KSKE 5 Sp 22/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sp 22/2011

KS v Košiciach, dátum 06.02.2012, sp.zn. KSKE 5 Sp 22/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201067 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201067.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa R.. X. V. S. Y. R. n a , trvale bytom N., U.. F. Č.. XX, proti odporkyni Správe katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, za účasti V. V., bytom XX L. Z. I., H., F., G. XBX, H., v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. V 1089/2008 zo dňa 25. 02. 2008 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne č. V 1089/2008 zo dňa 25. 02. 2008 a vec jej vracia na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 25. 02. 2008 č. V 1089/2008 zamietla odporkyňa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov, návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území M. W., zapísanej na liste vlastníctva č. XXXXX, ako byt Č.. XX I. X. B. Z. X., M. Č. XXX, I. K. U.. Č.. XX O. N. a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku vo veľkosti 136/10000 titulom darovacej zmluvy, podaný dňa 31. 01. 2008 konštatujúc neplatnosť predmetnej zmluvy z dôvodu absencie podstatných náležitostí, vyžadovaných pre jej platnosť v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že nesúhlasí s dôvodmi, pre ktoré bol zamietnutý návrh na vklad spochybňujúc obsah listín, nachádzajúcich sa v rekonštruovanom administratívnom spise. Poukázal na to, že v podateľni odporkyne dňa 31. 01. 2008 odovzdal notárom overené darovacie zmluvy spolu s kolkami v hodnote 2000,-- Sk, ktoré zodpovedný, vo veci konajúci zamestnanec odporkyne pri jeho opakovaných návštevách, zameraných na získanie informácií o postupe v tejto veci, spolu so spisom nevedel nájsť, pričom rozhodnutie bolo nájdené až po jeho odchode z tohto zamestnania.

Odporkyňa vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 06. 12. 2011 navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne v celom rozsahu potvrdiť. Uviedla, že dňa 31. 01. 2008 bol pod č. konania v 1089/2008 prijatý návrh na vklad vlastníckeho práva, prílohu ktorého tvorili darovacie zmluvy zo dňa 30. 01. 2008, uzatvorené medzi R.. X. V. ako darcom a R.. X. V. ako obdarovaným. Predmetom darovacej zmluvy bolo darovanie bytu Č.. XX I. X. B. Z. X., M. Č.. XXX, K. Č.. XX, N. s podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 136/10000 a na pozemkoch: parcelné číslo 4202/000 - výmera 237 m2, parcelné číslo 4203/000 - výmera 212 m2, parcelné číslo 4204/000 - výmera 209 m2, parcelné číslo

4205/000 - výmera 212 m2, vo veľkosti 136/10000, všetko zapísané v Y. XXXXX, katastrálne územie M. W.. Dňa 25. 02. 2008 bolo vydané pod číslom V 1089/2008 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva. V odôvodnení rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad sa uvádza, že po preskúmaní spisu Správa katastra Košice zistila, že darovacia zmluva je neplatná, keďže neobsahuje náležitosti, ktoré vyžaduje § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Obdarovaný R.. X. V. oznámil dňa 14. 06. 2010 Správe katastra Košice, že nebol informovaný o priebehu spracovania návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pod č. V 1089/2008, ktorý vybavoval W.. V. W.. Po preverení bolo zistené, že došlo k strate predmetného spisu a po prevzatí a opätovnom preverení agendy po W.. V. W. nebol nájdený originál spisu ale iba nepodpísaná darovacia zmluva a 2x originál rozhodnutia o zamietnutí konania V 1089/2008. Správa katastra pristúpila k rekonštrukcii spisu V 1089/2008 podľa § 20 vyhlášky ÚGKK č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. O tomto postupe bol informovaný aj účastník konania R.. X. V., ktorému bol zaslaný 1x originál rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad V XXXX/XXXX. Účastník konania R.. X. V. spochybnil nájdenie originálu rozhodnutia o zamietnutí konania V XXXX/XXXX a súčasne nám oznámil, že došlo k úmrtiu darcu R.. X. V. dňa 13. 08. 2008. O tejto skutočnosti svedčí zaslaná kópia úmrtného listu. Okresný súd Košice I prípisom číslo 24D/273/2011 zaslal uznesenie č. k. 36 D 457/2008, ktorým zastavil konanie v dedičskej veci po poručiteľovi X. V.. Na základe uvedeného oznámenia súdu bolo R.. X. V. opätovne zaslané rozhodnutie o zamietnutí konania V 1089/2008 ako dedičovi po poručiteľovi X. V. a zároveň splnomocnenému zástupcovi V. V.. Uvedené rozhodnutie bolo prevzaté dňa 07. 10. 2011 a účastník konania R.. X. V. podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie v zákonnej lehote.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 01. 11. 2011 je dôvodný.

Zo zápisnice o strate spisu V 1089/2008 spísanej dňa 21. 3. 2011, ktorá je súčasťou administratívneho spisu vyplýva, že na základe oznámenia účastníka konania - navrhovateľa, ktorý sa informoval o stave konania, bolo zistené, že došlo k strate spisu V 1089/2008. Tento bol vybavovaný W.. V. W. a po prevzatí jeho spisovej agendy tento spis nebol nájdený. V priebehu mesiaca marec 2011 bola nájdená nepodpísaná darovacia zmluva a 2x originál rozhodnutí o zamietnutí konania V 1089/2008 zo dňa 25. 2. 2008. Vzhľadom na uvedené odporkyňa pristúpila k rekonštrukcii predmetného spisu podľa § 20 vyhl. ÚGKK č. 22/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. Uvedené bola dané na vedomie navrhovateľovi listom zo dňa 21. 3. 2011, ktorým bol zároveň vyzvaný na oznámenie dátumu úmrtia darcu R.. X. V. a v prílohe ktorého mu bolo doručené aj napadnuté rozhodnutie.

Na základe požiadavky odporkyne jej bolo Okresným súdom Košice I doručené uznesenie zo dňa 10. 12. 2008 sp. zn. 36D 457/2008 - 12. Dnot. 141/2008, ktorým bolo zastavené dedičské konanie po poručiteľovi R.. X.E. V. (v tomto prípade darcovi) , ktorý dňa 13. 08. 2008 zomrel, pre nemajetnosť. Okruh jeho dedičov z tohto rozhodnutia nevyplýva. Odporkyni bolo však ako príloha listu navrhovateľa zo dňa 29. 04. 2011 doručené aj písomné splnomocnenie, udelené mu V. V. O. H. dňa 29. 10. 2008, ktoré sa vzťahuje výlučne na dedičské konanie.

Súčasťou administratívneho spisu okrem originálu napadnutého rozhodnutia je fotokópia návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, datovaná dňom 30. 01. 2008, z obsahu ktorej okrem iného vyplýva špecifikácia predmetu prevodu vlastníckeho práva, ako aj to, že prílohou návrhu je 4x darovacia zmluva a potvrdenie správcu nehnuteľností a správny poplatok v kolkoch v hodnote 2000,-- Sk. Táto listina bola odporkyni predložená navrhovateľom ako príloha listu zo dňa14. 06. 2010.

Súčasťou spisu je aj fotokópia predmetnej darovacej zmluvy, ktorá nie je datovaná ani podpísaná, pričom nie je zrejmé, akým spôsobom bola zadovážená, resp. kým bola vyhotovená a či táto súhlasí s originálom predmetnej zmluvy. Zo spisu vyplýva, že bola nájdená spolu s rozhodnutiami. Či jej obsah bol v rámci

správneho konania počas rekonštrukcie spisu konfrontovaný s navrhovateľom zrejmé nie je. Tento ho však neurčito spochybňuje v podanom opravnom prostriedku.

Z písomného podania Okresného súdu Košice I zo dňa 07. 02. 2012 doručeného na základe požiadavky súdu vyplýva, že ako dedičia po neb. X. V., zomrelom dňa 13. 08. 2008, do úvahy prichádzajú synovia - navrhovateľ X. V., bytom N., F. Č.. XX/XXXX a účastník V. V., bytom v N. na adrese, uvedenej v záhlaví rozsudku. Tieto skutočnosti vyplývajú z dedičského spisu sp. zn. 36D 457/2008. Uvedené konanie bolo zastavené, ako je to už vyššie uvedené uznesením zo dňa 10. 12. 2008 pre nemajetnosť.

Podľa § 250j ods. 3 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak bolo rozhodnutie vydané na základe neúčinného právneho predpisu alebo rozhodnutie je nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu alebo z dôvodu, že spisy neboli predložené. Súd zruší rozhodnutie správneho orgánu a konanie zastaví, ak rozhodnutie vydal orgán, ktorý na to nebol podľa zákona oprávnený. Rozsahom a dôvodmi žaloby v týchto prípadoch nie je súd viazaný.

Súd po oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne zistil, že napadnuté rozhodnutie nie je možné preskúmať, pretože administratívny spis odporkyne neobsahuje také podklady, z ktorých by bolo možné posúdiť zákonnosť, resp. nezákonnosť napadnutého rozhodnutia. V danom prípade je nesporné, že u odporkyne došlo k strate predmetného administratívneho spisu, v dôsledku čoho bol tento podľa už odporkyňou vyššie citovanej právnej úpravy rekonštruovaný. Podľa názoru súdu však rekonštrukcia spisu s prihliadnutím aj na námietku navrhovateľa nie je dostatočná, pretože v spise sa nachádza fotokópia predmetnej darovacej zmluvy, ktorá však nie je ani datovaná, ani účastníkmi podpísaná a navrhovateľ ju spochybňuje tvrdením, že nie je ochotný rozhodnutie akceptovať, pokiaľ nie je vydané na základe originálu zmluvy. Zo spisu nevyplýva, žeby odporkyňa aktívne spolupracovala s navrhovateľom ako účastníkom konania, pokiaľ ide o zisťovanie existencie rovnopisu predmetnej darovacej zmluvy, jej obsahu v súvislosti so špecifikáciu predmetu prevodu.

Vychádzajúc z uvedených skutočností považoval súd za potrebné podľa § 250q ods. 2 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 a § 250j ods. 3 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne zrušiť a vec jej vrátiť na ďalšie konanie.

Súd vo veci rozhodol bez pojednávania v súlade s § 250f ods. 3 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p.

Úlohou odporkyne v ďalšom konaní bude v naznačenom smere zabezpečiť kompletizáciu spisu, prípadne za uvedeným účelom využiť ďalšie dostupné prostriedky v rámci jej možností a následne vydať rozhodnutie, ktoré bude korešpondovať so zákonne získanými dôkazmi a listinami, obsiahnutými v administratívnom spise. Do pozornosti odporkyne dáva súd aj tú skutočnosť, že v správnom konaní nebol dostatočným spôsobom zistený okruh účastníkov správneho konania po smrti prevodcu, ako aj to, že v spise sa nachádzajúca plná moc, udelená navrhovateľovi V. V. sa vzťahuje iba na dedičské konanie po neb. prevodcovi.

Pri novom prejednaní veci je správny orgán viazaný právnym názorom súdu (§ 250r O. s. p.) ,

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. účastníkom nepriznal, pretože odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha, navrhovateľ si v konaní trovy neuplatnil a tomuto ani ostatným účastníkom žiadne preukázateľné trovy v konaní nevznikli

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.