KSKE 5 Sp 21/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/21/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234270 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234270.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou v právnej veci navrhovateľa Š. L. e F. B. s a , bytom E. U. G. Č.. XXX, proti odporkyni Obci Michaľany, Hlavná č. 108, zast. advokátom JUDr. Jozefom Širotníkom, AK Trebišov, M.R.Štefánika 3197/32, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 17.08.2009 sp.zn. 1217/8/2009 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 17.08.2009 sp.zn. 1217/8/2009 a vec jej v r a c i a na ďalšie konanie.

Navrhovateľovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporkyne zo dňa 17.08.2009 bola žalobcovi ako fyzickej osobe - podnikateľovi podľa § 12 ods.1 zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zmien a doplnkov uložená pokuta vo výške 665,- eur z dôvodu porušenia § 2 ods.1 písm. a/ bod 1 a bod 4 citovaného zákona, ku ktorému došlo dňa 25.04.2009 tým, že sa predávali alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov počas verejného kultúrneho podujatia.

Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že dňa 25.04.2009 bolo hliadkou OO PZ Michaľany zistené, že fyzická osoba podnikateľ - navrhovateľ porušuje citované zákonné ustanovenia tým, že počas verejného kultúrneho podujatia umožnil viacerým osobám podávanie alkoholických nápojov (tvrdého alkoholu) s výnimkou piva a vína v bare G. H. O. G.. Na základe vykonaného dokazovania, po oboznámení sa s obsahom protokolov o zistených porušeniach, s výsluchom viacerých účastníkov konania a obhliadky na mieste samom správny orgán zistil, že navrhovateľ nerešpektoval citované zákonné ustanovenia, za čo mu v súlade s § 12 ods.1 cit. zákona uložil pokutu v už uvedenej výške majúc za dostatočne preukázané, že hrubým spôsobom porušoval citovaný zákon. Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadal najmä na závažnosť konania, ktorá spočíva v nebezpečenstve napodobovania tohto protiprávneho stavu aj u iných subjektov v katastrálnom území obce, prihliadal tiež na dobu trvania a následky protiprávneho konania, keď mal zistené, že k porušeniu došlo 25.04.2009. Medzi následky protiprávneho konania patrí predovšetkým podávanie alkoholických nápojov na verejných kultúrnych podujatiach a osobám mladším ako 18 rokov.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 19.08.2010 sa navrhovateľ domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia pre jeho nezákonnosť a priznania mu náhrady trov konania. Uviedol, že v danom prípade sa nejednalo o verejné kultúrne podujatie, pretože išlo iba o akciu členov klubu R. G.

podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, čo si bol vedomý, že usporiadateľ podľa § 3 ods.1 je povinný písomne oznámiť zámer usporiadania podujatia v obci. Aj keď povinnosti vyplývajúce z citovaného zákonného ustanovenia si nesplnil, z toho podľa jeho názoru nie je možné vyvodiť záver, že išlo o verejné kultúrne podujatie. Poukázal tiež na to, že rozhodnutie v časti, týkajúcej sa podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám je nepreskúmateľné, nakoľko barmanka si je vedomá, že alkoholické nápoje maloletým, resp. mladistvým osobám nepredala, pričom poukázal tiež na to, že on ako majiteľ baru nebol prizvaný na výsluch, aby objasnil situáciu. Konštatoval, že uloženie pokuty sa uskutočnilo na základe nepreskúmateľného rozhodnutia, ktoré nemá dostatok dôkazov na uloženie tejto pokuty vo vzťahu k nemu ako k fyzickej osobe podnikateľovi.

V písomnom vyjadrení zo dňa 28.10.2010 odporkyňa navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov v ňom uvedených. Konštatovala, že v danom prípade sú splnené všetky hmotnoprávne aj procesnoprávne podmienky zákonnosti a platnosti napadnutého rozhodnutia, pričom poukázala na to, že v danom prípade sa jedná o res iudicata, keďže Krajský súd v Košiciach v opravnom prostriedku voči rozhodnutiu č. 1217/8/2009 už raz konal a rozhodol v konaní, ktoré sa viedlo pod sp.zn. 1Sp/16/2010-11, ktorým bolo zastavené konanie o preskúmanie rozhodnutia s odôvodnením, že opravný prostriedok bol navrhovateľkou G. L. vzatý späť. Z citovaného vyjadrenia tiež vyplýva, že na základe uvedeného bolo napadnuté rozhodnutie opakovane doručené účastníkovi konania Š. L., ktorý sa voči nemu odvolal a jeho odvolanie je návrhom v tomto konaní.

Súd v konaní podľa § 250l ods.2 O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že dňa 25.04.2009 bol Obvodným oddelením PZ Michaľany spísaný úradný záznam, z ktorého vyplýva, že dňa 25.04.2009 v čase o 0.30 hod. bolo počas akcie zameranej na predaj a požívanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov zistené hliadkou tunajšieho OO PZ Michaľany porušenie § 2 ods.1 písm.a/ bodu 4 zákona č. 219/1996 Z.z., z ktorého skutku je podozrivý Š. L., súkromný podnikateľ, tým že ako G. R. G. v obci Michaľany dňa 24.04.2009 v čase od 21.30 do 23.00 hod. počas verejného kultúrneho podujatia, ktoré je uvedené v § 1 ods.1 písm.e/ zákona č. 96/1991 Zb. umožnil viacerým osobám podávanie alkoholických nápojov (tvrdého alkoholu) s výnimkou piva a vína v R. G. v obci Michaľany.

Súčasťou administratívneho spisu je záznam o podaní vysvetlenia podľa § 60 ods.2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch zo dňa 25.04.2009 spísaný so Š. L., z obsahu ktorého vyplýva, že menovaný sa vyjadril, že vo večerných hodinách dňa 24.04.2009 usporiadal v priestore baru diskotéku. K predaju tvrdého alkoholu uviedol, že vlastní spracovaný zoznam členov L. G., ktorým vydal členské karty, a na základe ktorých im smie na diskotéke predávať tvrdý alkohol. Uvedené konzultoval so svojim právnikom, ktorý ho ubezpečil, že predajom neporušuje zákon. Tento záznam o podaní vysvetlenia navrhovateľom podpísaný nie je.

Súčasťou administratívneho spisu sú aj záznamy o podaní vysvetlenia zo dňa 25.04.2009 spísané s A. L., U.. XX.XX.XXXX, ktorý sa vyjadril, že v predmetný deň asi o 21.30 hod. prišiel do R. G. v obci Michaľany spolu s G. L., zaplatil vstupné aj za priateľa, sadli si k stolu a u barmanky objednal dve fľašové pivá a dvakrát po 0,5 dcl vodky Nicolaus. Uvedené alkoholické nápoje objednal a vyplatil pri bare, pričom barmanka im uvedené alkoholické nápoje priniesla k stolu. Po desiatich minútach zopakoval objednávku pri barovom pulte u barmanky a táto im osobne priniesla alkohol k stolu. Taktiež uviedol, že diskotéky v bare Matrix v Michaľanoch navštevoval asi rok a pol dozadu. Od tej doby bol asi na 20 diskotékach, pričom zakaždým mu bol obsluhou baru podaný tvrdý alkohol. Zhodne sa do záznamu o podaní vysvetlenia zo dňa 25.04.2009 vyjadril aj G. L., U.. XX.XX.XXXX.

Zo záznamu o podaní vysvetlenia zo dňa 25.04.2009 spísaného s K. T. vyplýva, že menovaná ako študentka strednej školy počas víkendov pracuje brigádnicky ako barmanka v R. G. v obci Michaľany. Pracuje tam od mesiaca september 2008 nepravidelne, vypomáha pri väčších akciách. Počas diskoték nalievala tvrdý alkohol, čo si predtým overovala u majiteľa baru, ktorý je povedal, že tvrdý alkohol nalievať

môže. V uvedenom ju menovaný utvrdil aj na opakovaný dotaz v mesiaci január 2009. Uviedol však, že tvrdý alkohol je možné podávať iba držiteľom klubových kariet. Od toho času sa pýtala hostí predtým, než naliala tvrdý alkohol, či majú klubové karty. Dňa 24.04.2009 sa pred nástupom do zamestnania opätovne opýtala majiteľa, či platí nalievanie tvrdého alkoholu pre členov klubových kariet, ktorý sa vyjadril, že áno. Preto nalievala tvrdý alkohol aj A. L. z obce Lastovce, a to dvakrát pol deci vodky Nicolaus, ostatným hosťom nalievala pivo, resp. nealkoholické nápoje. Majiteľom jej bolo povedané, že všetci, čo chodia do baru, často majú klubové karty. Sama sa nevie vyjadriť, či A. L. držiteľom klubovej karty je.

Súčasťou administratívneho spisu je aj zápisnica o ohliadke miesta priestupku s príslušným náčrtkom, fotodokumentácia a k nej sa viažuce vysvetlivky.

Na pojednávaní dňa 31.01.2012 navrhovateľ zotrval na podanom návrhu v celom rozsahu z dôvodov v ňom uvedených. Zdôraznil, že v danom prípade sa jednalo o bežnú diskotéku, ktorá bola usporiadaná pre majiteľov klubových kariet, takže nešlo o verejné kultúrne podujatie, pričom diskotéka podobného charakteru sa usporadúva aj v ďalších okolitých obciach vo vzdialenosti zhruba do 25 km a príslušníci OO PZ v Michaľanoch o tom vedomosť majú. Na týchto diskotékach sa taktiež podávajú alkoholické nápoje. Tak sa to robí po celom Slovensku. Prístup na diskotéku, ktorá bola pre členov klubu, mala aj ostatná verejnosť, avšak členovia klubu, ktorí vlastnili klubové karty, boli uprednostnení s prihliadnutím na kapacitu tohto podujatia, t.z., že verejnosť mala prístup na diskotéku avšak nad rámec kapacity už nemohla zaujať miesto na sedenie.

Zástupca odporkyne navrhol napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť s poukazom predovšetkým na to, že v danom prípade rozhodnutie bolo vydané za splnenia všetkých hmotnoprávnych aj procesnoprávnych podmienok pre jeho vydanie. V konaní bolo preukázané, že išlo o verejné kultúrne podujatie, navrhovateľ v konaní ako to vyplýva z obsahu spisového materiálu vypočutý bol, vzhľadom na ktorú skutočnosť námietky navrhovateľa nie je možné akceptovať. Poukázal tiež na to, ako to vyplýva z propagačného materiálu podujatia, že sa jedná o klubovú akciu. Zo strany navrhovateľa nebolo preukázané, že sa na tomto podujatí zúčastnili členovia klubu a že títo disponovali klubovými kartami a nebolo preukázané ani to, že by obsluhujúci personál uvedené skutočnosti, pokiaľ ponúkal tvrdý alkohol, preveroval.

Navrhovateľ zotrval na svojej námietke týkajúcej sa nerešpektovania jeho práv účastníka konania s poukazom predovšetkým na to, že v konaní pred OO PZ vypočutý nebol a žiaden z príslušníkov uvedeného OO PZ s ním nekomunikoval ani nespísal žiaden záznam. On žiadny záznam ani nepodpisoval.

Podľa § 12 ods.3 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zmien a doplnkov účinného v čase vydania napadnutého rozhodnutia na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ( zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) .

Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. zákonov o správnom konaní rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods.2 citovaného zákona výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. prípadne aj rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie správny orgán určí pre neho lehotu, ktorá nesmie byť kratšia než ustanovuje osobitný zákon.

Podľa ods.3 citovaného zákonného ustanovenia v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil

správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Na základe dôkazov vykonaných v správnom konaní po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v medziach podaného opravného prostriedku ako aj konania, ktoré jeho vydaniu predchádzalo dospel súd k záveru, že správny orgán sa v danom prípade neriadil naposledy citovaným zákonným ustanovením. Z výrokovej časti tohto rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ sa dopustil porušenia § 2 ods.1 písm.a/ bod 1 a bod 4 citovaného zákona tým, že na verejnom kultúrnom podujatí sa predávali alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov. Z odôvodnenia rozhodnutia však nevyplýva žiadna skutočnosť, ktorá by svedčila o tom, že alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov podávané boli. Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že v správnom konaní boli vypočutí ako svedkovia A. L. K. G. L., pričom obe tieto osoby mali viac ako 18 rokov. Rovnako z výpovede K. T., barmanky v predmetnom bare nie je zrejmé, že by podávala alkoholické osobám mladším ako 18 rokov. Preto napadnuté rozhodnutie najmä v časti, týkajúcej sa porušenia § 2 ods. 1 písm. a) cit. zákona č. 219/1996 Z.z., keďže neobsahuje dostatok dôvodov, nie je možné preskúmať. Z tohto hľadiska nebolo možné ani preskúmať odôvodnenosť výšky uloženej pokuty.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods.2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Povinnosťou odporkyne pri ďalšom konaní bude postupovať v súlade so zákonom a za dodržania zásad správneho konania vo veci rozhodnúť na základe dostatočne zisteného skutkového stavu po vyhodnotení vykonaných dôkazov jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti. V rozhodnutí tiež uvedie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov, ako sa vysporiadala s námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia tak, aby toto spĺňalo podmienku preskúmateľnosti v zmysle citovaného § 47 ods.3 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Správny orgán je podľa § 250r O.s.p. pri novom prejednaní veci právnym názorom súdu viazaný.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods.1 O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p., v zmysle ktorého aj keď bol navrhovateľ v konaní úspešný, keďže tento trovy konania nevyčíslil do troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku a iné trovy mu zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania nepriznal. Pri rozhodovaní o trovách konania postupoval súd v súlade s § 151 ods. 1, 2 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 a § 246 c ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.