KSKE 5 Sp 18/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/18/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200819 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200819.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou v právnej veci navrhovateľa O. T. H. r N. n a , X. XX K. G., T. O., W., zast. advokátskou kanceláriou Illeš, Šimčák, Brostl, s.r.o. Košice, Kováčska č.6, proti odporkyni Správe katastra Košice, Južná trieda č. 82, za účasti H. K., X. W., Š. Č.. X, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 07.07.2011 č.k.: V 4609/2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 07.07.2011 č.k.: V4609/2011.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

Účastníčke H. K. náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

Navrhovateľ je p o v i n n ý zaplatiť na účet Krajského súdu v Košiciach súdny poplatok v sume 33.- Eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 07.07.2011 č.k.: V 4609/2011 odporkyňa podľa § 31 ods.3 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len katastrálny zákon ) zamietla návrh na vklad dohody o zriadení predkupného práva zo dňa 03.06.2011 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v W.. Ú.. V., zapísanej na I. Č.. XXXXX ako byt č. 48 na 9. poschodí bytového domu U..Č.. XXXX P. Ko B. Š. D.. Č.. X a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parcely registra S. W. Č.. XXXX/XX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 479 m2 vo veľkosti 1974/100 000, uzavretej medzi účastníčkou H. K. vlastníčkou predmetného bytu a navrhovateľom ako účastníkmi predmetnej zmluvy. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporkyňa konštatovala neplatnosť predmetnej dohody o zriadení predkupného práva zo dňa 03.06.2011 s poukazom na znenie ustanovenia § 602 ods.1 a § 604 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník - OZ) z dôvodu, že táto nebola uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim. Poukázala na to, že v zmysle uvedeného predkupné právo je vedľajším dojednaním ku kúpnej zmluve, na základe ktorého si predávajúci vyhradzuje, že ak by kupujúci chcel niekedy v budúcnosti vec predať, vznikne mu povinnosť ponúknuť vec najprv predávajúcemu. Právna úprava predkupného práva sa výslovne viaže na predaj veci, t.j. na kúpnu zmluvu. Účastníkmi dohody o predkupnom práve sú oprávnený ( predávajúci ) a zaviazaný ( kupujúci ) , pričom platná právna úprava upravuje predkupné právo ako právo výlučne sa viažuce na osobu oprávneného, t.j. predávajúceho. Tento nie je oprávnený toto právo previesť na iného v zmysle § 604 Občianskeho zákonníka. Povinná z predkupného práva H. K.Á. predmetný byt nadobudla na základe zmluvy o prevode vlastníctva družstevného bytu zo dňa 15.02.1994 od Územného bytového družstva Košice, Kuzmányho.

Keďže oprávnený z predkupného práva nie je predávajúcou osobou v zmluve, v zmysle citovaných ustanovení nebolo možné dohodu o zriadení predkupného práva akceptovať ako vkladu schopnú listinu.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 11.08.2011 sa navrhovateľ domáhal povolenia vkladu predkupného práva v zmysle predmetnej zmluvy nestotožnujúc sa s právnym názorom odporkyne obsiahnutým v napadnutom rozhodnutí o neplatnosti dohody o zriadení predkupného práva uzavretej medzi inými subjektmi ako je predávajúci a kupujúci. Tento názor považuje za formalistický, ktorý nemá oporu v právnej úprave a v princípoch súkromného práva. S poukazom na ustanovenie § 491 ods.1,2 OZ konštatoval, že dohodou o zriadení predkupného práva môže aktuálny vlastník nehnuteľností uzavrieť s ktorýmkoľvek subjektom podľa jeho voľby a bez toho, aby s ním súčasne uzavieral kúpnu zmluvu, pričom na takúto dohodu sa budú potom vzťahovať ustanovenia § 602 a nasl. OZ. Jediným obmedzením pre takýto postup by mohlo byť pravidlo uvedené v § 51 OZ, v zmysle ktorého nepomenovaná zmluva nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona. Podľa názoru navrhovateľa dohoda o zriadení predkupného práva uzavretá mimo kúpnej zmluvy v danom prípade, ale ani vo všeobecnosti neodporuje obsahu ani účelu zákona. Do pozornosti súdu dal komentár k českému Občianskemu zákonníku autorov Jiřího Švestku, Jřího Spáčila, Marty Škárovej a Milana Hulmáka a kol. k § 602, identického v tejto časti so slovenským Občianskym zákonníkom, podľa ktorého predkupné právo môže byť dojednané samostatnou zmluvou bez toho, aby sa muselo jednať o vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, t.j. predkupné právo nemusí mať len povahu vedľajšieho dojednania ku kúpnej zmluve.

V písomnom vyjadrení zo dňa 14.09.2011 odporkyňa zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí navrhla toto rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť. Zotrvala na svojom právnom názore, že v danom prípade nebolo možné vyhovieť návrhu účastníkov predmetnej zmluvy na jej vklad do katastra nehnuteľností, pretože títo neboli v pozícii predávajúceho a kupujúceho, resp. iných scudziteľov, čo by ich v zmysle § 602 a 604 OZ oprávňovalo uzavrieť dohodu o zriadení predkupného práva.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa dôvodný nie je.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne súd zistil, že dňa 07.06.2011 bol odporkyni doručený návrh na vklad predkupného práva do katastra nehnuteľností zo dňa 03.06.2011 podaný navrhovateľom a účastníčkou H. K. na základe dohody o zriadení predkupného práva uzavretej medzi menovanými dňa 03.06.2011.

Z obsahu dohody o zriadení predkupného práva uzavretej medzi účastníčkou H. K. a navrhovateľom O. T. dňa 03.06.2011 vyplýva, že predmetom uvedenej zmluvy je byt č. XX nachádzajúci sa na 9. poschodí stavby - obytného domu Š. X, U..Č.. XXXX postaveného na parcele registra S. Č.. XXXX/XX č. vchodu 2, zapísaného na I. Č.. XXXXX vedenom pre Okres Košice I, obec Košice Staré mesto, W.. Ú.. V. a podiel na spoločných častiach a spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 1974/100 000. Na základe uvedenej zmluvy účastníčka H. K. v prospech navrhovateľa bezodplatne zriadila predkupné právo k predmetnému bytu.

Z listu vlastníctva Č.. XXXXX W.. Ú.. V. vyplýva, že účastníčka H. K. nadobudla predmetnú nehnuteľnosť titulom zmluvy o prevode bytu zo dňa 17.03.1994 pod č. V 577/94.

Súd vo veci rozhodol bez nariadenia pojednávania v súlade s § 250f O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p., keďže pre takýto postup súdu boli splnené zákonné podmienky.

Podľa § 31 ods.1 kat. zákona správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo

nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

V zmysle ods.3 cit. zákonného ustanovenia ak sú podmienky na vklad splnené správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Podľa § 602 ods.1 OZ kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo. Také právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom.

Podľa § 603 ods.1 až 3 OZ predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na predaj. Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi. Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj alebo mu zostane predkupné právo zachované.

Podľa § 51 OZ účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená. Zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona.

Podľa § 491 ods.1,2 OZ záväzky vznikajú najmä zo zmlúv týmto zákonom výslovne upravených; môžu však vznikať aj z iných zmlúv v zákone neupravených (§ 51) a zo zmiešaných zmlúv obsahujúcich prvky rôznych zmlúv. Na záväzky vznikajúce zo zmlúv v zákone neupravených treba použiť ustanovenia zákona, ktoré upravujú záväzky im najbližšie, pokiaľ samotná zmluva neurčuje inak.

V konaní medzi účastníkmi bola spornou otázka, či predkupné právo možno zriadiť ako vecne právo k nehnuteľnosti samostatnou zmluvou bez toho, aby sa muselo jednať o vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, resp. v súvislosti so scudzením nehnuteľnosti.

Zákonodarca v ustanovení § 602 ods.1,2 OZ ustanovuje právne podmienky vzniku predkupného práva a súčasne práva a povinnosti z neho plynúce tak, že predkupné právo predávajúceho a povinnosť kupujúceho ponúknuť vec na predaj sú právami a povinnosťami vznikajúcimi na základe vedľajšieho dojednania pri kúpnej zmluve, týmto vedľajším dojednaním sa medzi predávajúcim a kupujúcim zakladá osobitný právny vzťah, ktorý sa odlišuje od ostatného obsahu právneho vzťahu, ktorý bežne vyplýva z kúpnej zmluvy a súčasne, že predkupné právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom, pričom pod iným scudzením veci než predajom je potrebné rozumieť všetky spôsoby scudzenia, ktoré predajom nie sú, napr. scudzenie darovaním, výmenou a pod.

Ustanovenie § 603 OZ upravuje kto má povinnosť korešpondujúcu s predkupným právom a aké sú následky porušenia predkupného práva, práva a povinnosti vyplývajúce z predkupného práva ako aj následky z jeho porušenia, ktoré nastanú za splnenia zákonných podmienok, na základe ktorých predkupné právo vzniklo, v zmysle právnej úpravy ustanovujúcej vznik tohto práva (§ 602 ods.1,2 OZ) . Na základe logického výkladu práva právnu úpravu stanovenú v § 603 je možné aplikovať len v súvislosti s aplikáciou § 602, ktorý predpokladá vznik predkupného práva len v súvislosti so scudzením veci. Preto aj zriadenie predkupného práva ako vecného práva je potrebné vykladať tak, že je možné podľa citovaného zákonného ustanovenia zriadiť predkupné právo k nehnuteľnosti len za splnenia zákonných podmienok ustanovených v § 602 ods.1 OZ.

Pokiaľ teda účastníci predloženej dohody o zriadení predkupného práva uzavreli túto dohodu ako samostatnú zmluvu bez ďalšieho, boli oprávnení takýto záväzok dojednať a práva a povinnosti, ako aj následky z neho plynúce je potrebné posudzovať s obsahom práv a povinností ustanovených v §

603 Občianskeho zákonníka. Samotný záväzok účastníkov tejto zmluvy však môže mať len záväzkovo právny vzťah, ktorý nemá vecno-právny charakter a platí iba medzi zmluvnými stranami a nezaväzuje tretie osoby.

Súd sa stotožňuje s tvrdením navrhovateľa, že predkupné právo možno dojednať aj samostatnou zmluvou, avšak nie je možné súhlasiť s tvrdením, že dojednanie predkupného práva je možné bez ohľadu na to, či sa vec scudzuje alebo nie, pretože zákonnou podmienkou vzniku predkupného práva stanovenou v § 602 ods.1,2 OZ je scudzenie veci, pričom nemusí ísť len o prípad predaja veci. Pokiaľ aj účastníci takúto zmluvu uzatvoria na základe zásad zmluvnej voľnosti, nemusí ísť o neplatný záväzok, avšak charakter tohto ich záväzku je vždy iba obligačný, ktorý zaväzuje len zmluvné strany. Preto sa súd nemohol stotožniť s tvrdeniami navrhovateľa a tieto akceptovať. Právne názory uvedené v komentároch, na ktoré poukazoval navrhovateľ nie sú právne záväzné. Súd sa nemohol stotožniť s námietkami navrhovateľa v tejto súvislosti, pretože tieto boli zamerané iba na to, že zmluvu o predkupnom práve je možné medzi účastníkmi uzavrieť aj samostatnou zmluvou z čoho vyvodil záver, že zmluvu o predkupnom práve je možné uzavrieť akoukoľvek zmluvou bez ohľadu na to, či sa dotýka scudzenia veci alebo nie a takúto zmluvu je potrebné považovať za vkladu schopnú.

Správa katastra ako orgán štátnej správy na úseku katastra v zmysle článku 2 ods.2 Ústavy SR môže konať iba na základe Ústavy SR v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, a preto bolo jej povinnosťou v danej veci posudzovať zmluvu o zriadení predkupného práva podľa OZ, ktorý v § 602 ods.1,2 predpokladá vznik predkupného práva so scudzením veci a právnu úpravu stanovenú v § 603 ods.2 posudzovať v logických súvislostiach s právnou úpravou uvedenou v § 602. Ak účastníci v predloženej dohode o zriadení predkupného práva uzavreli záväzok, ktorým sa vlastníčka predmetných nehnuteľností zaviazala ponúknuť navrhovateľovi predmetné nehnuteľnosti na predaj ak ich bude chcieť predať, správny orgán správne posúdil ich záväzok ako obligačný, ktorý nemá charakter vecno-právneho záväzku, a preto postupoval v súlade s platnou právnou úpravou, keď návrh na vklad zamietol. V danom prípade zmluva predložená na vklad nespĺňa zákonné náležitosti v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, keďže listina obsahujúca zmluvný záväzok týkajúca sa predkupného práva v danej veci, nie je vkladu schopnou listinou v zmysle § 31 ods.1 kat. zákona.

Administratívne konanie o vklad práv viažucich sa k nehnuteľnosti nie je možné posudzovať v zmysle kritérií civilného konania o určenie platnosti právneho úkonu, predmetom ktorého je nehnuteľnosť, pretože správa katastra koná a rozhoduje podľa článku 2 ods.2 Ústavy SR len v rámci kompetencií zákonom jej zverenej, a preto platnosť zriadenia práva viažuceho sa k nehnuteľnosti na základe právneho úkonu posudzuje podľa katastrálneho zákona, v danom prípade v spojení s Občianskym zákonníkom, t.j. s právnou úpravou, ktorá sa na predmetný právny úkon vzťahuje.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods.2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie ako zákonné potvrdil.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods.1 s použitím § 250l ods.2 O.s.p., v zmysle ktorého navrhovateľovi právo na ich náhradu nepriznal, pretože v konaní nebol úspešný a účastníčke H. K. nepriznal ich náhradu, pretože v konaní jej žiadne preukázateľné trovy nevznikli.

Navrhovateľa, ktorý podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný, súd podľa § 2 ods. 4, § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov zaviazal na úhradu súdneho poplatku v sume 33.- Eur za konanie o opravnom prostriedku podľa položky 10 písm. b) sadzobníka súdnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.