KSKE 5 Sp 25/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sp 25/2010

KS v Košiciach, dátum 16.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Sp 25/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/25/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234387 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234387.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky: 1. S. K., trvale bytom v H.Š., E. Č.. XX, X. D. H., trvale bytom v H., H. Č.. XX, proti odporkyni: Správa katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, za účasti: Z. N., N.. V.. Q.., H., Q. Č.. XX, H., v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 27. 07. 2010 č. V 66064/2010 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 14. 09. 2010 sa navrhovateľky v 1. a 2. rade domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 27. 07. 2010 č. V 6046/2010, ktorým im táto v zmysle § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov, zamietla návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, podaného dňa 06. 07. 2010, ktorého prílohou je kúpna zmluva k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ť., zapísanej na liste vlastníctva č. XXXX ako parcela EKN XXXX, orná pôda o výmere 3.108 m2, medzi účastníkmi 1. D. H., E. Č.. XX, H.Š., v podiele 1/8, 2. S. K., H. Č.. XX, H., v podiele 1/8 a Z. N., N.. V.. Q.., Q. Č.. XX, H..

Pred začatím pojednávania dňa 17. 01. 2012 obe navrhovateľky zhodne oznámili tunajšiemu súdu, že na opravnom prostriedku zo dňa 14. 09. 2010 netrvajú, berú ho v celom rozsahu späť a žiadajú konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že obe navrhovateľky vzali opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c, a §250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.