporca podľa ustanovenia § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 8/2005 Z.z. (ďalej iba zákon o poskytovaní právnej pomoci) , nepriznal navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Z odôvodnenia tohto rozhodnutia odporcu vyplýva, že navrhovateľka v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, doručenej mu dňa 28. 05. 2010, požiadala o poskytnutie právnej pomoci v konaní na dovolacom súde v právnej veci o vypratanie bytu. Po preskúmaní splnenia zákonných podmienok odporcom, mal tento za preukázané, že vo veci, s ktorou sa žiadateľka na neho obrátila, nebola vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu, čím menovaná nesplnila jednu z troch kumulatívnych zákonných podmienok pre priznanie nároku na právnu pomoc. Vychádzajúc z uvedeného odporca nepovažoval za potrebné zaujať stanovisko k tomu, či žiadateľka spĺňa aj ďalšie zo zákonných podmienok, a to stav materiálnej núdze.

Odporca na základe údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci žiadateľky a priložených listinných dôkazov malo za preukázané, že menovaná nespĺňa podmienky na poskytnutie právnej pomoci v zmysle citovaných zákonných ustanovení, preto rozhodlo tak, ako je to uvedené vo výroku napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala zrušenia napadnutého rozhodnutia odporcu a vrátenia veci odporcovi na ďalšie konanie.

Nesúhlasila s napadnutým rozhodnutím, pretože odporca ešte pred začatím ich spolupráce jej vopred oznámil, že prípad je vopred prehratý, resp. že nebude úspešná z dôvodu, že prestala uhrádzať nájomné

za sociálny byt, v ktorom t. č. ešte býva spoločne s maloletými deťmi. Poukázala aj nato, že v tom čase ani nemohla platiť nájomné, lebo prišla o prácu. V súčasnosti znovu začala nájomné platiť, pretože si našla brigádu, ktorá jej to umožňuje. V závere uviedla, že z bytu sa odsťahovať nemôže, lebo nemá s deťmi kam ísť.

Odporca v písomnom vyjadrení zo dňa 31. 08. 2012 navrhol preskúmavané rozhodnutie zo dňa 22. 06. 2012 ako vecne správne potvrdiť.

Uviedol, že jednou z podmienok poskytnutia právnej pomoci Centrom právnej pomoci je, že sa nejedná o zrejmú bezúspešnosť sporu podľa ust. § 8 cit. zákona. Pri rozhodovaní o nároku na právnu pomoc posudzuje centrum aj otázku materiálnej núdze žiadateľa a hodnoty sporu. Úspešným žiadateľom v konaní o priznanie nároku na právnu pomoc môže byť len ten, kto súčasne preukáže splnenie všetkých troch zákonných podmienok.

Na základe predložených rozhodnutí a iných písomností navrhovateľky, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu odporcu a boli podkladmi na vydanie napádaného rozhodnutia bolo preukázané, že táto nespĺňa zákonom stanovenú podmienku, t. j. že je vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu s poukazom na ust. § 236 ods. 1,2, § 237 a § 241 ods. 1 O.s.p. Navrhovateľka neuviedla žiadne nové relevantné skutočnosti zakladajúce prípadnú dôvodnosť dovolania, a to ani v podaní označenom ako dovolanie zo dňa 11. 07. 2012 - uviedla iba dôvody namietané v konaní pred súdom prvého stupňa a odvolacím súdom. Navrhovateľke skončil nájomný pomer k bytu na R. Č.. X Y. F., ktorý bol uzavretý na dobu určitú, uplynutím dňa 21. 08. 2008. Na základe podanej žaloby žalobcu Bytového podniku mesta Košice s.r.o. v právnej veci o vypratanie bytu v konaní vedenom pred Okresným súdom Košice I č. k.: 37C/176/2008-44 a následne pred Krajským súdom v Košiciach č. k.: 11Co/54/2010, konajúci súd rozhodol tak, že menovanej uložil povinnosť vypratať predmetný byt. Rozsudok Krajského súdu č. k.: 11 Co/54/2010 nadobudol právoplatnosť dňa 20. 04. 2011 a vykonateľnosť dňa 12. 05. 2011. S dôrazom na vyššie uvedené, navrhovateľka nesplnila podmienku, t. j. že je vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu,

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporcu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 11. 07. 2012 nie je dôvodný.

Účastníci konania boli súdom vyzvaní na písomné vyjadrenie súhlasu s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a zároveň riadne písomne poučení o následkoch nevyjadrenia sa, a keďže títo zhodne uviedli, že súhlasia s prejednaním veci bez nariadenia súdneho pojednávania (§ 250f ods.2 O.s.p.) , postupoval súd podľa § 250f ods.1 O.s.p. a vo veci rozhodol bez pojednávania s tým, že tento postup nie je v rozpore s verejným záujmom.

Z administratívneho spisu odporcu súd zistil, že navrhovateľka požiadala odporcu o poskytnutie právnej pomoci žiadosťou zo dňa 28. 05. 2012 vo veci podaného dovolania v konaní o vypratanie bytu, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 37C/176/2008 . V tejto žiadosti v časti opis okolnosti sporu navrhovateľka uviedla, že vychováva sama dve deti. Predmetný byt, ktorý má opustiť si platí, spláca si dlh podľa súdneho rozhodnutí, napriek tomu, že sa zadĺžila. Predmetný byt nemôže opustiť, nakoľko sa nemôže presúvať zo svojimi deťmi. Dcéra je epileptička a syn je prieduškár. S takými deťmi nemôže putovať z miesta na miesto.

Rozsudkom Okresného súdu Košice I č. k.: 37C/176/2008-44 zo dňa 26. 06. 2009, v právnej veci žalobcu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., proti žalovanej C. J. - žiadateľke, v konaní o vypratanie bytu, bola žalovanej uložená povinnosť vypratať byt Č.. XX, nachádzajúci sa na R. N. Č.. X, pozostávajúci z jednej izby, kuchyne a príslušenstva do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi bola priznaná náhrada trov konania vo výške 99,50 eur. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo neoprávnené užívanie predmetného bytu navrhovateľkou po tom, čo uplynula určitá doba, na ktorú bol dohodnutý nájom / § 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka/, pričom v danom prípade súd nevzhliadol dôvod na priznanie bytovej náhrady

v zmysle platnej právnej úpravy. Uzavretie mediačnej dohody účastníkmi konania o úhrade dlžného nájomného a nepriaznivú sociálnu situáciu navrhovateľky považoval súd vychádzajúc z uvedeného za skutočnosti bez vplyvu na rozhodnutie v merite veci.

Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 16. 03. 2011, č. k. : 11 Co/54/2010-77, rozhodol o odvolaní navrhovateľky proti uvedenému rozsudku okresného súdu, pričom tento napadnutý rozsudok prvostupňového súdu vo výroku o povinnosti žalovanej vypratať byt bez nároku na poskytnutie bytovej náhrady potvrdil. V časti o náhrade trov konania žalobcovi odvolací súd zmenil výrok súdu prvého stupňa a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal s poukazom na ust. § 150 O.s.p. Rozsudok nadobudol právoplatnosť vo výroku o povinnosti vypratať byt žalovanou dňa 20. 04. 2011 a stal sa vykonateľným dňa 12. 05. 2011.

Proti citovanému rozsudku Krajského súdu v Košiciach podala žiadateľka dňa 05. 05. 2011 na Okresnom súde Košice I podanie označené ako dovolanie, určené Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Jeho dôvody korešpondujú s dôvodmi podaného odvolania a sú založené na tom, že navrhovateľka nájomné za užívanie bytu spočiatku riadne platila, avšak následne sa dostala do nepriaznivej finančnej situácie, v dôsledku čoho jej vznikol dlh na nájomnom za obdobie asi jedného rok. Priznala, že je to jej chyba a snaží sa to napraviť. Uviedla, že je to jediné miesto, kde s deťmi môže byť.

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov tento zákon sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len "vnútroštátne spory") .

Podľa § 4 ods. 1 písm. i) zákona na účely tohto zákona je materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Podľa § 6 ods.1 citovaného zákona fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak :

a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa § 6 ods. 2 citovaného zákona podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) a b) musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci bez finančnej účasti.

Podľa § 6a ods. 1 zákona ak príjem fyzickej osoby presahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom alebo centrom pri splnení podmienky finančnej účasti vo výške 20% trov právneho

zastúpenia podľa osobitného predpisu; splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) tým nie je dotknuté. Ustanovenie § 6 ods. 2 sa použije primerane.

Podľa § 8 zákona pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

Súd preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľky napadnuté rozhodnutie odporkyne ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu dospel k záveru, že postup odporcu pri vydaní tohto rozhodnutia bol v súlade s platnou právnou úpravou. Odporca dostatočne zistil skutkový stav veci a na jeho základe vyvodil aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní, vyhodnotiac vykonané dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti súd konštatuje, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo zákonom stanovených podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci - zrejmú bezúspešnosť sporu, pretože v priebehu konania nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali odôvodnenosť ňou podaného dovolania v predmetnej veci vypratania bytu. Z podkladov a písomností doložených navrhovateľkou vyplýva, že táto ani neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by zakladali dôvodnosť jej dovolania s poukazom na ust. § 236 a nasl. O.s.p. Svoje dovolanie opierala o dôvody, ktoré namietala už v konaní pred súdom prvého stupňa aj odvolacím súdom. S namietanými skutočnosťami sa oba súdy náležite vysporiadali v odôvodnení svojich rozhodnutí, pričom skutočnosti uvádzané navrhovateľkou nie je možné podriadiť pod žiadny zákonný dôvod pre podanie dovolania. Odvolací súd možnosť dovolania proti jeho potvrdzujúcemu rozsudku v zmysle § 238 ods. 3 O.s.p. nepripustil, pretože v danom prípade nejde o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu,. Dôvody pre podanie dovolania špecifikované v § 237 O.s.p. navrhovateľka neuviedla.

Vyššie uvedené skutočnosti považuje súd za dostatočné pre konštatovanie nevylúčenia zrejmej bezúspešnosti sporu v zmysle cit. § 8 zákona o poskytovaní právnej pomoci. Preto odporca postupoval správne a v súlade so zákonom, ak navrhovateľke nárok na poskytovanie právnej pomoci s prihliadnutím aj na jeho účel nepriznal.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods.2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporcu ako zákonné potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods.1 O.s.p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola. Odporcovi podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.