KSKE 5 Sp 27/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sp 27/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/27/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234452 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234452.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľov: 1. K. K., trvale bytom J., Ž. Č.. XX, 2. K. Q., trvale bytom J., N. Č.. XX, 3. E. C., trvale bytom J., I. Č.. X, 4. O. K., trvale bytom J., W. Č.. XX, 5. K. K., trvale bytom J., W. Č.. XX, 6. K. S., trvale bytom J., Č. Č.. XX, X. Q. K., trvale bytom J., Q. Č.. XX a 8. E. F., trvale bytom A., H. Č.. XX, navrhovateľky v 2. a 3. rade zastúpené navrhovateľkou v 1. rade, navrhovatelia v 5., 7. a 8. rade zastúpení navrhovateľkou vo 4. rade, proti odporkyni Správe katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, za účasti: N. I., I.. W.. V.., V. Č.. XX, J., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 27. 07. 2010 č. k.: V 6049/2010 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 27. 07. 2010 č. k.: V 6049/2010.

Navrhovateľom právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

Účastníkovi N. I., I.. W.. V.., J. náhradu trov konania nepriznáva.

Navrhovatelia v 1. - 8. rade sú povinní na účet Krajského súdu v Košiciach solidárne zaplatiť súdny poplatok za konanie v sume 33,-- eur do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 27. 07. 2010 č. k.: V 6049/2010 odporkyňa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov, zamietla návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, podaný dňa 06. 07. 2010 titulom kúpnej zmluvy, ktorý bol zaevidovaný pod č. V 6049/2010. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že odporkyňa po preskúmaní obsahu spisu zistila, že predmetná kúpna zmluva je neplatná, keďže zápisom ROEP pod č. konania Z-6971/2008-v. z. 1391/2008 v katastrálnom území R. Ť., prešlo vlastníctvo parc. EKN 2514/501, orná pôda o výmere 2390 m2 v podiele 3/4 na Mesto Košice, v podiele 1/8 ako vlastníčka je evidovaná K. N. a v podiele 1/8 E. J., a to titulom dedenia na základe D 1355/88-Z 38/01. Účastníci konania na strane predávajúceho teda nie sú vlastníkmi predmetu prevodu, preto ani nemôžu byť predávajúcimi.

Navrhovatelia v 1. - 8. rade sa včas podaným opravným prostriedkom domáhali preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. V ňom uviedli, že majitelia parcely č. 2514/501 boli ich predkami, čo je zrejmé z majetkovej podstaty vl. č. 446. Parcely uvedené na tejto majetkovej podstate neboli nikdy vyvlastnené a ani vykúpené mestom Košice, čo dokazuje aj zastavovací plán sídliska Ťahanovce IV. Uviedli, že hranice zastavovacieho projektu končia existujúcou komunikáciou a uvedený pozemok sa nachádza nad komunikáciou pod lesom, čo je odčlenené územným plánom a do tejto lokality sídlisko

Ťahanovce nezasahuje. Ďalej poukázali na to, že pri príslušných dedičských konaniach bola majetková podstata č. 446 prejednaná po K. K., rod. Ž., v podiele 1/4-tina k celku, a to na základe dedičského rozhodnutia 29D/702/94, Dnot. 240/94. Na základe dedičského rozhodnutia nebol Správou katastra založený list vlastníctva na zdedené pozemky. Dňa 24. 06. 2008 bola spísaná kúpna zmluva na základe majetkovej podstaty a dedičského rozhodnutia s tým, že v tomto období nebol založený list vlastníctva na mesto Košice. Na základe ROEP, bez zistenia skutkovej podstaty, záhadným spôsobom v období od novembra do decembra 2008 bol založený list vlastníctva na Mesto Košice. Uviedli tiež, že pri dedičskom konaní viaceré pozemky neboli prejednané a preto dňa 16. 04. 2008 požiadali súd o dedičské konanie novoobjavených pozemkov, v priebehu ktorého sa od vybavujúceho notára dozvedeli, že v rámci ROEP predmetné parcely boli zapísané ako vlastníctvo Mesta Košice. Pri podpise kúpnej zmluvy pozemok - parcela č. 2514/501 nebola vlastníctvom mesta Košice a vychádzajúc z majetkovej podstaty a dedičských rozhodnutí, vlastníkmi pozemkov sú oni.

Odporkyňa vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 27. 10. 2010 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov v ňom uvedených. Konštatovala, že dňa 06. 07. 2010 bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva č. v 6049/2010, titulom kúpnej zmluvy uzavretej dňa 30. 06. 2008 medzi žalobcami v 1. až 8. rade na strane predávajúcich a N. I., I.. W.. V.., na strane kupujúceho. Po preskúmaní spisového materiálu Správa katastra Košice zistila, že vyššie uvedená kúpna zmluva je neplatná, keďže predávajúci nie sú vlastníkmi parcely registra E KN č. 2514/501- orná pôda o výmere 2390 m2. Vlastníkom nehnuteľnosti je na základe zápisu ROEP pod č. k. : Z 6971/2008 - v. z. 1391/2008 Mesto Košice v podiele 3/4, v podiele 1/8 K. N. a v podiele 1/8 E. J.Á.. Navrhovatelia v odvolaní uviedli, že predmetné parcely nikdy neboli vyvlastnené a ani vykúpené Mestom Košice. Odporkyňa však v prílohe predložila kópiu vyvlastňovacieho rozhodnutia, v ktorom je zahrnutá aj parcela registra E KN č. 2514. Predmetné vyvlastňovacie rozhodnutie bolo zahrnuté aj pri zápise ROEP v katastrálnom území R. Ť..

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s administratívnym spisom odporcu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľov v 1. - 8. rade zo dňa 04. 10. 2010 nie je dôvodný.

Z administratívneho spisu odporkyne vyplýva, že účastník N. I., I.. W.. V.., J. dňa 06. 07. 2010 doručili na Správu katastra Košice návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti titulom kúpnej zmluvy, uzavretej dňa 30. 6. 2008, ktorý bol zaevidovaný pod č. konania V 6049/2010, charakterizujúc predmet prevodu ako podiely z pozemku v kat. území R. Ť., V. J. - I. Ť., okres J. X., E. na Správe katastra Košice na LV č. XXXX ako parc. č. 2514/501 s výmerou 2390 m2 - orná pôda, z čoho geometrickým plánom č. 117/2010, odsúhlaseným Správou katastra Košice dňa 18. 5. 2010 č. 598/10 bola oddelená parcela č. 1600/205 o výmere 2390 m2 - orná pôda.

Z obsahu citovanej zmluvy súd zistil, že túto uzavreli navrhovatelia v 1. až 8. rade ako predávajúci a menovaný účastník konania ako kupujúci. Jej predmet je špecifikovaný ako nehnuteľnosti v kat. území R. Ť., V. J. - I. Ť., V. J. X., pôvodne vedené ako parcela č. 2514/501 - orná pôda - geometrickým plánom č. 117/2010, odsúhlaseným Správou katastra Košice dňa 18. 5. 2010 č. 598/10 bola oddelená parcela č. 1600/205 o výmere 2390 m2 - orná pôda v podieloch uvedených v čl. II/1 tejto zmluvy.

Z rozhodnutia Odboru výstavby ÚPaA ObNV Košice I zo dňa 10. 4. 1985 č. výst. 11521/84/84-Go v znení rozhodnutia o oprave zo dňa 25. 2. 1987 vyplýva, že okrem iných aj parc. č. 2514 v kat. území J.-Ť. vo výmere 2546 m2 bola vyvlastnená na základe žiadosti Stavoinvesty, i. o., Košice zo dňa 22. 12. 1984 pre realizáciu stavby - XI. Sídelný obvod Ťahanovce - Sanácia strže.

Rozhodnutím Správy katastra Košice zo dňa 2. 12. 2008 č. ROEP 38/2008-Baj bol schválený Register obnovenej evidencie pozemkov v kat. území R. Ť.O., V. K. Č. J. - I. Ť., V. J. X., spracovaný zhotoviteľom Geodézia Žilina, a. s., ktorý je prílohou rozhodnutia a ktorý bol vyhotovený na základe zmluvy o dielo č. 10/2002 - 204 zo dňa 16. 12. 2002. Uvedené rozhodnutie sa stalo záznamovou listinou (Z 6971/2008, PVZ. 1391/08) pre zápis Mesta Košice ako vlastníka predmetných nehnuteľností v podiele 3 v pomere

k celku, pričom vlastníkmi zvyšných podielov po 1/8 sú K. N. a E. J. tak, ako to vyplýva aj z LV č. XXXX cit. kat. územia.

Keďže účastníci konania boli súdom vyzvaní na písomné vyjadrenie súhlasu s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a zároveň riadne písomne poučení o následkoch nevyjadrenia sa, a keďže títo na výzvu v určenej lehote nereagovali (§ 250f ods. 2 O. s. p.) , postupoval súd podľa § 250f ods. 1 O. s. p. a vo veci rozhodol bez pojednávania s tým, že tento postup nie je v rozpore s verejným záujmom.

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Podľa § 31 ods. 3 zákona ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

V zmysle § 250i ods. 1 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia.

Súd preskúmal opravným prostriedkom napadnuté rozhodnutie odporkyne i konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a dospel k záveru, že správny orgán náležite zistil skutkový stav veci a z neho vyvodil aj správny právny záver.

Z vykonaných dôkazov nepochybne vyplýva, že predmetné nehnuteľnosti boli právnym predchodcom navrhovateľov vyvlastnené vyššie citovaným vyvlastňovacím rozhodnutím a v čase podania návrhu na vklad vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam titulom kúpnej zmluvy zo dňa 30. 6. 2008 účastníkom N. I., I.. W.. V.., J., t.j. ku dňu 06. 07. 2010, ako aj ku dňu vydania napadnutého rozhodnutia, navrhovatelia ako vlastníci týchto nehnuteľností už evidovaní ani neboli, pretože v dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení ROEP v katastrálnom území R. Ť. zo dňa 2. 12. 2008 záznamom pod č. konania Z-6971/2008 - p.v.z. 1391/2008, bolo k uvedenému dňu deklarované vlastníctvo parc. EKN 2514/501, orná pôda o výmere 2390 m2 v podiele 3/4 Mesta Košice, v podiele 1/8 K. N. a v podiele 1/8 E. J.. Vychádzajúc z uvedeného nebolo možné námietky navrhovateľov obsiahnuté v podanom opravnom prostriedku akceptovať.

Súd zvážil všetky vyššie uvedené skutočnosti a na ich základe v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorého neúspešným navrhovateľom v 1. - 8. rade právo na náhradu trov konania nepriznal a účastníkovi N. I., I.. W.. V.., J. nepriznal náhradu trov konania, pretože tomuto v konaní žiadne preukázateľné trovy nevznikli.

Keďže navrhovatelia v 1. - 8. rade nemali v konaní úspech, súd im uložil povinnosť solidárne zaplatiť na účet Krajského súdu v Košiciach súdny poplatok za návrh v sume 33,-- eur (pol. 10b/ sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení aplikujúc ustanovenie § 5 ods. 1 písm. h) cit. zákona) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.